Stability assessment of sulphur (II) compounds in medicinal water from B-8b Michał intake in Busko-Zdrój

Iwona Lipiec, Piotr Rusiniak

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/30491

Abstract


In this paper, the stability of sulphur (II) compounds determined as the sum of hydrogen sulphide, hydrosulphides and sulphides was evaluated in groundwater sourced from the B-8b Michał intake. Sulphide waters are a valuable raw material used as a basis for spa treatment in Busko-Zdrój. Based on the chemical composition analyses conducted in the years 1946–2018, a general analysis of random variability and statistical analysis of data was performed using PS IMAGO 5.0.1 software. Stability assessment was carried out on the data set for the 2009–2018 period on the basis of individual measurement control charts. Trend analysis was also performed using the GWSDAT software.

Keywords


sulphide waters, B-8b Michał, stability assessment, analysis of trends

Full Text:

PDF

References


CIĘŻKOWSKI W, 2007, Dopuszczalne wahania eksploatacyjnych i fizyczno-chemicznych par-ametrów wód leczniczych. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

CHOWANIEC J, GĄGULSKI T, GORCZYCA G and OPERACZ T, 2014, Projekt robót geolog-icznych (Etap II) na wykonanie otworów hydrogeologicznych, rozpoznawczych OB-I, OB-II, OB-III, OB-IV, OB-V i OB-VI w rejonie Buska-Zdroju i Solca-Zdroju. PIG-PIB, Warszawa.

DEJA-SIKORA E, GOŁĘBIEWSKI M, KALWASIŃSKA A, KRAWIEC A, KOSOBUCKI P and WALCZAK M, 2019, Comamonadaceae OTU as a remnant of an ancient microbial community in sulfidic waters. Microbial ecology, 78(1), 85–101.

GORCZYCA G and TOTT M, 2010, Projekt prac geologicznych w celu ustalenia zasobów dys-pozycyjnych wód leczniczych, siarczkowych w rejonie Buska-Zdroju i Solca-Zdroju. Etap I. Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. Kraków.

JĘDRZEJCZAK M, BŁOŃSKA E and JĘDRZEJCZAK M, 2010, Wstępna ocena kuracji pitnej wodą siarczkową ze źródła Zuzanna Las Winiarski k. Buska-Zdroju u pacjentów z hiper-lipidemią. VI międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa farmaceutów „Aktualne możliwości terapii chorób o podłożu miażdżycowym”, 25–27 listopada 2010, Warszawa.

JONES W and SPENCE M, 2013, Ground Water Spatio-Temporal Data Analysis Tool (GWS-DAT Version 2.1 User Manual, Shell Global Solution (UK).

KMIECIK E, 2018a, The impact of human errors on the estimation of uncertainty of measure-ments in water monitoring. In: Boring R (ed.), Advances in human error, reliability, resilience, and performance. AHFE 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 589. Springer, Cham.

KMIECIK E, 2018b, Analytical procedures for ion quantification supporting water treatment processes. In: Geothermal Water Management (pp. 83–112). CRC Press.

KMIECIK E, STEFANIAK S, SZCZEPANSKA J and TWARDOWSKA I, 2004, Evaluation of temporal and spatial trends of groundwater quality alteration in the area of mining waste disposal site. In Advanced Environmental, Chemical, and Biological Sensing Technologies II (Vol. 5586, pp. 126–135). International Society for Optics and Photonics.

KMIECIK E and KORZEC K, 2015, Ocena stabilności składu chemicznego wód termalnych ujmowanych otworem Bańska PGP-1 w Bańskiej Niżnej, Podhale. Przegląd Geologiczny, 63: nr 10/1, pp. 830–833.

KONDRACKI J, 2009, Geografia regionalna Polski. Wydawnictwa Naukowe PWN. Warszawa.

KRAWCZYK J, MATEŃKO D, MĄDRY J and PORWISZ B, 1999, Wody lecznicze Buska-Zdroju w świetle dotychczasowych badań. [IN]: Krajewski S and Sadurski A (eds), Współczesne Problemy Hydrogeologii, IX: 159–164. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

KUCHARSKI K and ŚLIWIŃSKA J, 2006, Poszukiwania badawcze z ostatniego 40-lecia nad działaniem leczniczym wód siarczkowych w Busku-Zdroju (1965–2005). Balneologia Polska, 48 (3): 142–149.

KULIKOWSKA J, 1976, Przyczyny do poznania genezy wód mineralnych rejonu Buska i Solca oraz możliwości zwiększania ich zasobów. „Problemy uzdrowiskowe” zeszyt 6/8 Warszawa.

LEGWANT Z, GAWĘDA J, LEGWANT-WÓJCICKA M and KORNECKI W, 2013, Ocena skuteczności kompleksowego leczenia uzdrowiskowego choroby zwyrodnieniowej stawu ko-lanowego w Sanatorium „Włókniarz” w Busku-Zdroju. Studia Medyczne, 29 (2): 167–170.

LEGWANT Z, 1995, Możliwości wykorzystania buskich wód siarczkowo-siarkowodorowych w lecznictwie. Balneologia Polska, 37 (1): 28–30.

ŁEBKOWSKA M and KARWOWSKA E, 2010, Bakterie redukujące siarczany na tle badań pa-leobiologicznych. [In]: Lisik R (ed.), Wody siarczkowe w rejonie Buska, 185–193. Wyd. XYZ, Kielce.

ŁYCZEWSKA J, 1972, Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski, skala 1:50 000, arkusz Busko-Zdrój (917). PIG, Wyd. Geol. Warszawa.

MIDAS, 2019, System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS - baza danych www.pgi.gov.pl

MIKA A and KORZEC K, 2015, Ocena stabilności kwasu metakrzemowego w wodach termal-nych ujmowanych otworem Bańska PGP-1 w Bańskiej Niżnej. Technika Poszukiwań Geolog-icznych – Geotermia, Zrównoważony Rozwój. Wyd. IGSMiE PAN, 2: 89–96.

PACZYŃSKI B and SADURSKI A (eds), 2007, Hydrogeologia regionalna Polski. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.

PGG, 2017, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126).

PN, 1981, Woda i ścieki – Badania zawartości siarki i jej związków – Oznaczanie sumy siarko-wodoru i siarczków rozpuszczalnych z użyciem elektrody jonoselektywnej (PN-C-04566-05:1981).

PN, 1982, Woda i ścieki – Badania zawartości siarki i jej związków – Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną (PN-C-04566-03:1982).

PORWISZ B, CHOWANIEC J, GORCZYCA G and KOWALSKI J, 2002, Dokumentacja hydro-geologiczna zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i towarzyszących im lub występujących odrębnie wód potencjalnie leczniczych na obszarze Karpat i zapadliska przedkarpackiego. Przeds. Geol., Kraków.

POŻARYSKI W, 1974, Budowa geologiczna Polski. T.4. Tektonika cz. 1. Niecka Nidziańska. Wyd. Geologiczne Warszawa, pp. 316–322.

RUSINIAK P, WĄTOR K and PLATA J, 2017, Deterministic and probabilistic approaches to the denomination of the hydrochemical type of potentially medicinal groundwater from the “Zdrój Główny” intake (Krzeszowice, Poland). Geology, Geophysics and Environment, 43(4).

WĄTOR K, KMIECIK E and TOMASZEWSKA B, 2016, Assessing medicinal qualities of groundwater from the Busko-Zdrój area (Poland) using the probabilistic method. Environmental Earth Sciences, 75(9), 804.

WĄTOR K, DOBRZYŃSKI D, SUGIMORI K and KMIECIK E, 2020, Redox potential research in the field of balneochemistry: case study on equilibrium approach to bioactive elements in therapeutic waters. International Journal of Biometeorology, 1–12.

WĄTOR K and KMIECIK E, 2015, Analiza trendów zmian składu chemicznego wód lec-zniczych z ujęcia B-13 w Busku Zdroju z wykorzystaniem program GWSDAT. Przegląd Geolog-iczny, 63: nr 10/2, pp. 1125–1130.

WATOR K, KMIECIK E and RUSINIAK P, 2018, An Influence of Research Methodology on the Results of Determination of a Chemical Composition of Curative Water. ACTA BALNEO-LOGICA, 60(4), 272–276.

WĄTOR K, KMIECIK E and LIPIEC I, 2019, The use of principal component analysis for the assessment of the spatial variability of curative waters from the Busko-Zdrój and Solec-Zdrój region (Poland)–preliminary results. Water Supply, 19(4), 1137–1143.

ŻELAŹNIEWICZ A, 2011, Regionalizacja tektoniczna Polski, Komitet Nauk Geologicznych PAN, Wrocław.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism