Hydrographic changes in a river system and their influence on the legal classification of watercourses, exemplified by selected tributaries of the San river

Katarzyna Kubiak-Wójcicka, Sławomir Brózda, Agnieszka Sznajder

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/11401

Abstract


The paper presents hydrographic changes in a river system and their influence on the legal classification of watercourses in Poland. As a case study, the watercourse Motwica, right tributary of the river San has been analysed. The main objective of this paper is an attempt to analyse whether the Motwica should be classified as flowing or standing water and the legal grounds for such classification in the Water Law act. On the base of archival and contemporary cartographic materials’ analysis it has been determined that the Motwica should not be classified as natural watercourse because its significant part flows in an artificial channel.


Keywords


hydrographic changes; classification of watercources; Water Law; Motwica

Full Text:

PDF

References


BYKOWSKI J., PRZYBYŁA CZ., 2012, Kanały i rowy melioracyjne – aktualne problemy utrzymania, Inżynier Budownictwa, 7/8, 50-53.

CHOIŃSKI A., 1997, Zmiany ilości i powierzchni jezior w dorzeczu Parsęty od schyłku XIX wieku, [in:] Choiński A. (ed.), Wpływ antropopresji na jeziora. Wyd. Homini, Poznań-Bydgoszcz, 18-22.

CHOIŃSKI A., PTAK M., 2008, Zanikanie jezior w Wielkopolsce na tle Polski. Roczniki Gleboznawcze, LIX, 25-31.

CZAJA S., 1997, Antropogeniczne przeobrażenia powierzchniowej sieci hydrograficznej w zlewni Rawy w latach 1801-1994, Kształt. Środ. Geogr. i Ochr. Przyr., 24: 12-18.

CZAJA K., JAŃCZAK J., 2010, Zanikanie jezior w dorzeczu Raduni (Lake atrophy in the Radunia River basin), [in:] Choiński A. (ed.), Przemiany jezior i zbiorników wodnych, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 55-68.

Dynowska I. (ed.), 1993, Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

FLOREK W., NADOCZNA E., 1986, Zmiany biegu Parsęty i Wieprzy w ciągu ostatnich dwustu lat w świetle analizy materiałów kartograficznych, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 36A, 33-52.

GRABIŃSKA B., SZYMCZYK S., 2012, Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju koryta Narwi (Wielkie Zakole poniżej Różana), Inżynieria ekologiczna, 31, 27-37.

GRAF R., KANIECKI A., MEDYŃSKA-GULIJ B., 2008, Dawne mapy jako źródło informacji o wodach śródlądowych i stopniu ich antropogenicznych przeobrażeń, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 59, 11–22.

KANIECKI A., 2011, Przemiany stosunków wodnych w dolinie górnej Noteci do połowy XIX wieku związane z antropopresją, Badania Fizjograficzne, R. II – Seria A – Geografia Fizyczna (A62), 041–058. DOI 10.2478/v10116-011-0004-x

KUBIAK-WÓJCICKA K., GOLBA R., 2011, Zmiany powierzchni jeziora Kuchnia w świetle materiałów kartograficznych, [in:] Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol. 5, Toruń, 97-104.

KUBIAK-WÓJCICKA K., KORDOWSKI J., 2015, Uwarunkowania hydrograficzne i hydrologiczne Doliny Dolnej Wisły, [in:] Pająkowski J. (ed.), Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, tom I, 31-43.

KUBIAK-WÓJCICKA K., LEWANDOWSKA I., 2014, Changes in the surface area of lakes in the Gwda River basin, Limnological Review, vol. 3, 121-129.

KUBIAK-WÓJCICKA K., MARSZELEWSKI M., 2012, Definitions and evolutions of the terms “flowing and stagnant waters” in the context of the proprietorship of the lakes in Poland, Limnological Review, 12,189-195.

KUBIAK-WÓJCICKA K., LEWANDOWSKA I., 2015, Zmiany powierzchni jezior na terenie projektowanego Pałuckiego Parku Krajobrazowego, Ekologia i Technika, XXIII, 25-30.

MAŁECKI J. Z. PTAK M., 2015, Zmiany biegu rzeki Prosny od Kalisza do jej ujścia, Zeszyty Naukowe - Inżynieria Lądowa i Wodna w kształtowaniu środowiska, 12, 61-72.

MAPA AUSTRIACKA z 1824 r. Königreichen Galizien und Lodomerien, Liesganig, Tab. X;

MAPA AUSTRIACKA z 1855 r. pochodząca ze zbioru: „Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau und den Herzogthümern Auschwitz, Zator und Bukowina in 60 Blättern”, C.R. von Kummersberg, skala 1:115 000, Wiedeń 1855, arkusz: Umgebungen von Jaroslau, Radymno, Krakowiec, Przemyśl und Mościska

MAPA AUSTRIACKA z 1878 r., skala 1:75000, arkusz: Jaroslau

MAPA KATASTRALNA AUSTRIACKA Gemeinde Laszki z 1851 r. z zasobów Archiwum Państwowego w Przemyślu.

MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO Q 10%, arkusze: Surochów M-34-70-D-c-3; www.mapy.isok.gov.pl;

MARSZELEWSKI W., ADAMCZYK A., 2004, Changes in the area of the Mazurian Lakes in the light of the cartographic materials at the scale 1:25000, Limnological Review, 4 (2004), 167-176.

MYGA-PIĘTEK U., 2003, Przykłady zastosowań map dawnych w analizach geośrodowiskowych z użyciem narzędzi GIS, [in:] Gajos M., Michalski A., Myga-Piętek U., Stylińska M., (eds) Quick reference Guide. International Conference and Exhibition GIS SILESIA, Sosnowiec, 107-108.

OSUCH-CHACIŃSKA L., 2008, Zasób nieruchomości Skarbu Państwa w gospodarce wodnej, Gospodarka wodna, 3, 98-101.

RASTROWA MAPA PODZIAŁU HYDROGRAFICZNEGO POLSKI, 2007, www.kzgw.gov.pl

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 17 GRUDNIA 2002 ROKU w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną DZ. U. nr 16, poz. 149

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 R. NR XVI/282/15

USTAWA Z DNIA 18 LIPCA 2001 R. PRAWO WODNE

WŁAD P., 1998, Zmiany biegu koryta Sanu w okolicy Jarosławia w XIX i XX wieku, Zeszyty Muzealne Muzeum w Jarosławiu, 2, 95-110.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism