The Question about Public Policy in Case of the Kaliningrad Oblast: Russian Exclave vs. Enclave Surrounded by the European Union

Kinga Dudzińska, Maciej Raś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/cjps.2014.02.07

Abstrakt


The problem of enclaves/enclaves in the theory of IR opens an interesting field of study, not only because of the actual phenomena and processes accompanying the formation of said entities, but also due to inaccuracies and variances in the very terms in use, especially in the field of public policy. The Kaliningrad Oblast is either an enclave (from the point of view of the EU, NATO, as well as Poland and Lithuania), or an exclave (from the point of view of the Russian Federation). The status of the region as perceived by the Western countries and organisations differs from the Russian standpoint. The Kaliningrad Oblast always would be a region of external influences of the West, an element of their foreign, security and economic policies, while for Russia Kaliningrad is a sphere of its domestic governance, although shaped by many international determinants resulting from its geographical location. This paper is aimed at examining public policy of the EU and neighbouring countries towards the Kaliningrad Oblast in the context of its specific geographical location and legal status. Possibilities of the region’s incorporation in the EU’s neighbourhood is also emphasized in the paper as an important factor affecting the position of the Kaliningrad Oblast.


Słowa kluczowe


EU; The Kaliningrad Oblast; public policy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anoszkina J.Ł., Regionosoznanije: institucionalno – ekonomiczeskije osnowy [Regional Studies: Institutional and Economic Basis], Moscow 2005.

Bukowiecka H., Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Morza Bałtyckiego [The Policy of the Russian Federation in the Baltic Sea Region], Toruń 2012.

Chełminiak M., Polska a zmiana geopolitycznego status Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku [Poland and the Change of the Geopolitical Status of the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation in the Late 1980s and Early 1990s] [in:] Polska a Obwod Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.Teraźniejszość i wyzwania przyszłości [Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation. The Present and Future Challenges], A. Żukowski (ed.), Toruń 2008.

Cichocki B., Rosyjski rząd chce poprawić sytuację w Kaliningradzie [The Russian Government Wants to Improve the Situation in Kaliningrad], “Materiały” OSW [Materials of the Centre of Eastern Studies] 29.02.2001.

Cichocki B., Wizyta przedstawicieli Unii Europejskiej w Rosji [The Visit of the Representatives of the European Union in Russia], “Materiały” OSW [Materials of the Centre of Eastern Studies] 22.02.2001.

Dudzińska K., Dyner A.M., Small Border Traffic with Kaliningrad: Challenges, Opportunities, Threats, Polish Institute of International Affairs “Policy Paper” October 2013,No. 29(77).

Dudzińska K., Small Border Traffic with the Kaliningrad District, “Bulletin PISM” September 2010, No. 122(198).

Fedorov G., Korneevets V., Zverev Y., Kaliningrad Oblast of Russia in the Transborder Region South-Eastern Baltic, “Coastal Regions” 2011, No. 19.

Interwju Ministra inostrannych dieł Rossijskoj Fiedieracii I.S. Iwanowa gazietie “Kaliningradskaja prawda”, 7 marta 2001 goda [Interview with the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation I.S. Ivanov for the newspaper “Kaliningradskaya pravda”, on March 7, 2001], “Informacionnyj biullieten’ Ministierstwa inostrannychdieł Rossijskoj Fiedieracii” 11.03.2001.

Ivanauskas V. et al., Bevizis režimas tarp Europos Sąjungos ir Rusijos: poveikis Lietuvai, Vilnius 2012.

Klemiesziejew A.P., Ekskławnost’ w usłowijach głobalizacii [Exclaves in Terms of Globalization], Kaliningrad 2007.

Klemiesziejew A.P., Rossijskij ekskław. Prieodolienije konfliktogennosti [Russian Exclave. Overcoming Conflicts], Sankt Petersburg 2005.

Korniejewiec W.C., Formirowanije transgranicznych mezoriegionow na Bałtikie [Shaping of the Transborder Mezoregions in the Baltic Region], Kaliningrad 2010.

Kraszewski P., Koncepcje rozwiązania tzw. problemu kaliningradzkiego po rozpadzie Związku Radzieckiego [Ideas of Solving the So-called Kaliningrad Problem After the Collapse of the Soviet Union], “Sprawy Wschodnie” [Eastern Matters] 2003, No. 1.

Kurilla I.I. (ed.), Mieżdunarodnaja integracja rossijskich regionow [International Integration of the Russian Regions], Moscow 2007.

Kuzniecow A.W. (ed.), JeS i Rossija. Ot priamych kapitałowłożenijk inwesticionnomu sotrudniczestwu [The EU and Russia. From Direct Capital Investment to Investment Cooperation], Moscow 2008.

Lopata R., Rusijos istorijos politika, “Politologija” 2013, No. 4(72).

Miniotaitė G., Tapatybės paieškos šiuolaikinėje Lietuvos užsienio politikoje: tarp Šiauresir Rytų dimensijų [Search for Identity in Modern Lithuania’s Foreign Policy: Between the Northern and Eastern Dimensions], “Lietuvos metinė strateginė apžvalga” [Lithuanian Annual Strategic Review] 2004.

Modzelewski W.T., Polska – Obwod Kaliningradzki FR. Polityczne uwarunkowania wspołpracy transgranicznej [Poland – the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation. Political Conditions of Transborder Cooperation], Olsztyn 2006.

Nasyrow I.R., Połnomoczija regionow w mieżdunarodnoj sfierie i politiczeskaja praktika wniesznich swjaziej [The Competences of Regions in the International Area and Political Practice of External Contacts], “Uczionyje zapiski” 2008, Vol. 150(7).

Płan diejstwij po Siewiernomu izmierieniju w obłasti wnieszniej i prigranicznoj politiki JeS na 2000–2003 [Action Plan for the Northern Dimension in External and Crossborder Policies of the EU 2000–2003].

Raś M., Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanow Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991–2001 [The Evolution of Russia’s Foreign Policy Towards the United States and Western Europe in 1991–2001], Warszawa 2005.

Raś M., Regiony Federacji Rosyjskiej w stosunkach międzynarodowych [Regions of the Russian Federation in International Relations] [in:] Poziomy analizy stosunkow międzynarodowych [Levels of International Relations Analysis], Vol. 2, E. Haliżak, M. Pietraś (eds.), Warszawa 2013.

Reply by the Polish Secretary of State at the Ministry of Foreign Affairs to MP question No. 21819 concerning the consequences of the whole territory of the Kaliningrad region being covered by the agreement on local border traffic, www.sejm.gov.pl, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/4D8F5EF0.

Riabuszew A., Jantarnomu kraju ugrożajet eliektriczieskaja błokada [The Amber Country is Threatened by the Electric Blockade], “Niezawisimaja gazieta” 10.04.2002.

Sawicki K., Obwod Kaliningradzki w ładzie międzynarodowym [The Kaliningrad Oblast in the International Order], Toruń 2013.

Schymik C., Krumrey P., EU Strategy for the Baltic Sea Region. Core Europe in the Northern Periphery?, SWP “Working Paper” 2009, No. 1.

Sergounin A., Russia and the European Union: The Case of Kaliningrad, “PON ARS Policy Memo” 2000, No. 172.

Sergounin A., Russia and the European Union: The Northern Dimension, ”PON ARS Policy Memo” 2000, No. 138.

Sirutavičius V., Stanytė-Toločkienė I., Rusijos Federacijos Kaliningrado srities strateginė reikšmė [Strategic Importance of the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation], “Lietuvos metinė strateginė apžvalga” [Lithuanian Annual Strategic Review], Vilnius 2002.

Statkus N., Paulauskas K., Lietuvos užsienio politika. Tarptautinių santykių teorijų ir praktikos kryžkelėje [Lithuanian Foreign Policy. International Relations theory and Practice at the Crossroads], “POLITOLOGIJA” 2006, No. 2(42).

Timmermann H., Kaliningrad – “dwojnaja periferija” ili projekt regionalnowo sotrudniczestwa [Kaliningrad – A “Double Periphery” or a Project of Regional Cooperation], www.strana.ru, http://www.strana.ru/worldwide/press/2001/01/16/979664786.html, [Access date: 16.01.2001].

Tołstych W.Ł., Mieżdunarodnaja diejatiel’nost’ subjektow Rossijskoj Federacii [International Activity of the Subjects of the Russian Federation], Moscow 2004.

Wardomskij Ł.B., Rossijskoje porubieżje w usłowijach głobalizacii [Russian Borderlands in the Context of Globalization], Moscow 2008.

Winokurow J.J., Teorija ankławow [The Theory of Enclaves], Kaliningrad 2007.

Wiśniewska I., Cichocki B., Obwod kaliningradzki – spojrzenie na obecny stan rozwoju i proba prognozy przyszłości [The Kaliningrad Oblast – A View on the Current Development and an Attempt to Predict the Future], “Materiały” OSW [Materials of the Centre of Eastern Studies] 23.11.2000.

Wiśniewska I., Kryzys Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kaliningradzie [The Crisis of the Special Economic Zone in Kaliningrad], “Materiały” OSW [Materials of the Centre of Eastern Studies] 01.02.2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism