SUMMARY – SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A STRATEGY THAT DEFINES THE MODERN MANAGEMENT OF SPACE IN POLAND (LEGAL ASPECTS)

Marta Woźniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2011.008

Abstract


The subject of the discussion in the article is the principle of sustainable development in the law of planning and land development plan, shown on the background of the development of this policy or how it is defined in the legal and economic sciences.         It lies at the root of all activities of state and local government, both in terms of spatial policy-making as well as on the establishment of rules to allocate land for specific purposes, their management and development . Sustainable development is presented as objective and strategy of the modern space management at national, regional and local level. On each of these levels of planning acts are issued in which the sustainable use of space, which respects the values of both its economic and environmental requirements is a superior value. From the normative point of view of sustainable development is one of the general principles of planning and land development plan. Planning and land development plan also shown as an area particularly susceptible to the possibility of spatial conflicts. An important role in resolving these conflicts falls to public authorities , especially the authorities of municipalities, where the conflict is of a concrete nature of the spatial dimension.

Full Text:

PDF (Polish)

References


Alberski R., Lisicka A., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2406, Wrocław 2002.

Boć J., Ochrona środowiska w postanowieniach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej (Polska, Węgry), red. K. Nowacki, Acta Universistatis Wratislaviensis, nr 2244, Prawo CCLXXII, Wrocław 2000, s. 190.

Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław 2000.

Budnikowski A., Dostosowanie polityki ochrony środowiska w Polsce do wymogów Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 1997.

Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009.

Ciechanowicz J., Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.

A. Chmielak, Problemy badawcze teorii trwałego i zrównoważonego rozwoju, „Ekonomia i Środowisko”1998, nr 2.

Grabowska G., Człowiek i środowisko w prawie międzynarodowym, „Państwo i Prawo” 1996, z. 1.

Grabowska G., Europejskie prawo środowiska, Warszawa 2001.

Gruszecki K., Ochrona prawna środowiska w Unii Europejskiej – źródła prawa europejskiego, „Aura” 1999, nr 1.

Kenig-Witkowska M.M., Koncepcja „sustainable development” w prawie międzynarodowym, „Państwo i Prawo” 1988, z. 8.

Kozłowski S., Droga do ekorozwoju, Warszawa 1994.

Leoński Z., Szewczyk M., Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz–Poznań 2002.

Langrod J.S., Instytucje prawa administracyjnego, Zarys części ogólnej, Kraków 2003 (reprint).

Machowski J., Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój, Warszawa 2003.

Malisiewicz E., Istota i funkcje planowania przestrzennego w gospodarce rynkowej, [w:] Prawo – administracja – gospodarka w procesie transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej, red. J. Buczkowski, J. Posłuszny, Przemyśl 2001.

Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003.

Nowe regulacje prawne ochrony środowiska w Polsce dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej, red. J. Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001.

Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2000.

Paczuski R., Zaczęło się w ONZ. Zrównoważony rozwój zadaniem współczesnego państwa – rola polityki i prawa w jego realizacji, „Ekoprofit” 1998, nr 7/8.

Poskrobko B., Teoretyczne aspekty ekorozwoju, „Ekonomia i Środowisko” 1997, nr 1.

Poskrobko B., Społeczne czynniki ochrony środowiska, [w:] Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Warszawa 1998.

Pyć D., Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym. Materiały z konferencji pt. „Prawo międzynarodowe w dobie transformacji społeczności międzynarodowej”, Kraków 21–22 września 2000 r.

Równy K., Ekologiczne warunki członkostwa w Unii Europejskiej i zbliżanie się do nich w Polsce, cz. I: Podstawy wymogów ekologicznych w prawie wspólnotowym, „Prawo i Środowisko” 1997, nr 3.

Równy K., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie wspólnotowym i polskiej rzeczywistości, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2000, nr 2.

Sitek M., „Sustainable development” – ciągły czy zrównoważony rozwój?, artykuł polemiczny, „Państwo i Prawo” 1999, z. 2.

Skubiszewski S., Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych. Przegląd zagadnienia i analiza wstępna, Poznań 1965.

Sommer J., Prawo ochrony środowiska w Polsce, Wrocław 1993.

Sommer J. w: W. Radecki, J. Sommer, W. Szostek, Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym oraz wybrane przepisy wykonawcze. Komentarz, Wrocław 1995.

Sowiński R., Interes publiczny – dobro wspólne. Wartości uniwersalne jako kategorie kształtujące pojęcie administracji, [w:] Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr prawa i Postępowania Administracyjnego, red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003, s. 564 i nast.

Stahl M., Dobro wspólne w prawie administracyjnym [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć i A. Chajbowicz, Kolonia Limited 2009.

Ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, 2 wyd., Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.

Wolfke K., Zagadnienie źródeł w międzynarodowym prawie środowiska, Acta Universitatis Brunensis – Iuridica nr 29, s. 107–109.

Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
ISSN 1898-2255 (print)
ISSN 2392-1625 (online)

Partnerzy platformy czasopism