INSTITUTIONAL UNEMPLOYMENT IN THE THEORY AND PRACTICE

Wacław Jarmołowicz, Beata Woźniak-Jęchorek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2011.011

Abstract


Institutional approach contributes significantly to the contemporary science of economy. It brings new ideas regarding fundamental aspects of the role of this science in society in general and its position in social process of taking economic decisions in particular. An important part of this field is everything that can be related to labor market and unemployment.The main target of this dissertation is therefore determining the nature as well as causes and effects of so called institutional unemployment. This phenomenon will be analyzed based on the main thesis and assumptions of institutional theory in the science of economics.


Full Text:

PDF (Polish)

References


Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, red. D.Kopycińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006,

Commons J.R., Institutional Economics. Its Place in Political Economy, t.1, 1934,

Ekonomia w przyszłości, PWN, Warszawa 1982,

Ekonomiczne i społeczne determinanty wzrostu gospodarczego, red. W.Jarmołowicz, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009,

Hodgson G.M., The Approach of Institutional Economics, “Journal of Economic Literature”, vol. XXXVI, 1998,

Hordecka A., Instytucjonalizm i podejście instytucjonalne do polityki gospodarczej, „Polityka Gospodarcza”, nr 5-6, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2001-2002,

Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Wydawnictwo UW-WNE, Warszawa 1998,

Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, wyd. 2, PWN, Warszawa 1985,

Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B.Polaszkiewicz i J.Boehlke, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005,

Ład instytucjonalny w gospodarce, T.II., red. B.Polaszkiewicz i J.Boehlke, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006,

Liberalizm we współczesnej gospodarce, red. W.Jarmołowicz, M.Ratajczak, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008,

Lissowska M., Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2004,

Małysz J., Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii, „Ekonomista” 2003, nr 3,

Neale W.C., Society, state and market: A Polanyian view of current change and turmoil in eastern Europe, “Journal of Economic Issues” 1991, vol. XXV, nr 2,

Nickell S., Layard R., Labour Market Institutions and Economic Performance, „CEPR Discussion Papers”, nr 407, LSE, London 1998,

Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, red. W.Wołodkiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986,

Przemiany na współczesnym rynku pracy, Wydawnictwo „Forum Naukowe”, Poznań 2008,

Putnam R., Leonardi R., Nanetti R., Making Democracy Work: Civic Traditiobs in Modern Italy, Pronceton Univeristy Press, Princeton 1993,

Ratajczak M., Miejsce instytucjonalizmu we współczesnej ekonomii, Materiały konferencyjne 55 Międzynarodowego Kongresu Ekonomistów Francuskojęzycznych pt.: « Bilan et perspectives d’un demi-siècle de construction de l’Union européenne dans le cadre de la mondialisation économique contemporaine » zorganizowanego przez Association Internationale des Economistes de Langue Française i SGH w Warszawie, 21-23.05.2007,

Ratajczak M., Nurt instytucjonalny we współczesnej myśli ekonomicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1994, z. 1,

Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000,

Social Capital. Theory and research, red. N.Lin, K.Cook, R.Burt, Aldine De Gruyter, New York 2001,

Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wydawnictwo PWSBiA, Warszawa 2005,

The New Palgrave A Dictionary of Economics, The Macmillan Press Ltd., Cambridge 1987,

Veblen T., The Place of Science in Modern Civilisation and Other Essays, BW Huesbsch, New York 1919,

Współczesne teorie ekonomiczne, red. M.Ratajczak, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005,

Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, „Ekonomista” 2003, nr 6.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism