Water temperature in the lakes of Northern Poland during the bathing season

Rajmund Skowron

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/15726

Abstract


The study presents characteristics of the bathing season on the basis of stationary daily measurements of surface water temperature in the lakes in the period 1971-2015 conducted by the Institute of Meteorology and Water Management. These measurements are taken in the littoral zone (from bridges) of 28 lakes at 7:00 (6:00 GMT). In order to determine representativeness of these measurements, the author also documents the comparison of water temperature with its values at various points of the lake and its daily course. Stationary surface water temperature measurements provided the basis for the characteristics of the average, the earliest and the latest dates of the beginning and end of the bathing seasons, their duration and mean water temperatures in the summer months. Hence, a new parameter (tsum) is introduced to define the mean surface water temperature for the summer months (June, July and August), and compare water temperature in lakes over a larger area (the Baltic Sea catchment area). The most favorable conditions for bathing in Polish lakes are found in the western part of the Wielkopolskie Lakeland (lakelands: Łagowskie, Poznańskie, Slawskie and Myśliborskie) from the beginning of July to the end of August, when the surface water temperature in lakes generally exceeds 18°C. Furthermore, the best conditions for bathing in the water are from 10:00 to 18:00. When choosing a place to relax, holidaymakers should also consider bathing locations, infrastructure and safety conditions.


Keywords


bathing season, lakes, water temperature

Full Text:

PDF

References


APSITE E., ELFERTS D., ZUBANIČS A. AND LATKOWSKA I., 2014, Long-term changes in hydrological regime of the lakes in Latvia. Hydrology Research, 45(3): 308–321.

ATLAS KLIMATU POLSKI, 2005, H. Lorenc (ed.), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.

BŁAŻEJCZYK K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce. Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.

CHOIŃSKI A., 2006, Katalog jezior Polski, Wyd. Nauk. UAM, Poznań.

CHOIŃSKI A., 2007, Limnologia fizyczna Polski, Wyd. Nauk. UAM, Poznań.

CHOIŃSKI A., Ptak M., Skowron R., 2014, Tendencje zmian zjawisk lodowych jezior Polski w latach 1951–2010. Przegląd Geograficzny, 86(1): 23–40.

CHOIŃSKI A., Ptak M., Strzelczak A., 2015a, Changeability of accumulated heat content in alpine-type lakes. Polish Journal of Environmental Studies, 24(6): 2363–2369.

CHOIŃSKI A., Ptak M., Skowron R., Strzelczak A., 2015b, Changes in ice phenology on Polish lakes from 1961–2010 related to location and morphometry. Limnologica, 53: 42–49.

CHOIŃSKI A., Skowron R., 1998, Najgłębsze jeziora Niżu Polskiego w świetle najnowszych pomiarów głębokościowych. Czasopismo Geograficzne, 60(3–4): 339–343.

DĄBROWSKI M., MARSZELEWSKI W., SKOWRON R., 2004, The trends and dependencies between air and water temperatures in the lakes located in Northern Poland in the years 1961–2000. Hydrology and Earth System Sciences, 8(1): 79–87.

GIEYSZTOR M., 1960, On the thermal conditions of the littoral zone of lakes. Polskie Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa, 8, Warszawa: 171–193.

JANIEC B., TURCZYŃSKI M., 1988, Wiosenno-letnia faza cyklu termicznego najgłębszych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Badania hydrograficzne w poznaniu środowiska, UMCS, Wydz. BiNoZ, Lublin: 59–70.

JĘDRASIK J., 1985, Uwarunkowania cykli termicznych w jeziorach. Zeszyty Naukowe Wydz. Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego, Geografia, Gdańsk, 14: 45–56.

KOCZOROWSKA J., 1974, Porównanie termiki powierzchniowej dwóch jezior na Pojezierzu Sławskim. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, t. XXVII, ser. A. Geografia Fizyczna, Poznań: 61–69.

KOSSOWSKA-CEZAK U., 2005, Współczesne ocieplenie a codzienne wartości temperatury średniej dobowej w Warszawie. [in:] E. Bogdanowicz, U. Kossowska-Cezak and J. Szkutnicki (eds), Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, IMiGW, Warszawa: 64–69.

KOWALSKA A., 1972, Termika jezior północnej Polski. Czasopismo Geograficzne, 43(4): 371–385.

KOZŁOWSKA-SZCZĘSNA T., KRAWCZYK B., KUCHCIK M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka. IGiZP. PAN, Monografie, Warszawa.

KOŹMIŃSKI C., MICHALSKA B., 2005, Usłonecznienie w Polsce. Wyd. Akademii Rolniczej, Szczecin.

KOŹMIŃSKI C., MICHALSKA B., 2011a, Meteorologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku. Acta Balneologica, 53(1): 123.

KOŹMIŃSKI C., MICHALSKA B., 2011b, Zmienność dni zimnych, chłodnych, ciepłych, gorących i upalnych w okresie kwiecień-wrzesień w Polsce. Przegląd Geograficzny, 83: 91-107.

KOŹMIŃSKI C., MICHALSKA B., 2016, Ocena temperatury wody w jeziorach i długości sezonu kąpielowego na pojezierzach w Polsce. Przegląd Geograficzny, 88(3): 383–400.

KOŹMIŃSKI C., MICHALSKA B., SZCZEPANOWSKA E., GÓRNIK K., 2013, Zarys turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

KUBIAK J., 2003, Największe dimiktyczne jeziora Pomorza Zachodniego. Poziom trofii, podatność na degradację oraz warunki siedliskowe ichtiofauny. Szczecin, Rozprawy 214(96).

LAMPERT W., SOMMER U., 1996, Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa: 1–290.

LANGE W., 1978, Warunki akumulacji ciepła w jeziorach Pojezierza Kaszubskiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk o Ziemi, Geografia 8: 89–108.

LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 2002, Geograficzna turystyki Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

MAKOWIEC M., 1983, Wyznaczanie termicznych pór roku. Przegląd Geofizyczny, 28(2): 209–220.

MŁYNARCZYK Z., BORKOWSKI G., 2015, Limnoturystyka w Polsce Zachodniej na przykładzie Jeziora Zbąszyńskiego. Europa Regionum, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 23: 35–54.

PERNARAVIČIŪTĖ B., 2004, The impact of climate change on thermal regime of Lithuanian lakes. Ekologija, 2: 58–63.

PTAK M., WRZESIŃSKI D., CHOIŃSKI A., 2017, Long-term changes in the hydrological regime of high mountain lake Morskie Oko (Tatra Mountains, Central Europe). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 65(2): 146–153.

PTAK M., CHOIŃSKI A., KIRVIEL J., 2016, Long-term water temperature fluctuations in coastal rivers (Southern Baltic) in Poland. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 11: 35–42.

SKOWRON R., 1990, Struktura termiczna wody w okresie letniej stagnacji na przykładzie wybranych jezior z Pojezierza Gnieźnieńskiego i Kujawskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 22: 45–83.

SKOWRON R., 1999, Letnia stratyfikacja termiczna wody w jeziorze Hańcza. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 29(103): 247–256.

SKOWRON R., 2000, Zmiany temperatury wody i zasobów ciepła w przebiegu dobowym na przykładzie epitermicznego jeziora Gopło. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 31(106): 289–306.

SKOWRON R., 2001, Surface water thermal seasons in Polish lakes, their distribution and spatial differentiation. Limnological Review, 1: 251–263.

SKOWRON R., 2007a, Roczny cykl temperatury wody powierzchniowej w jeziorach na Niżu Polskim i jego zmienność. [in:] Z. Michalczyk (ed.), Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym, Lublin, Badania hydrograficzne w poznaniu środowiska, 8: 452–461.

SKOWRON R., 2007b, The thermocline layer in the thermal water structure of selected Polish lakes. Limnological Review, 7(3): 161–169.

SKOWRON R., 2009a, Kształtowanie się temperatury wody w okresie letniej stagnacji w najgłębszych jeziorach niżowych Polski. [in:] Zasoby wodne i ich ochrona, Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 81–95.

SKOWRON R., 2009b, Extreme thermal phenomena of surface water in the lakes of Northern Poland. Limnological Review, 9(2–3): 97–109.

SKOWRON R., 2011, Zróżnicowanie i zmienność wybranych elementów reżimu termicznego w jeziorach na Niżu Polskim. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń.

SKOWRON R., JAWORSKI T., 2017, Changes in lake area as a consequence of plant overgrowth in the South Baltic Lakelands (N Poland) resulting from natural and anthropogenic factors. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 12: 19–30.

SKOWRON R., PIASECKI A., 2016, Dynamics of the daily course of water temperature in Polish lakes. Journal of Water and Land Development, 31: 149–156.

SOBOLEWSKI W., BOROWIAK D., BOROWIAK M., SKOWRON R., 2014, Baza danych jezior Polski i jej wykorzystanie w badaniach limnologicznych. „Picador” Komunikacja Graficzna s.c., Lublin.

STARMACH K., WRÓBEL S., PASTERNAK K., 1976, Hydrobiologia. PWN, Warszawa.

SZUMIEC M., 1984, Termika stawów karpiowych.PWN, Warszawa.

WISZNIEWSKI W., CHEŁCHOWSKI W., 1975, Charakterystyka klimatu i regionalizacja klimatologiczna Polski. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, IMGW, Warszawa.

WOŚ A., 1999, Klimat Polski, PWN, Warszawa.

WRZESIŃSKI D., CHOIŃSKI A., PTAK M., 2015a, Effect of the North Atlantic Oscillation on the thermal characteristics of lakes in Poland. Acta Geophysica, 63(3): 863–883.

WRZESIŃSKI D., CHOIŃSKI A., PTAK M., Skowron R., 2015b, Effect of the North Atlantic Oscillation on the Pattern of Lake Ice Phenology in Poland. Acta Geophysica, 63(6): 1664–1684.

ŻMUDZKA E., 2007, Zmienność zachmurzenia nad Polską i jej uwarunkowania cyrkulacyjne (1951–2000). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Electronic sources

NATIONAL CLIMATIC DATA CENTER GLOBAL HISTORICAL CLIMATE NETWORK, version 2; http://www.ncdc.noaa.gov.

EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, http://eea.europa.eu

ENVIRONMENT, http://environment.fi

SERWIS KĄPIELOWY, http://sk.gis.gov.pl
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism