Sejm Żydów Litewskich (1623–1764): centralna żydowska reprezentacja kraju

Anna Michałowska-Mycielska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPMH.2014.002

Abstrakt


Sejm Żydów Litewskich (hebr. waad medinat Lita) został utworzony w 1623 roku przez usamodzielnienie się od sejmu żydowskiego zwanego Sejmem Czterech Ziem (powstałego około 1580). Głównym powodem wyodrębnienia się tej instytucji był dualizm skarbowości Korony i Litwy, przy którym Żydzi litewscy w naturalny sposób podlegali podskarbiemu litewskiemu. Zakres działalności Sejmu Żydów Litewskich był bardzo szeroki. Oprócz rozkładu i poboru podatków państwowych sejm regulował wszystkie istotne dla Żydów kwestie (administracyjne, gospodarcze, religijne, społeczne), a także kwestie kontaktów z instytucjami nieżydowskimi i ludnością chrześcijańską. Waad litewski, podobnie jak koronny, został rozwiązany w czasie sejmu konwokacyjnego 1764, w ramach reform administracyjno-skarbowych.


Słowa kluczowe


Litwa; XVII i XVIII wiek; sejm żydowski; autonomia żydowska

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Źródła drukowane / Gedruckte Quellen / Printed Sources

Акты издаваемые Виленскою Археографическою Коммиссіею, 5 (1871).

Акты издаваемые Виленскою Коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, 29 (1902).

Pinkas ha-Medinah, ed. S. Dubnow, (1925).

Sejm Czterech Ziem. Źródła, ed. J. Goldberg, A. Kaźmierczyk, (2011).

Sejmy i sejmiki koronne wobec Żydow. Wybor tekstów źródłowych, ed. A. Michałowska-Mycielska, (2006).

Literatura / Literatur / Literature

Degiel R., Protestanci i prawosławni. Patronat wyznaniowy Radziwiłłów birmańskich nad Cerkwią prawosławną w księstwie słuckim w XVII w., (2000).

Doktór J. (review): Sejm Czterech Ziem. Źrodła, ed. J. Golberg, A. Kaźmierczyk (2011), in: “Kwartalnik Historii Żydów”, 2 (2012), pp. 233–234.

Leszczyński A., Ekspensy kahału opatowskiego na sejmiki szlacheckie województwa sandomierskiego w 1752 r., “Czasopismo Prawno-Historyczne”, 38 (1986), pp. 193–197.

Teller A., Radziwiłł, Rabinowicz, and the Rabbi of Świerz: Th e Magnates’ Attitude to Jewish Regional Autonomy in the 18th C., in: Studies in the History of the Jews in Old Poland, ed. by A. Teller, (Scripta Hierosolymitana 38, 1998), pp. 246–276.
ISSN 2083-7755 (print)
ISSN 2391-792X (online)

Partnerzy platformy czasopism