VARIABILITY OF GEOLOGICAL AND ENGINEERING CONDITIONS IN RIVER VALLEYS: THE EXAMPLE OF THE UPPER VISTULA RIVER VALLEY

EWA LABAK-MECHOWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/bgeo-2014-0006

Abstract


Fluctuations in groundwater levels are usually associated with the seasonal variability of precipitation and evapotranspiration. This has an effect on the carrying capacity of soil and on foundation engineering structures in river valleys. The analysis concerns the example of the Upper Vistula River valley. It presents the geological, groundwater and geological engineering conditions of the researched area through seasonal variations in groundwater level. Based on the results of soil and groundwater analyses, a preliminary assessment was made of the bearing capacity and aggressiveness of the water. An analysis of steel and concrete construction elements was carried out. It was estimated that precipitation has an influence on the strength parameters of soil. With a rise of the groundwater table, physical and mechanical parameters deteriorate. However, a drop in the level of the groundwater table causes an improvement in the strength parameters of soil.


Keywords


bearing capacity of the ground; groundwater; substrate construction; Upper Vistula River Valley

Full Text:

PDF

References


BRUCZYŃSKA J., MYŚLIWIEC A., 2008, Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z wykonaniem piezometrów obserwacyjnych do prowadzenia monitoringu lokalnego wód podziemnych w rejonie składowiska wapna i popiołu (Osadnik III), na terenie Miejsko - Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

DOBAK P., KOWALCZYK S., 2011, Geologiczno - inżynierska analiza występowania gruntów organicznych w podłożu wybranego odcinka autostrady A2, Biuletyn PIG, 446 (2), 257–264.

DOMŻAŁ J., 2007, Strategia rozwoju gminy Oświęcim 2007–2013, załącznik do uchwały nr V/29/07.

FARBISZ J., 2002, Dokumentacja warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych w podłożu projektowanej stacji paliw Orlen w Oświęcimiu, ul. Chemików – Olszewskiego.

GATLIK J., 1997, Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz 970 Oświęcim, PIG-PIB Warszawa.

HREBENDA M., 2010, Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rejonu planowanego składowiska odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w zachodniej części działki nr 1354/3, obręb Monowice w Oświęcimiu, Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne „ProGeo” Sp. z o.o.

HREBENDA M., ORLAK M., 2010, Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanego składowiska zawierającego azbest, zlokalizowanego na obszarze północnej części działki nr 10445/5, obręb Monowice w Oświęcimiu, Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne „ProGeo” Sp. z o.o.

KACZYŃSKI R.R., 2011, Geologiczno-inżynierskie charakterystyki typowych gruntów występujących w Polsce, Biuletyn PIB, 446 (2), 329–340.

KAZIMIERSKI B. (ed.), 2010, Rocznik Hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Rok Hydrogeologiczny 2009, PIG-PIB, Warszawa.

KAZIMIERSKI B. (ed.), 2011, Rocznik Hydrogeologiczny Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Rok Hydrogeologiczny 2010, PIG-PIB, Warszawa.

MARKS L., 2006, Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000, PIG-PIB Warszawa.

NOWICKI Z. (ed.), 2007, Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w rejonie dolin rzecznych, PIG-PIB Warszawa.

PINKOSZ J., SKRZYPCZAK M., 2009, Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia stacji paliw płynnych w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia, Ekoid, Katowice.

PISARCZYK S., 2005, Mechanika gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

PN-68/B-06050. Geotechnika. Earthworks. General requirements.

PN-86-B-02480. Building soil. The terms, symbols, classification and description of the soil.

PN-EN 1997-1:2008, Geotechnical design – Part 1: General principles.

PN-EN 206-1:2003, Concrete. Part 1: Requirements, Properties, Production and Conformity.

SOBOL K.M., SOBOL K., 2008, Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 36. GEOLOGIA Krzysztof Marian Sobol, Bielsko-Biała.

SORDYL L., 2002, Dokumentacja geologiczno-inżynierska – Oświęcim, ul. Zatorska – stacja paliw. Geosond s.c., Kęty.

SURDEL S., 2005, Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla terenu przeznaczonego pod budowę instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o charakterze organicznym według technologii PYRO-Kat opartej na procesie niskotemperaturowej quasi-pyrolizy na terenie Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. Z o.o. przy ul. Nadwiślańskiej 46, Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne Tychy Sp. z o.o.

TRACZYŃSKI K., GRELA M., 2011, Wpływ zmian poziomu wód gruntowych wywołanych powodziowym stanem rzeki Wisły na warunki zabudowy w rejonie Warszawy, Biuletyn PIG, 446 (2), 493–497.

WILK K., 2013, Zależność parametrów konsystencji od uziarnienie gruntów madowych, Budownictwo i Architektura, 12 (3), 121–128.

WIŁUN Z., 2010, Zarys geotechniki, Wyd. Komunik. i Łączn., Warszawa.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism