REGULATION OF THE SUPERVISION ON THE FINANCIAL MARKET WITHIN THE EUROPEAN UNION- INTEGRATION OR DISINTEGRATION OF THE LEGAL CRISIS INSTRUMENTS

Magdalena Fedorowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2011.018

Abstract


The article discussed the problem of the new instrument of the financial supervision within the European Union. The legal instrument were analyzed and grouped in legal anti-crisis instruments sensu stricto and legal anti-crisis instruments sensu largo. The new anti-crisis instruments and their legal regulations were defined, analyzed and evaluated attached to globalization processes on the financial market.

Full Text:

PDF (Polish)

References


Arora A., The Global Financial Crisis: A New Global Regulatory Order? “The Journal of Business Law” 2010, no. 8.

Arora A., The 2007-2009 banking crisis and the EU`s regulatory response, “European Business Law Review” 2010, v. 21, no. 5.

Bertolozzo G., The European Union facing the global arena: standard-setting bodies and financial regulation, “European Law Review” 2009, v. 34, no.2.

Denning U., Zunehmende Konzentration der europäischen Finanzaufsicht, „Wirtschaftsdienst“ 2001, v. 81, n. 10.

Fedorowicz M., Normatywne aspekty regulacji europejskiego nadzoru finansowego ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego nadzoru w prawie bankowym [w:] System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, (red.), A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, wydanie I, Warszawa 2010.

Fedorowicz M., Podstawowe założenia niemieckiego pakietu ustaw o stabilizacji rynku finansowego z dnia 17.10.2008 r., EuroEkspert 2009, nr 1.

Hofmann G., Neue Finanzarchitektur, Reform der Aufsichtsregeln und Aufsichtspraktiken in Europa: Sind wir auf dem richtigen Weg?, „Kreditwesen“ 2010, Nr. 13.

Iwanicz- Drozdowska M., Bazylea II i wypłacalność- szanse i wyzwania [w:] Bankowość, (red.) J. Węcławski, Lublin 2006.

Jurkowska- Zeidler A., Nowe europejskie ramy ochrony stabilności wewnętrznego rynku finansowego [w:] System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, (red.), A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, wydanie I, Warszawa 2010.

Lamandini M., When More is Needed: The European Financial Supervisory Reform and Its Legal Basis, “European Company Law” 2009, v. 6, no. 5.

Lehmann M., Manger- Nestler C., Die Vorschläge zur neuen Architektur der europäischen Finanzaufsicht, „Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht“ 2010, Nr. 3.

Marcinkowska K., Kręte ścieżki Bazylei…, czyli standardy kapitałowe banków: wczoraj, dziś i jutro, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 2010, Lublin-Polonia, XLIV, 2, Sectio H.

Masciandaro D., Regulating the Regulators: The Changing Face of Financial Supervision Architectures before and after the Crisis, ”European Company Law” 2009, v. 6, no. 5.

Michór A., Nowa europejska architektura nadzoru nad rynkiem bankowym, „Bezpieczny Bank” 2011, nr 1

Pohl W., Innovative Finanzinstrumente im gemeinsamen Europäischen Bankenmarkt, Baden- Baden 1994.

Rutkowska- Tomaszewska E, Zasady racjonalnego zarządzania ryzykiem płynności banków w zaleceniach Komitetu Bazylejskiego [w:] Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, (red. naukowa) J. Szambelańczyk, Warszawa 2011.

Schmitz A., Finanzmarktkrise und Reorganisation von Banken, „Zeitschrift für Wirtschaftsrecht“ 2010, zeszyt 24.

Stanisławiszyn P., Perspektywy zmian europejskich regulacji w zakresie nadzoru finansowego w 2011 r. [w:] Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, (red.) naukowa J. Szambelańczyk, Warszawa 2011.

Zombirt J., Nowa umowa kapitałowa ewolucja czy rewolucja, Warszawa 2007.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism