A description of the physical properties of selected sediments of the Weichselian and Wartanian glaciations

Ewa Agnieszka Labak-Mechowska

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/8004

Abstract


Subsurface sediments in Poland were deposited mainly in the Pleistocene, and have varying origins and, consequently, differing geological and engineering parameters. Fluvioglacial deposits were formed during both the glacial and interglacial periods, which differed from each other in climatic conditions.
Based on the results of laboratory analysis and fieldwork, till and fluvioglacial sands were compared in Central and North-Eastern Poland. The research included consistency limits, relative density, plasticity index, constrained modulus of initial compressibility and modulus of initial deformation.
Despite the existing view that there exists a large diversity of geological, engineering and geotechnical parameters of variously-aged deposits in Poland, no major differences in their properties were determined at the study sites.


Keywords


till, fluvioglacial deposits, physical properties, Weichselian glaciation, Wartanian glaciation

Full Text:

PDF

References


BOULTON G.S., PAUL M.A., 1976, The influence of genetic processes on some geotechnical properties of glacial tills. Quarterly Journal of Engineering. Geology, 9: 159–194.

CHANDLER R.J., 2000, Clay sediments in depositional basins: the geotechnical cycle. Quarterly Journal of Engineering. Geology and Hydrogeology, 33: 7–39.

CIESIELSKI Z., MICHAŁEK T., OKOŃ K., KOZŁOWSKA A., 2011, Dokumentacja geologiczno-inżynierska. Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów na odcinku od km około 236+275,00 do km 248+413,00, długości około 12,138 km. Geotech Sp. z o. o., Bydgoszcz.

HARASIMIUK M., TERPIŁOWSKI S. (eds.), 2004, Zlodowacenie warty w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

KACZYŃSKI R. R., 2011, Geologiczno-inżynierska charakterystyka typowych gruntów występujących w Polsce. Biuletyn PIB, 446 (2): 329–340.

KAHN A.H., AKBAR A., FAROOQ K., KHAN N.M., AZIZ M., MUJTABA H., 2011, Soil classification through Penetration Tests. Pakistan Journal of Engineering and Applied Sciences, 9: 76–86.

KLATKOWA H., 1987, Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Pabianice. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

KOTARBIŃSKI J., WŁODEK M., 2008, Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Woźna Wieś. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

KOWALEWSKI Z., POGORZELSKA J., 1985, PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenie statyczne i projektowanie, Wydawnictwa Normalizacyjne “ALFA”.

LIBERA L., 2008, Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla potrzeb budowy obwodnicy m. Pabianic na odcinku Ksawerów – Dobroń w rezerwowanym korytarzu drogi 14 bis (łącznik) i S14 na odcinku Ksawerów – Dobroń. Geoprojekt Śląsk, Katowice.

LINDNER L., Bogutsky A., Gozhik P., Marciniak B., Marks L., Łanczont M., Wojtanowicz J., 2002, Correlation of main climatic glacial-interglacial and less-palaeosol cycles in the Pleistocene of Poland and Ukraine. Acta Geologica Polonica, 52 (4): 459–469.

MOJSKI J.E., 2005, Ziemie polskie w czwartorzędzie: Zarys morfogenezy. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

PAWLAK K., CHUDY K., 2013, Parametry wytrzymałościowe gruntów spoistych z rejonu Ostrowa Wielkopolskiego zaburzonych glacitektonicznie – nowe możliwości i problemy interpretacyjne. Cuprum nr 1 (66): 87–99.

PISARCZYK S., 2005, Mechanika gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

PN-EN ISO 14688-1: 2006, Geotechnical investigations and testing – Identification and classification of soil. Part 1: Identification and description.

PN-EN ISO 14688-2: 2005, Geotechnical investigation and testing – Identification and classification of soil. Part 2: Principles for classification.

PORADOWSKA M., 1997, Mapa Hydrogeologiczna Polski – arkusz Pabianice (0664). Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A., Zakład w Łodzi.

RÓŻYCKI F., 1966, Próba określenia pozycji stratygraficznej glin zwałowych na podstawie badań granulometrycznych. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Kraków: 381–393.

RÓŻYCKI F., KLUCZYŃSKI S., 1966, Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Łódź Zachód, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

SZYMAŃSKI A., 2007, Mechanika gruntów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

WIERZBICKI J., PALUSZKIEWICZ R., PALUSZKIEWICZ R., 2008, Wytrzymałość mechaniczna osadu a jego geneza na przykładzie wybranych utworów strefy marginalnej fazy pomorskiej zlodowacenia wisły. Landform Analysis, 9: 390–393.

WIŁUN Z., 2010, Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji Łączności, Warszawa.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism