SOCIAL MANDATE FOR POLISH LEGISLATIVE AND EXECUTIVE POWER CENTRAL ORGANS IN THE FACE OF CHALLENGES THAT AWAIT THE EU. THE QUESTION OF FOR PUBLIC PARTICIPATION

Radosław Potorski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJPS.2016.002

Abstrakt


Due to amalgamation of Polish and EU systems, the shape of many public policies in the country is the consequence of decisions taken within the EU – but what is more important – with participation of Poles. Complexity of the challenges ahead demands making decisions that the society shall feel are acceptable, or even proceeded with their co-authorship. Relevantly high degree of cooperation, co-decision making and shared responsibility – between executive and legislative power and non-public entities, within political decision making, is important in order to get as properly stable as possible standpoint of Poland, and for efficient implementation. Because of that, the aim of this analysis is the search for the answer to the question whether within challenges that await the EU, we may find those, that will lay especially in the field of interest of Polish non-public entities. In addition – is it justified (and to what extend) to include in such cases those entities into processes of working out standpoints of Polish officials. With such a research objective a thesis is being advanced, that in Poland awareness of EU functioning mechanisms, but also the level of inclusion of non-public entities into political decision making, is little and in face of challenges awaiting the union it is necessary to raise it.


Słowa kluczowe


public participation; political decision making; Brexit; ‘Islamic State’; the rule of law in Poland; European Union

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Act (1240/2009) of 27.08.2009 on public finances [ustawa o finansach publicznych], Dz.U. RP of 2009 No 157, pos. 1240 with further amendments.

Act (177/2004) of 29.01.2004 public procurement law [ustawa prawo zamówień publicznych], Dz.U. RP of 2004 No 19 pos. 177 with further amendments.

Act (688/1999) of 24.06.1999 on the implementation of the legislative initiative by the citizens [ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli], Dz.U. RP of 1999, No 62, pos. 688, with further amendments.

Amnesty International, FIDH (International Federation for Human Rights), Human Rights Watch, Open Society European Policy Institute & Reporters without Borders, (2017), An opened letter of 16.02.2017 to EU Commissioners, Brussels.

Balcer A., Gromadzi G. & Smolar E. [Raport Fundacji Batorego] (2016), Polacy wobec UE: Koniec konsensusu, Warszawa.

Barcz J. (2016), Brexit – w sprawie interpretacji postanowień art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, „Europejki Przegląd Sejmowy”, 12, pp. 4-14.

Biernat S. (1994), Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa-Kraków.

Biuro Prasowe Rzecznika MSZ (2017), Oświadczenie MSZ z 20.02.2017 dotyczące odpowiedzi strony polskiej na uzupełniające Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 21.12.2016, retrived from http://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/oswiadczenie_msz_dotyczace_odpowiedzi_strony_polskiej_na_uzupelniajace_zalecenie_komisji_europejskiej_z_dnia_21_grudnia_2016_roku?channel=www.

Broscheid A., Coen D. (2003), Insider and Outsider Lobbying of the European Commission. An Informational Model of Forum Politics, „European Union Politics”, 2 (4), pp. 165-191.

CBOS (2014a), Komunikat z badań 42/2014, Opinie o demokracji, Warszawa.

CBOS (2014b), Komunikat z badań 68/2014, Stosunek do instytucji państwa oraz partii politycznych po 25 latach, Warszawa.

CBOS (2014c), Komunikat z badań 151/2014, Narastanie obaw związanych z wprowadzeniem euro, Warszawa.

CBOS (2016a), Komunikat z badań 31/2016, Polska w Unii Europejskiej, Warszawa.

CBOS (2016b), Komunikat z badań 79/2016, Stosunek do przyjmowania uchodźców po ogłoszeniu nowej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej reformy polityki azylowej, Warszawa.

Cedro M. & Krzyżanowska E. – PAP (2016), Informacja z dnia 4.11.2016, Rząd w odpowiedzi dla KE: nie dostrzegamy prawnych możliwości realizacji zaleceń, retrived from http://wiadomosci.wp.pl/rzad-w-odpowiedzi-dla-ke-nie-dostrzegamy-prawnych-mozliwosci-realizacji-zalecen-6054918213603969a.

Ćwiek-Karpowicz J. & Secrieru S. (red.) (2015), Sankcje i Rosja, Warszawa.

Długosz D., Wygnański J.J. & Tański M. (wstęp i redakcja) (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa.

Elliott J., Heesterbeek S., Lukensmeyer C.J. & Slocum N. (2003), Participatory methods toolkit. A practicioner’s manual http://archive.unu.edu/hq/library/Collection/PDF_files/CRIS/PMT.pdf.

European Commission (2016a), Commission Opinion of 1.6.2016 regarding the Rule of Law in Poland, Brussels, C(2016) 3500 final.

European Commission (2016b), Commission Recommendation of 27.7.2016 regarding the rule of law in Poland, Brussels, C(2016) 5703 final.

Gazeta.pl (2016), Największe oszustwo Brexitu? Kilka godzin po referendum okazuje się, że kluczowa obietnica nie zostanie zrealizowana [information of 24.06.2016], retrived from http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/10,150682,20297475,najwieksze-oszustwo-brexitu-kilka-godzin-po-referendum-okazuje.html.

Gramberger M. (2001), Citizens as partners. OECD handbook on information, consultation and public participation in policy making, Paris.

Info Uchodźcy (2016), Stosunek Polaków do uchodźców, retrived from http://uchodzcy.info/infos/stosunek-polakow-do-uchodzcow/

.

Judgement of the Constitutional Tribunal (2015a) of 3.12.2015 in case K-34/15 on compliance of the selected provision of the Act of 25 November 2015 on Constitutional Tribunal with Constitution, retrived from http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=E52B3A7A9BA632F07C8641B37D1A8DE0?id=WDU20150002147&type=1.

Judgement of the Constitutional Tribunal (2015b) of 9.12.2015 in case K-35/15 on compliance of the Act of 19 November 2015 amending the Act on Constitutional Tribunal with Constitution, retrived from http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=E52B3A7A9BA632F07C8641B37D1A8DE0?id=WDU20150002147&type=1.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2011), Diagnoza zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Załącznik Nr 2 do strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej (04.05.2011), retrived from https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/zal_2_diagnoza_2013.09.20.pdf.

Kaźmierczak T. (2011), Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne. In A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Warszawa, pp. 100-111.

Komisja Europejska (2014), Komunikat Prasowy KE z 11.03.2014: Ochrona państwa prawnego w Unii Europejskiej - Komisja Europejska przedstawia nowe ramy prawne, Strasburg.

Komisja Europejska (2016c), Zalecenia Komisji z 21.12.2016 w sprawie praworządności w Polsce stanowiące uzupełnienie Zaleceń Komisji (EU) 2016/1374, C(2016) 8950 final.

Komisja Europejska (2016c), strona Komisji, Zakładka: Udział obywateli w kształtowaniu prawa, Retrived from http://ec.europa.eu/yourvoice/index_pl.htm.

Krzyżanowska Ł., Faciejew Ł. (2009), Partycypacja obywatelska w Polsce. Menu raportu dla Fundacji Batorego, Warszawa.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE (2015), Podręcznik komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020, Warszawa.

Narodowy Bank Polski (2014), Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, Warszawa.

Obserwator Konstytucyjny (2016), Sędziowie domagają się respektowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, (4.04.2016), retrived from http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/trybunal/sedziowie-domagaja-sie-respektowania-wyrokow-trybunalu-konstytucyjnego/.

Obywatele Decydują, Zakładka: Stan Obecny, (2015), retrived from https://obywateledecyduja.pl/merytorycznie/stan-obecny.

Office for National Statistic – ONS (2016), Population of the United Kingdom by Country of Birth and Nationality in 2015, (25.08.2016), retrived from https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/populationoftheunitedkingdombycountryofbirthandnationalit.

Olech A. & Kaźmierczak T. (2011), Modele partycypacji publicznej. In A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Warszawa, pp. 83-99.

PAP (2016), Eksperci: Polska nie ma polityki integracyjnej, problemem traktowanie uchodźców jako zagrożenia Gazeta Prawna, (3.06.2016), retrived from http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/949131,eksperci-polska-nie-ma-polityki-integracyjnej-problemem-traktowanie-uchodzcow-jako-zagrozenia.html.

PAP/IAR (2015), Spór o Trybunał Konstytucyjny. Jest stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej, (8.12.2015), retrived from http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1555085,Spor-o-Trybunal-Konstytucyjny-Jest-stanowisko-Naczelnej-Rady-Adwokackiej.

Porozumienie między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską (2011) z dnia 23.06.2011 w sprawie utworzenia „Rejestru służącego przejrzystości” dotyczącego organizacji i samozatrudnionych osób, zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej, Dz. U. UE L 191 of 2011.

Rada Ministrów (2012), Strategia Rozwoju Kraju 2020 – opublikowana jako Załącznik nr 1 do uchwały rady ministrów nr 157 z dnia 25.09.2012, M.P. of 2012, pos. 882.

Rada Ministrów (2013a), Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 – opublikowana jako załącznik do uchwały rady ministrów z dnia 18.06.2013, M.P. of 2013 pos. 378.

Rada Ministrów (2013b), Strategia Sprawne Państwo 2020 – opublikowana jako załącznik do uchwały rady ministrów z dnia 12.02.2013, M.P. of 2013, pos. 136.

Rada Ministrów (2014), Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2014–2017, cz. I Plan konwergencji – Aktualizacja 2014, Kwiecień 2014, retrived from http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002171/WPFP+na+lata+2014-2017.pdf

Reid A. S. (2016), Brexit Begins: an overview of the legal issues (28 July 2016), retrived from http://eulawanalysis.blogspot.com/2016/07/brexit-begins-overview-of-legal-issues.html.

Sasnal P. (red.) (2015), Niekontrolowane Migracje do Unii Europejskiej, Warszawa.

Steiner Małgorzata et al., [Raport sporządzony dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji] (2012), Konsultacje społeczne – jak sprawić by były lepsze? Propozycja Kodeksu Konsultacji i ścieżka wdrożenia, czerwiec 2012, retrived from https://mac.gov.pl/files/konsultacje-spoleczne.pdf.

Szuleka M., Wolny M. & Szwed M. [Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka], (2016), Kryzys konstytucyjny w Polsce 2015-2016, Warszawa.

TEU (2002): Treaty on European Union, consolidated version of the 2002, OJ EC C 325 of 2002.

TFEU (2012): Treaty on the Functioning European Union, consolidated version of the 2012, OJ EU C 326 of 2002.

Tvn24 [MW/kk], Spór wokół Trybunału. Jakie konsekwencje odczuje przeciętny obywatel?, (07.04.2016), retrived from http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/spor-wokol-trybunalu-jakie-konsekwencje-odczuje-przecietny-obywatel,633697.html.

Tvn24 (2014), Unia energetyczna, czyli co? (2.05.2014), retrived from http://tvn24bis.pl/wideo/unia-energetyczna-czyli-co,1279782.html

Zybała A (2014), Wokół zagadnienia partycypacji w Polsce, retrived from http://www.decydujmyrazem.pl/o_projekcie/wiadomosci/wokol_zagadnienia_partycypacji_w_polsce.html.

Zybała A. (2013), Wyzwania w sektorze publicznym, „Animacja Życia Publicznego – Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych”, 1 (8), pp. 9-12.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism