Eine „Zweite Leibeigenschaft“ im Böhmen der Frühen Neuzeit? Ein Mythos nicht nur des 21. Jahrhunderts

Jaroslav Čechura

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPMH.2018.004

Abstrakt


„Wtórne poddaństwo" w Czechach w okresie nowożytnym? Mit nie tylko XXI wieku

W artykule podjęto trzy zagadnienia tematyczne. Najpierw zostały przedstawione najnowsze prace badawcze, w szczególności autorstwa Sheilagh Ogilvie (Cambridge), omawiające pojęcie „wtórnego poddaństwa” w Czechach. Następnie przeanalizowano źródła czeskie, które są związane z terminami „poddaństwo” i „pańszczyzna”. W trzeciej części omówienia zostały zaprezentowane rzeczywiste stosunki socjalno-ekonomiczne na przykładzie południowoczeskich władztw Wittingau (Třeboň, pol. Trzeboń) i Frauenberg (Hluboká nad Vltavou) po roku 1650. W tym okresie nie można już znaleźć śladów „wtórnego poddaństwa”.


Słowa kluczowe


Czechy (władztwa Trzeboń i Hluboká); XVII wiek; poddaństwo; „wtórne poddaństwo” (pańszczyzna)

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Źródła archiwalne / Archivalische Quellen / Archival Sources

Státní oblastní archiv v Třeboni (Staatliches Gebietsarchiv in Třeboň), weiter SOA Třeboň: Vs Hluboká, Sign. I A 6 W gama 2, Sign. I B 5 AU 8–40.

Státní oblastní archiv v Třeboni (Staatliches Gebietsarchiv in Třeboň), weiter SOA Třeboň: Vs Třeboň, Sign. I B 5 AU 9–11 (1540–1784), 12–15, 24–28.

Státní oblastní archiv v Třeboni (Staatliches Gebietsarchiv in Třeboň), weiter SOA Třeboň: Vs Třeboň, knižní archiv – registratura (Bücherarchiv – Registratur), Sign. I B 5 AU N. 1.

Státní oblastní archiv v Třeboni (Staatliches Gebietsarchiv in Třeboň), weiter SOA Třeboň: Vs Třeboň, rkp. 82 (= I A 6 G beta No. 3 i), vgl. Vs Třeboň, rkp. 87 (= I A 6 G beta No. 3 o).

Státní oblastní archiv v Třeboni (Staatliches Gebietsarchiv in Třeboň), weiter SOA Třeboň: Vs Třeboň, rkp. 88 (= I A 6 G beta No. 3 p.).

Státní oblastní archiv v Třeboni (Staatliches Gebietsarchiv in Třeboň), weiter SOA Třeboň: Zweigstelle Český Krumlov, SÚK, staré oddělení (alte Abteilung), Třeboň, Sign. B 5 AU 2 c.

Źródła drukowane / Gedruckte Quellen / Printed Sources

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, hg. v. J. Kalousek, 22 (1905), 26 (1910) und 29 (1913).

Literatura / Literatur / Literature

Brakensiek S., Lokale Amtsträger in deutschen Territorien der Frühen Neuzeit. Institutionelle Grundlagen, akzeptanzorientierte Herrschaftspraxis und obrigkeitliche Identität, in: Staatsbildung als kultureller Prozess. Strukturwandel und Legitimation von Herrschaft in der Frühen Neuzeit, hg. v. R. G. Asch, D. Freist, (2005), S. 49–67.

Brandl V., Glossarium illustrans bohemi-moravicae historiae fontes, (1876).

Čechura J., „Jakou jste měla známost s myslivcem? Skrze bílé šaty, které jsem jemu prala!“ (hledání a interpretace třeboňských sexuálních deliktů), in: Archivum Trebonense, 12 (2011), S. 235–268.

Čechura J., Antidisciplinování, či disciplinování zdola? Pasáček, zlodějíček, sexuální delikvent a aktivní člověk Tomáš Kabourek alias Studnička, in: Bylo nebylo. Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu, hg. v. H. Kábová, M. Čtvrtník, (Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis 52, Suppl. 1, 2012), S. 121–131.

Čechura J., Člověčenství, in: Sedláci si dělají, co chtějí, hg. v. V. Boháčová, V. Kucrová, in: Sborník vybraných prací profesora Jaroslava Čechury, (2012), S. 222–223.

Čechura J., Krizový management barokní ekonomiky? Panství Třeboň a Hluboká nad Vltavou za prvních Schwarzenberků (1660–1720), im Druck.

Čechura J., Mikrohistorie a raně novověká studia (Možnosti a meze jednoho historiografického konceptu), in: Časopis matice moravské, 135 (2016), S. 361–393.

Čechura J., Norma, knížecí reskripty kontra každodenní praxe a praktiky: mýtus a realita tzv. schwarzenberského zákazu sňatků, in: Jihočeský sborník historický, 81 (2012), S. 164–194.

Čechura J., Selské rebelie roku 1680. Sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní souvislosti, (2001).

Čechura J., Sex v době temna. Sexuální život na českém jihu v prvním století Schwarzenberků (1660–1770), (2015).

Čechura J., Staré a nové v agraristice raného novověku – česká reflexe, in: Východočeské listy historické, 32 (2014), S. 7–26.

Čechura J., Zu spät und zu friedlich? Die Bauernrevolten in Böhmen und Mähren 1500–1800, in: Die Stimme der ewigen Verlierer? Aufstände, Revolten und Revolutionen in den österreichischen Ländern (ca. 1450–1850), hg. v. P. Rauscher, M. Scheutz, (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 61, 2013), S. 119–135.

Cerman M., Agrardualismus in Europa? Geschichtsschreibung über Gutsherrschaft und ländliche Gesellschaft in Mittel- und Osteuropa, in: Agrargeschichte schreiben. Traditionen und Innovationen im internationalen Vergleich, hg. v. E. Bruckmüller, E. Langthaler, J. Redl, in: Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes, (2004), S. 12–28.

Cerman M., Proto-Industrialisierung und Grundherrschaft. Ländliche Sozialstruktur, Feudalismus und Proto-Industrielles Heimgewerbe in Nordböhmen vom 14. bis zum 18. Jahrhundert (1300–1790), (1996, ungedruckte Dissertation).

Cerman M., Štefanová D., Institutional changes and peasant land-transfers in Czech lands, from the late Middle Ages to the eighteenth century, in: Contexts of Property in Europe. The Social Embeddeness of Property Rights in Land in Historical Perspective, hg. v. R. Congost, R. Santos, (2010), S. 39–60.

Chayanov A. V., The theory of Peasant Co-operatives, (1991).

Chayanov A. V., The Theory of Peasant Economy, (1986).

Čornejová I. et al., Velké dějiny zemí Koruny české, 9, 8 (2008).

Die Ökonomie sozialer Beziehungen. Ressourcenbewirtschaftung als Geben, Nehmen, Investieren, Verschwenden, Haushalten, Horten, Vererben, Schulden, hg. v. G. Jancke, D. Schläppi, (2015).

Engels F., Zur Geschichte der preussischen Bauern (Einleitung zu Wilhelm Wolffs Broschüre 'Die schlesische Milliarde'), in: K. Marx, F. Engels, Werke, 21 (51975), S. 238–247.

Herrschaftsverdichtung, Staatsbildung, Bürokratisierung, hg. v. M. Hochedlinger, T. Winkelbauer, (2010).

Hohkamp M., Herrschaft in der Herrschaft. Die vorderösterreichische Obervogtei Triberg von 1737 bis 1780, (1998).

Kaak H., Die Gutsherrschaft. Theoriegeschichtliche Untersuchungen zum Agrarwesen im ostelbischen Raum, (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin 79, 1991).

Kaak H., Eigenwillige Bauern, ehrgeizige Amtmänner, distanzierte fürstliche Dorfherren. Vermittelte Herrschaft im brandenburgischen Alt-Quilitz im 17. und 18. Jahrhundert, (2010).

Klein A., Ogilvie S., Occupational structure in the Czech lands under second serfdom, in: The Economic History Review, 69 (2016), S. 493–521.

Klein A., Ogilvie S., Was Domar right? Serfdom and Factor Endowment in Bohemia, in: School of Economics Discussion Paper, 17 (Oktober 2017), (URL: https://www.kent.ac.uk/economics/research/papers/2017/1717.html).

Klein A., The Institutions of the „Second Serfdom“ and Economic Efficiency: Review of the Existing Evidence for Bohemia, in: Schiavitu e servaggio nell' economia europea. Secc. XI–XVIII. = Serfdom and Slavery in the European Economy. 11 th – 18th Centuries, hg. v. S. Cavaciocchi, (2014), S. 59–81.

Kočí J., Boje venkovského lidu v období temna. Povstání nevolníků v XVII. a XVIII. století, (1953).

Kočí J., Odboj nevolníků na Frýdlantsku 1679–1687, (1965).

Kubíková A., Eggenberkové: z bankéřské lavice na knížecí stolec, (2016).

Macek J., Historická sémantika, in: Český časopis historický, 89 (1991), S. 1–30.

Matlas P., Z poddaného šlechticem. Rodinné paměti Zbudovských z Rovné Hory a Malých z Tulechova (1604–1737), (2016).

Maur E., Český komorní velkostatek v 17. století, (1976).

Maur E., Gutsherrschaft und „zweite Leibeigenschaft“ in Böhmen. Studien zur Wirtschafts-, Sozial- und Bevölkerungsgeschichte (14.–18. Jahrhundert), (2001).

Mikulec J., Poddanská otázka v barokních Čechách, (1993).

Mironov B. N., When and why was the Russian peasantry emancipated? in: M. L. Bush, Serfdom and slavery. Studies in legal bondage, (1996), S. 323–347.

Ogilvie S., „So that Every Subject Knows how to Behave“: Social Disciplining in Early Modern Bohemia, in: Comparative Studies in Society and History, 48 (2006), S. 38–78.

Ogilvie S., Communities and the „Second serfdom“ in Early Modern Bohemia, in: Past and Present, 187 (2005), S. 67–119.

Ogilvie S., Edwards J., Ženy a „druhé nevolnictví“ v Čechách na počátku novověku, in: Historická demografie, 22 (1998), S. 5–49.

Ogilvie S., Serfdom and the Institutional System in Early Modern Germany, in: Schiavitu e servaggio nell' economia europea. Secc. XI–XVIII. = Serfdom and Slavery in the European Economy. 11th–18th Centuries, hg. v. S. Cavaciocchi, (2014), S. 59–82.

Ogilvie S., Staat und Untertanen in einer lokalen Gesellschaft, in: Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im ‚Alten Reich‘. Sozialgeschichtliche Perspektiven, hg. v. M. Cerman, R. Luft, (2005).

Ogilvie S., Village community and village headman in early modern Bohemia, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 46 (2005), S. 402–447.

Ogilvie S., Zur ökonomischen Welt der Untertanen in Böhmen. Eine Fallstudie zur Herrschaft Frýdlant. Eine Fallstudie zur Herrschaft Frýdlant, in: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaften in Gutsherrschaften. 16.–19. Jahrhundert, hg. v. M. Cerman, H. Zeitlhofer, S.145–173.

Paleczek R., Die Modernisierung des Großgrundbesitzes des Fürsten Johann Adolph II. zu Schwarzenberg, (2009).

Petráček T., Nevolníci a svobodní, kníže a velkostatek, (22013).

Prass R., Grundzüge der Agrargeschichte, 2: Vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Beginn der Moderne (1650–1880), (2016).

Schlumbohm J., Gesetze, die nicht durchgesetzt werden – ein Strukturmerkmal des frühneuzeitlichen Staates?, in: Geschichte und Gesellschaft, 23 (1997), S. 647–663.

Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert, hg. v. M. Cerman, H. Zeitlhofer, (2002).

Štefanová D., Erbschaftspraxis, Besitztransfer und Handlungsspielräume von Untertanen in der Gutsherrschaft. Die Herrschaft Frýdlant in Nordböhmen, 1558–1750, (2009).

Stejskal A., Prosopografická analýza rožmberského a švamberského úřednictva (1550–1616). Model jeho fungování, in: Sborník archivních prací, 54 (2004), S. 323–548.

Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im ‚Alten Reich‘. Sozialgeschichtliche Perspektiven, hg. v. M. Cerman, R. Luft, (2005).
ISSN 2083-7755 (print)
ISSN 2391-792X (online)

Partnerzy platformy czasopism