Soils in the Slovenian educational system

Blaž Repe

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/16140

Abstract


There is a considerable amount of confusion in the topics regarding soils on all levels of Slovenian education. The fundamental problem is the naming for soil itself. Several different names appear for soil that deal with more or less the same natural phenomenon. Other problems include lack of official Slovenian soil classification, sometimes out of date soil topics in primary and secondary school, inexpert use of soil names for soil types of the World, none existing special soil studies. There are a lot of existing initiatives to improve the current state, but the differences among soil scientists are impeding the process.

Keywords


Slovenia; educational system; curriculum; soil geography; soil classification; WRB

Full Text:

PDF

References


Balažič, G., De Simone, F., Gaal, M., Hočevar, M., Krek, I., Ogrin, D., Šeruga, I., Vervega, V., Vintar Mally, K., 2014. Predmetni izpitni katalog za splošno maturo – Geografija (Državna predmetna komisija za geografijo za splošno maturo).

Baloh, E., Petek, M., Repe, B., Stankovič, M., 2017. Geografija 1, učbenik za geografijo v 1. letniku. Mladinska knjiga, Ljubljana.

Belec, B., 1968. Osnove fizične geografije. Pedagoška akademija, Maribor.

Čirić, M., 1984a. Pedologija. Svijetlost, Sarajevo.

Čirić, M., 1984b. Pedologija. Svijetlost, Sarajevo.

Grčman, H., Vidic, N.J., Zipan, M., Lobnik, F., Jones, A., Montanarella, L., 2015. Tla Slovenije s pedološko karto v merilu 1:250000 = Soils of Slovenia with soil map 1:250000 (Book, 2015) [WorldCat.org] [WWW Document]. Httpsoilbfuni-Ljsiprojektipdfatlasfinal2015reducedpdf. URL http://soil.bf.uni-lj.si/projekti/pdf/atlas_final_2015_reduced.pdf (accessed 3.3.18).

Husnjak, S., 2012. Sistematika tala Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, zavod za Pedologiju, Zagreb.

Ilešič, S., 1960. Geografija prsti in rastja: (skripta za geografe), D. 2 : Klimatologija ; Hidrogeografija ; Pedogeografija ; Fitogeografija. Naravoslovna fakulteta v Ljubljani, Univerzitetna založba, Ljubljana, Slovenia.

Kolnik, K., Otič, M., Cunder, K., Oršič, T., Lilek, D., 2011. Geografija - Učni načrt (program osnova šola). Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, Slovenia.

Kralj, T., 2008. Primerjava sistemov za razvrščanje tal na izbranih tleh v Sloveniji (Doktorska disertacija). Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana.

Kralj, T., Grčman, H., 2009. Predlog obveznega navodilo za klasifikacijo tal (Raziskovalno poročilo No. 3.2.1.2), Poročila CRP projekta V2 051 DKT-TIS. Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Lipovšek, I., Cunder, K., Dragoš, A., Kolnik, K., Lilek, D., Oršič, T., Otič, M., Polšak, A., Resnik Planinc, T., Škof, U., 2008. Geografija - Učni načrt (gimnazija). Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, Slovenia.

Lovrenčak, F., 1994. Pedogeografija. Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenia.

Lovrenčak, F., 1976. Nova klasifikacija prsti (nekaj novosti iz pedogeografije. Geogr. Vestn. Zveza Geogr. Društev Slov. 48, 181–190.

Lovrenčak, F., 1970. Prst in rastje v Raki. Geogr. Vestn. Zveza Geogr. Društev Slov. 42, 91–95.

Repe, B., 2006. Svetovna WRB klasifikacija prsti. Geogr. Obz. 53, 9–22.

Repe, B., 2005a. Uporabnost nove svetovne klasifikacije prsti (FAO WBR) v šolski geografiji. Presented at the Naravne nesreče/14. Ilešičevi dnevi, 22.-24. september 2005, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenia, pp. 15–16.

Repe, B., 2005b. Nizi svetovne WRB klasifikacije prsti v geografskih učbenikih. Geogr. V Šoli 15, 71–76.

Resulović, H., Čustović, H., 2002. Pedologija. Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo.

Senegačnik, J., Drobnjak, B., Otič, M., Markelj, G., Rihtaršič, M., Pak, M., 2010. Živim v Sloveniji: geografija za 9. razred osnovne šole. Modrijan, Ljubljana.

Senegačnik, J., Drobnjak, B., Otič, M., Markelj, G., Rihtaršič, M., Pak, M., 2010. Živim v Sloveniji: geografija za 9. razred osnovne šole. Modrijan, Ljubljana.

Senegačnik, Jure, Drobnjak, Borut, 2017. Obča geografija za 1. letnik gimnazij, 13th ed. Modrijan, Ljubljana, Slovenia.

Škorić, A., 1986. Postanak, razvoj i sistematika tla. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.

Škorić, A., Filipovski, Ǵorǵi, Čirić, M., 1985. Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. ANU Bosne i Hercegovine, Sarajevo.

Stepančič, D., Rupreht, J., Šporar, M., Prus, T., Vidic, N., Kajfež-Bogataj, L., Vrščaj, B., 1986. Pedološke kartiranje SR Slovenije -Tolmin / Soil mapping in Slovenia - Tolmin (Raziskovalno poročilo / Research report), Raziskovalna poročila CPVO. Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo / University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Agronomy Department, Ljubljana, Slovenija.

Stritar, A., 1991. Pedologija (kompendij). Bootehniška fakulteta, Agronomski oddelek, Ljubljana.

Urbančič, M., Simončič, P., Prus, T., Kutnar, L., 2005. Atlas gozdnih tal. Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarski vestnik in Gozdarski inštitut Slovenije.

Vovk Korže, A., 2015. Ekosistemski pogled na prsti. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Mednarodni center za ekoremediacije, Maribor.

Vovk Korže, A., 2014. Metodologija raziskovanja prsti v geografiji. Filozofska fakulteta, Mednarodni center za ekoremediacije, Maribor.

Vovk Korže, A., 2003. Nov pristop k poznavanju prsti. Geogr. V Šoli 12.

Vovk Korže, A., Lovrenčak, F., 2004. Priročnik za spoznavanje prsti na terenu. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za geografijo, Ljubljana; Maribor.

Vovk Korže, A., Lovrenčak, F., 2001. Priročnik za laboratorijske analize prsti v geografiji. Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo ; Pedagoška fakulteta, Ljubljana; v Mariboru.

Vovk Korže, A., Lužnik, J., Požlep, S., 2017. Rodovitna zemlja: priročnik za zdravo zemljo. GEAart, Nazarje.

Vrščaj, B., Repe, B., Simončič, P., 2017. The Soils of Slovenia, World Soils Book Series. Springer Netherlands.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism