Przestrzenne zróżnicowanie wysokości cen żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa na terenie Królestwa Polskiego w lustracjach królewszczyzn z lat 1564–1565

Krzysztof Boroda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SG.2019.12

Abstrakt


Artykuł jest analizą przestrzennego rozmieszczenia cen czterech zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa) opracowanego na podstawie informacji zawartych w lustracjach majątków królewskich. Porusza także problem ich wiarygodności. Zgromadzone dane obejmują całe terytorium Królestwa Polskiego w granicach sprzed 1569 r. oraz włączone do niego w 1569 r. Podlasie.

Słowa kluczowe


historia gospodarcza; geografia gospodarcza; historia cen

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła publikowane

Inwentarz dóbr i dochodów biskupów poznańskich r. 1564, wyd. E. Długopolski, w: Archiwum Komisji Historycznej, seria 2, t. 3, Kraków 1939, s. 267–348.

Inwentarz dóbr i dochodów biskupstwa włocławskiego z r. 1534, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1902.

Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z roku 1582, wyd. L. Żytkowicz, Toruń 1953.

Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z roku 1598, wyd. L. Żytkowicz, Toruń 1950.

Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1961.

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564–1565, cz. 1–2, wyd. A. Tomczak, C. Ohryzko-Włodarska, J. Włodarczyk, Bydgoszcz 1961.

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1616–1620, cz. 1–2, wyd. Z. Górski, R. Kabaciński, J. Pakulski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994.

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628–1632, cz. 1–2, wyd. Z. Guldon, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.

Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628– 1632, cz. 3, wyd. Z. Guldon, Bydgoszcz 1967.

Lustracja województwa krakowskiego 1564, cz. 1–2, wyd. J. Małecki, Warszawa 1962.

Lustracja województwa lubelskiego 1565, wyd. A. Wyczański, Wrocław–Warszawa 1959.

Lustracja województwa mazowieckiego 1565, cz. 1–2, wyd. I. Gieysztorowa, A. Żaboklicka, Warszawa 1967.

Lustracja województwa pomorskiego 1565, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1961.

Lustracja województwa sandomierskiego 1564–1565, wyd. W. Ochmański, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.

Lustracje województwa płockiego 1565–1789, wyd. A. Sucheni-Grabowska, S.M. Szacherska, Warszawa 1965.

Lustracje województwa rawskiego 1565 i 1570, wyd. Z. Kędzierska, Warszawa 1959.

Архивъ юго-западной Россіи, ч. 7, т. 2, Кіевъ 1890.

Жерела до істориї України-Руси, т. 1, ред. М. Грушевський, Львів 1895.

Opracowania

VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Referaty i dyskusje, t. 2: Historia gospodarcza Polski, red. N. Gąsiorowska, Warszawa 1960.

Adamczyk W., Ceny w Lublinie od XVI do końca XVIII wieku, Lwów 1935.

Adamczyk W., Ceny w Warszawie w XVI i XVII wieku, Lwów 1938.

Falniowska-Gradowska A., Miary zbożowe w województwie krakowskim w XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 13 (4), 1965, s. 663–688.

Furtak T., Ceny w Gdańsku w latach 1701–1815, Lwów 1935.

Gurgul J., Ceny czterech podstawowych zbóż w XVI wieku. Próba porównania, „Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie”, 17, 1989, s. 319–337.

Hoszowski S., Ceny we Lwowie w XVI i XVII wieku, Lwów 1928.

Hoszowski S., Rewolucja cen w Polsce w XVI–XVII wieku, w: VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Referaty i dyskusje, t. 2: Historia gospodarcza Polski, red. N. Gąsiorowska, Warszawa 1960, s. 105–120.

Hoszowski S., Rewolucja cen w środkowej Europie w XVI i XVII w., „Kwartalnik Historyczny”, 68 (2), 1961, s. 297–312.

Madurowicz-Urbańska H., Ceny zboża w zachodniej Małopolsce w drugiej połowie XVIII wieku, Warszawa 1963.

Mączak A., Ceny jako wyznacznik powiązań rynkowych: na marginesie prac H. Madurowicz-Urbańskiej i S. Mielczarskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 12 (1), 1964, s. 95–112.

Mączak A., Ceny, płace i koszty utrzymania w Europie Środkowej. W poszukiwaniu nowych źródeł do dziejów XVI wieku, „Przegląd Historyczny”, 64 (4), 1973, s. 741–769.

Mączak A., Export of grain and the problem of distribution of national income in the years 1550–1650, „Acta Poloniae Historica”, 18, 1968, s. 75–98.

Mączak A., Pieniądz i społeczeństwo w Rzeczpospolitej XVI–XVII wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 37, 1977, s. 63–85.

Mączak A., Płace i pieniądze w gospodarce rolnej Polski XVI–XVII wieku. Problem niedoceniany, „Zapiski Historyczne”, 41 (3), 1976, s. 51–65.

Жерела до істориї України-Руси, т. 2, ред. М. Грушевський, Львів 1897.

Жерела до істориї України-Руси, т. 3, ред. М. Грушевський, Львів 1900.

Mączak A., Z metodyki badań rynku w XVI–XVII wieku. Uwagi polemiczne, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 12 (4), 1964, s. 681–707.

Mielczarski S., Rynek zbożowy na ziemiach polskich w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Próba rejonizacji, Gdańsk 1962.

Muszyńska J., Gospodarstwo chłopskie w starostwie sandomierskim 1510–1663, Kielce 1991.

Pelc J., Ceny w Gdańsku w XVI i XVII wieku, Lwów 1937.

Pelc J., Ceny w Krakowie w latach 1369–1600, Lwów 1935.

Rychlikowa I., Lustracja 1564–1566 jako podstawa szacunków dochodów z gospodarki polowej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 22 (4), 1974, s. 673–716.

Rychlikowa I., Niektóre zagadnienia metodyczne w badaniach cen i rynku w drugiej połowie XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 12 (3), 1964, s. 375–409.

Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa, t. 14, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982.

Szpak J., Rewolucja cen XVI wieku a funkcjonowanie gospodarki dworskiej w starostwach Prus Królewskich, Kraków 1982.

Tomaszewski E., Ceny w Krakowie w latach 1601–1795, Lwów 1934.

Topolski J., Gospodarstwo wiejskie w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI do XVIII wieku, Poznań 1958.

Wawrzyńczykowa A., Gospodarstwo dworskie w dobrach Pabianice 1559–1570, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.

Wolański M., Ceny we Wrocławiu w latach 1506–1618, Wrocław 1996.

Wolański M., Ceny zboża i jego przetworów oraz owoców i warzyw we Wrocławiu w latach 1506–1618, Wrocław 1993.

Wyczański A., Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500–1580, Warszawa 1960.

Wyczański A., Studia nad gospodarką starostwa korczyńskiego 1500–1660, Warszawa 1964.

Wyczański A., Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII w., Warszawa 1969.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism