Belarusian-Russian Relations and Their Influence on Belarusian Sovereignty

Sylwia Maria Zakrzewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18368

Abstrakt


The evolution of the Belarusian-Russian relations in the course of the last several years and the integration processes that occurs between these states justify asking a question to what extent Belarus is an independent – sovereign – state. Author in this paper analysing economic and military the Belarusian-Russian cooperation and influence of this relation on Belarusian sovereignty.

Full text: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/589/?idno=14762


Słowa kluczowe


sovereignty; Belarus; Russia; economy; military cooperation

Bibliografia


(XXV) Resolution adopted by the General Assembly on 24 October 1970, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/dokument,8,Deklaracja_zasad_prawa_miedzynarodowego_24_X_1970.html [access: 27.09.2012].

Anioł W., Państwo postsuwerenne? Rozproszenie władzy w środowisku międzynarodowym [Post-sovereign State? Power Dispersion in International Environment], “Sprawy Międzynarodowe” [International Affairs] 2002, No. 4.

Bezprecedensowa dewaluacja białoruskiego rubla i rosyjski kredyt, [Unprecenedted Devaluation of the Belarusian Rouble and Russian Credit],

http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-05-25/bezprecedensowa-dewaluacja-bialoruskiego-rubla-irosyjski-kredyt [access: 30.09.2012].

Budowa elektrowni atomowej na Białorusi – wzrost zależności energetycznej od Rosji? [Constructing a Nuclear Plant in Belarus – A Growth of Energy Dependence on Russia?], http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2012-07-23/budowa-elektrowniatomowej-na-bialorusi-wzrost-zaleznosci [access: 30.09.2012].

Chubrik A., The New Old Choice for Economic Policymakers in Belarus, “CASE Networks E-brief”, No. 8/2012, http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/2012-08_Chubrik.pdf [access: 29.09.2012].

Cichocki B., Rosja wobec Białorusi 1992–2007 [Russia towards Belarus 1992–2007], “Bezpieczeństwo narodowe” [National Security] 2007, No. 5–6.

Council Implementing Regulation (EU) No 84/2011 of 31 January 2011 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures against President Lukashenko and certain officials of Belarus, Official Journal of the European Union L 28/17.

Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/dokument,8,Deklaracja_zasad_prawa_miedzynarodowego_24_X_1970.html [access: 27.09.2012].

Dyner A.M., Śmigielski R., Perspektywa współpracy wojskowej Rosji i Białorusi [The Future of Military Cooperation between Russia and Belarus], “Biuletyn PISM” [The Polish Institute of International Affairs Bulletin] 2011, No. 1, http://www.pism.pl/index/?id=fcdf25d6e191893e705819b177cddea0 [access: 29.09.2012].

Eberhardt A., Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 1991–2008 [A Game of Appearances. Russian-Belarusian Relations 1991–2008], Warszawa 2008.

Filipowicz S., Historia idei politycznych: wybór tekstów [History of Political Ideas: Selection of Documents], Vol. I, Warszawa 1995.

Foligowski P., Białoruś – trudna niepodległość [Belarus – Difficult Sovereignty], Wrocław 1999.

Gazprom pochłonie białoruski Biełtransgaz [Gazprom to Absorb Belarusian Beltransgaz], http://wiadomosci.onet.pl/swiat/gazprom-pochlonie-bialoruski-bieltransgaz/x82f7 [access: 29.09.2012].

http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php [access: 27.09.2012].

Jackson R., Sovereignty: The Evolution of an Idea, Cambridge 2007.

Jellinek G., Ogólna nauka o państwie [General Theory of the State, Berlin 1919], Warszawa 1924.

Konończuk W., Konflikt energetyczny Białoruś-Rosja: gra nadal trwa [Belarus-Russia Energy Conflict: The Game is Still On], “Analiza Fundacji Batorego” [Policy Brief Batory Foundation], Warszawa 2007, http://www.batory.org.pl/doc/konfliktenergetyczny-bialorus-rosja.pdf [access: 01.10.2012].

Kostrubiec J., Próba współczesnej interpretacji klasycznej definicji państwa Georga Jellinka [An Attempt at Modern Interpretation of Georg Jellinek’s Classic Definition of State] [in:] Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku [Political and Legal Doctrines at the Verge of the 21st Century], M. Maciejewski, M. Marszał (eds.), Wrocław 2002.

Kranz J., Jak rozumieć suwerenność? Próba opisu [How to Understand Sovereignty? An Attempt at Description] [in:] Przemiany w Europie Środkowej. Teoria i praktyka [Transformations in Central Europe. Theory and Practice], P. Mazurkiewicz, R. Zenderowski (eds.), Warszawa 2011.

Kranz J., Unia Europejska – zrozumienie konieczności i konieczność zrozumienia [The European Union – Understanding of Necessity and Necessity of Understanding], “Sprawy Międzynarodowe” [International Affairs] 2006, No. 1.

Kranz J., Wspólnoty i Unia: ponadnarodowość, federalizm, subsydiarność i suwerenność [Communities and Union: Supranationality, Federalism, Subsidiarity, and Sovereignty] [in:] Drogi do Europy [Roads to Europe], J. Kranz, J. Reiter (eds.), Warszawa 1998.

Kulczyk Holding buduje elektrownię na Białorusi [Kulczyk Holding to Construct a Power Plant in Belarus], http://www.pb.pl/2194289,63694,kulczyk-holding-budujeelektrownie-na-bialorusi [access: 30.09.2012].

Kulczyk: trudno byłoby pozyskać środki na budowę elektrowni na Białorusi [Kulczyk: It Would Be Difficult to Obtain Resources for Building a Power Plant in Belarus], http://biznes.onet.pl/kulczyk-trudno-byloby-pozyskac-srodki-na-budowe-el,18512,4311060,newsdetal [access: 30.09.2012].

Mrozek M., Białoruś Rosją silna [Belarus Strong with Russia], http://stosunki.pl/?q=node/135 [access: 29.09.2012].

Od piątku rosyjsko-białoruskie manewry “Tarcza Związku-2011” [Russian-Belarusian Exercises “Union Shield 2011” Begin on Friday], http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10280449,Od_piatku_rosyjsko_bialoruskie_manewry__Tarcza_Zwiazku_2011_.html [access: 29.09.2012].

Ograniczone sankcje ekonomiczne UE wobec Białorusi [Limited EU Economic Sanctions towards Belarus], http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-03-28/ograniczone-sankcje-ekonomiczne-ue-wobecbialorusi [access: 28.09.2012].

Owsianni S., Striekowa J., Białoruś 1991–1998 [Belarus 1991–1998], Warszawa 1998.

Pieniążek A., Suwerenność – problemy teorii i praktyki [Sovereignty – Problems of Theory and Practice], Warszawa 1979.

Pierwsze unijne sankcje gospodarcze wobec Białorusi [First EU Economic Sanctions towards Belarus], http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-06-29/pierwsze-unijne sankcje-gospodarcze-wobec-bialorusi [access: 28.09.2012].

Rozanov A., Belaruss, Russia, and a New European Security Architecture [in:] Russia’s Place in Europe: A Security Debate, K. Spilmlmann, A. Wegner (eds.), Zurich 1999

Sagan S., Serzhanova S., Nauka o państwie współczesnym [Contemporary State Theory], Warszawa 2010.

Sowiński S., Suwerenność, ale jaka? Spór o suwerenność Rzeczpospolitej w polskiej euro debacie [What Sovereignty? The Dispute over Sovereignty of the Republic of Poland in the Polish Euro Debate] [in:] Kwartalnik. Studia Europejskie [European Studies Quarterly], S. Sowiński (ed.), Warszawa 2004.

UE wprowadza sankcje wobec białoruskiego reżimu [EU Introduces Restrictive Measures against Belarusian Regime], http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-02-02/ue-wprowadza-sankcje-wobec-bialoruskiego-rezimu [access: 28.09.2012].

Внешняя торговля Республики Беларусь. Статистический сборник, Mińsk 2012

Газовая промышленность Белоруссии, http://www.cdu.ru/articles/detail.php?ID=300388 [access: 29.09.2012].

Раздел II Современный Мир и Национальные Интересы Республики Бела-русь, Указ Президента Республики Беларусь 09.11.2010 № 575 Концепция нацио-нальной безопасности Республики Беларусь, http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31000575&p2={NR PA} [access: 29.09.2012].

Статя 17 и 18 Договора от 8 декабря 1999 годаОСозданииСоюзногоГосу-дарства, http://www.mchs.gov.ru/document/389796 [access: 29.09.2012].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Partnerzy platformy czasopism