Granice i podziały administracyjne Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XV–XVIII wieku

Krzysztof Chłapowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SG.2019.09

Abstrakt


Artykuł przedstawia kwestię granic i podziałów administracyjnych Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jest to przystosowany do wymogów czasopisma naukowego syntetyczny rozdział niezrealizowanego podręcznika pt. Geografia historyczna Polski do końca XVIII w. Autor omawia w nim definicję granicy, rodzaje granic, podziały administracji państwowej, zagadnienie wykreślania granic na mapach historycznych, podziały administracji Kościoła katolickiego, Kościołów wschodnich i kwestię granic majątkowych.

Słowa kluczowe


granica; dekanat; diecezja; podział administracyjny; powiat; spór graniczny; województwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alexandrowicz S., Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do końca XVIII wieku, Warszawa 2012.

Arnold S., Podziały administracyjne województwa sandomierskiego do końca w. XVIII, w: Pamiętnik świętokrzyski, Kielce 1931.

Atlas Historyczny Polski. Mapy XVIII w.: Śląsk w drugiej połowie XVIII wieku, t. 1, cz.1–2, red. J. Janczak, T. Ładogórski, Wrocław 1976, t. 2, cz. 1–2, red. J. Janczak, Wrocław 1984.

Bardach J., Powiat w Polsce późnośredniowiecznej, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 19 (2), 1967.

Bendza M., Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596–1670. Studium historyczno-kanoniczne, Warszawa 1982.

Bieńkowski L., Kościół wschodni podzielony, w: Kościół w Polsce, t. 2, red. J. Kłoczowski, Kraków 1969.

Bieńkowski L., Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce, w: Kościół w Polsce, t. 2, red. J. Kłoczowski, Kraków 1969.

Biskup M., Podziały administracyjne województwa chełmińskiego w drugiej połowie XVI w., „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, 1 (2, 2), 1956.

Biskup M., Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku, współpr. L. Koc, Warszawa 1961 (Atlas historyczny Polski. Seria B: Mapy przeglądowe).

Biskup M., Tomczak A., Mapy województwa pomorskiego w drugiej połowie XVI w., „Roczniki Toruńskiego Towarzystwa Naukowego”, 58 (1), 1955.

Błaszczyk G., Diecezja żmudzka od XV do początku XVII w. Ustrój, Poznań 1993.

Błaszczyk G., Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stan i perspektywy badań, wyd. 2, Poznań 2012.

Błaszczyk G., Powiat rosieński w XVII–XVIII wieku. Ze studiów nad podziałami administracyjno-terytorialnymi Żmudzi, „Zapiski Historyczne”, 51 (1), 1986.

Błaszczyk G., Powiat szawelski w XVII–XVIII wieku. Ze studiów nad podziałami administracyjno-terytorialnymi Żmudzi, „Acta Baltico-Slavica”, 19, 1990.

Błaszczyk G., Powiat telszewski w XVII–XVIII wieku. Ze studiów nad podziałami administracyjno-terytorialnymi Żmudzi, „Acta Baltico-Slavica”, 19, 1990.

Błaszczyk G., Ze studiów nad podziałami administracyjno-terytorialnymi Żmudzi. Powiat wieloński w XVII– XVIII wieku, „Roczniki Historyczne”, 51, 1985.

Borek A., Granice jednostek administracji kościelnej. A. Diecezje gnieźnieńska i włocławska, w: Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, red. K. Chłapowski, M. Słoń, Warszawa 2017 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 4).

Buczek K., Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.

Budzyński Z., Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku, t. 2: Atlas geograficzno-historyczny, Przemyśl–Rzeszów 2006.

Bylina S., Drogi – granice – most. Studia o przestrzeni publicznej i sakralnej w średniowieczu, Warszawa 2012.

Całczyński W., Mapy sądów podkomorskich, komisarskich i trybunałów przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, „Archeion”, 60, 1974.

Chachaj J., Stan i odbudowa sieci kościelnej w łacińskiej diecezji kijowskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 87, 2007.

Chłapowski K., Mapa graniczna starostwa kamieńczykowskiego z XVII wieku – nieznane źródło kartograficzne, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 26 (4), 1979.

Chłapowski K., Starostowie niegrodowi w Koronie 1565–1795 (materiały źródłowe), Warszawa–Bellerive-sur-Alier 2017.

Chodyła Z., Utworzenie i początki województwa gnieźnieńskiego (1768–1774–1776), w: Gniezno. Studia i materiały historyczne, t. 2, red. J. Topolski i in., Warszawa–Poznań 1987.

Dąbkowski P., Podział administracyjny województwa ruskiego i bełskiego w XV wieku, Lwów 1939.

Długosz T., Dzieje diecezji smoleńskiej, Lwów 1937.

Dunin-Wąsowiczowa A., Granice administracji kościelnej, w: Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Pałucki, Warszawa 1993 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 2).

Dunin-Wąsowiczowa A., Podziały administracyjne, w: Mazowsze w drugiej połowie XVI w., cz. 2: Komentarz, indeksy, red. W. Pałucki, Warszawa 1973 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 7)

Gąsiorowski A., Powiat w Wielkopolsce XIV–XVI wieku. Z zagadnień zarządu terytorialnego i podziałów Polski późnośredniowiecznej, Poznań 1965.

Gąsiorowski A., Skierska I., Oficjalaty okręgowe w późnośredniowiecznej archidiecezji gnieźnieńskiej, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 47, 1995.

Gierowski J.A., Szlachecki samorząd województw i ziem w XVI i XVII w., w: Studia z dziejów Rzeczypospolitej szlacheckiej, red. K. Matwijowski, Z. Wójcik, Wrocław 1968.

Gil A., Chełmska diecezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2005.

Gil A., Prawosławna diecezja chełmska do 1596 roku, Lublin–Chełm 1999.

Gil A., Skoczylas I., Kościoły wschodnie w polsko-litewskim procesie przemian i adaptacji. Metropolia kijowska w latach 1458–1795, Lublin–Lwów 2014.

Gloger Z., Geografia historyczna dawnej Polski, Kraków 1900.

Gniezno. Studia i materiały historyczne, t. 2, red. J. Topolski i in., Warszawa–Poznań 1987.

Gochna M., Granice jednostek terytorialnych, w: Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, red. K. Chłapowski, M. Słoń, Warszawa 2017 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 4).

Godziszewski W., Granica polsko-moskiewska wedle pokoju polanowskiego (wytyczona w latach 1634–1648), „Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski”, 3, 1935.

Gołaski J., Technika rozgraniczenia dóbr ziemskich w XVIII w. w świetle poznańskich ksiąg podkomorskich (Z badań nad staropolską praktyka mierniczą), „Przegląd Geodezyjny”, 33, 1961.

Gołaski J., Technika rozgraniczenia dóbr ziemskich w końcu XVI i XVII w świetle poznańskich ksiąg podkomorskich (Z badań nad staropolską praktyką mierniczą), „Przegląd Geodezyjny”, 15, 1959; 34, 1962.

Guldon Z., Mapy ziemi dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1: Podziały administracyjne, Toruń 1967.

Guldon Z., Rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach w II połowie XVI wieku, Toruń 1964.

Halecki O., Geografia polityczna ziem ruskich Polski i Litwy 1340–1569, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, 10, 1917.

Hemperek P., Oficjalat okręgowy w Lublinie XV– XVIII w. Studium z dziejów organizacji i kompetencji sądowej, Lublin 1974.

Hemperek P., Oficjalaty okręgowe w Polsce, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 10 (5), 1971.

Historia Pomorza, t. 2: 1466–1813, cz. 1: 1466– 1648/1657, red. G. Labuda, Poznań 1976.

Historia Pomorza, t. 2: 1466–1813, cz. 3: Pomorze Zachodnie, red. Z. Szultka, H. Lesiński, Poznań 2003.

Historia Śląska, t. 1: Do roku 1763, cz. 3: Od końca XVI w. do r. 1763, red. K. Maleczyński, Wrocław– Warszawa 1963.

Historia Śląska, t. 2: 1763–1850, cz. 1: 1763–1806, red. W. Długoborski, Wrocław–Warszawa 1966.

Hrabyk P., Granice ziem przemyskiej i lwowskiej (objaśnienie do mapy), „Rocznik Przemyski”, 3, 1913–1922.

Hrabyk P., Ziemia przemyska i litewska (szkic historyczny z mapą), Przemyśl 1921.

Jabłonowski A., Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie, [t. 1:] Epoka przełomu z wieku XVI-go na XVII-sty, dział 2: „Ziemie Ruskie” Rzeczypospolitej, Warszawa–Wiedeń 1899–1904.

Jakubowski J., Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVI wieku, cz. 1: Część Północna, Kraków 1928.

Jakubowski J., Powiat grodzieński w XVI wieku, „Prace Komisji Atlasu Historycznego”, 3, 1935.

Jarmolik W., Powstanie województwa podlaskiego, „Białostocczyzna”, 4 (16), 1989.

Jaszczołt T., Granica pomiędzy ziemiami drohicką i liwską w świetle protokołów komisji z 1546 roku, „Rocznik Liwski”, 6, 2011/2013.

Kalinowski E., Podlasianin Wielkopolaninem? Z nieznanych dziejów przynależności terytorialnej Podlasia po 1569 roku, „Przegląd Historyczny”, 106 (3), 2015.

Kołbuk W., Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury organizacyjne, Lublin 1998.

Konopska B., Polskie atlasy historyczne: koncepcje i realizacje, Warszawa 1994.

Kopiczko A., Ustrój i organizacja diecezji warmińskiej w latach 1525–1772, Olsztyn 1993.

Kościół w Polsce, t. 2, red. J. Kłoczowski, Kraków 1969.

Kowalczyk-Heyman E., Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą), Warszawa 2003.

Kowalczyk-Heyman E., Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą), Warszawa 2013.

Kowalski M., Księstwa Rzeczypospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny, Warszawa 2013.

Kozłowska Z., Mapa historyczna granic politycznych i kościelnych powiatu proszowskiego, „Prace Komisji dla Atlasu Historycznego Polski”, 1, 1922.

Krętosz J., Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV w. do 1772 roku, Lublin 1986.

Królik L., Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej w XVII i XVIII wieku, Lublin 1983.

Księga pamiątkowa ku uczczeniu dwudziestopięcioletniej działalności naukowej prof. Marcelego Handelsmana, Warszawa 1929.

Kumor B., Archidiakonat sądecki. Opracowanie materiałów źródłowych do Atlasu Historycznego Kościoła w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 8, 1964.

Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, s. 1, Kraków 1998.

Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002.

Kumor B., Granice metropolii i diecezji polskich 966– 1939, Lublin 1972.

Kumor B., Prepozytura tarnowska, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 12, 1966.

Kumor B., Rozwój sieci dekanalnej w południowej części diecezji krakowskiej do 1772 r., „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 25 (1), 1978.

Labuda G., Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych, Poznań 1974.

Litak S., Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006.

Litak S., Kościół łaciński w Rzeczypospolitej. Struktury administracyjne, Lublin 1996.

Litak S., Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 r., Lublin 1980.

Łowmiański H., Rys historyczny województwa nowogródzkiego w jego dzisiejszych granicach (do r. 1795), Wilno 1935.

Maisel W., Znaki graniczne, w: W. Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa–Poznań 1984.

Małłek J., Granice państwowe, kościelne i administracyjne Prus Książęcych w XVI wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1, 1966.

Manteuffel T., Metoda oznaczania granic w geografii historycznej, w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu dwudziestopięcioletniej działalności naukowej prof. Marcelego Handelsmana, Warszawa 1929.

Mapa województwa krakowskiego z dobry Sejmu Czteroletniego (1788–1792), red. W. Semkowicz, Kraków 1930.

Mazowsze w drugiej połowie XVI w., cz. 2: Komentarz, indeksy, red. W. Pałucki, oprac. A. Dunin-Wąsowiczowa i in., Warszawa 1973 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 7).

Michaluk D., Granice województwa podlaskiego i postrzeganie obszaru Podlasia w latach 1513–2013, w: Podlasie nadbużańskie. 500-lecie województwa podlaskiego, red. O. Łatyszonek, Ciechanowiec 2013.

Mietz A., Archidiakonat kamieński archidiecezji gnieźnieńskiej. Struktura terytorialna i stan kościołów w czasach staropolskich 1512–1772, Włocławek 2005.

Mikulski K., Przynależność Inflant do Rzeczypospolitej. Podziały administracyjne, w: Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, A. Rachuba, Kórnik 1994.

Mironowicz A., Biskupstwo turowsko-pińskie w XI–XVI wieku, Białystok 2011.

Mironowicz A., Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku, Białystok 2008.

Mironowicz A., Diecezja włodzimierska do końca XVI wieku, Białystok 2013.

Mironowicz A., Kościół prawosławny dziejach dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001.

Mucha J., Organizacja diecezji kamienieckiej do roku 1795, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 30 (4), 1983.

Müller W., Diecezje w okresie potrydenckim, w: Kościół w Polsce, t. 2, red. J. Kłoczowski, Kraków 1969.

Müller W., Organizacja terytorialna diecezji płockiej w XVI–XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, 15 (2), 1967.

Müller W., Organizacja terytorialna diecezji przemyskiej w okresie przedrozbiorowym (1375–1772), „Nasza Przeszłość”, 46, 1976.

Myśliński K., Geneza i znaczenie powołania województwa lubelskiego w 1474 r., „Rocznik Lubelski”, 16, 1973.

Myśliwski G., Powstanie i rozwój granicy liniowej na Mazowszu (XII – poł. XVI w.), „Kwartalnik Historyczny”, 101 (3), 1994.

Nadolny A., Granice diecezji chełmińskiej, „Studia Pelplińskie”, 16, 1985.

Natanson-Leski J., Dzieje granicy wschodniej Rzeczypospolitej, cz. 1: Granica moskiewska w epoce jagiellońskiej, Lwów 1922.

Natanson-Leski J., Epoka Stefana Batorego w dziejach granicy wschodniej Rzeczypospolitej, Warszawa 1930.

Natanson-Leski J., Rozwój terytorialny Polski do roku 1570, Warszawa 1964.

Noga Z., Sprzedaż terytorium siewierskiego biskupowi i kapitule krakowskiej w 1443 roku, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne”, 12, 1987.

Nowacki J., Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, t. 2, Poznań 1964.

Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, red. M.R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012.

Pacuski K., Wschodnia granica Mazowsza w średniowieczu w świetle danych historycznych (X–XV w.), w: Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzysk, red. A. Buko, Warszawa 2019.

Pałucki W., Granice i podziały polityczno-administracyjne, w: Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2, Komentarze, indeksy, red. W. Pałucki, Warszawa 1993 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 2).

Pamiętnik świętokrzyski, Kielce 1931.

Piber-Zbieranowska M., Granice jednostek administracji kościelnej, w: Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2: Komentarze, indeksy, red. H. Rutkowski, Warszawa 2008 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 1).

Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzysk, red. A. Buko, Warszawa 2019.

Podlasie nadbużańskie. 500-lecie województwa podlaskiego, red. O. Łatyszonek, Ciechanowiec 2013.

Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym, red. A. Pawiński i in., t. 1–13, Warszawa 1883– 1915 (Źródła Dziejowe, 12–24).

Przyboś K., Granice ziemi lwowskiej (wraz z powiatem żydaczowskim), „Rocznik Przemyski”, 35 (4), 1999.

Przyboś K., Granice ziemi przemyskiej w czasach nowożytnych XVI–XVIII w., „Rocznik Przemyski”, 29–30 (3, 1), 1993–1994.

Przyboś K., Granice ziemi sanockiej w czasach nowożytnych, „Rocznik Przemyski”, 32 (1), 1996.

Rhode G., Die Ostgrenze Polens. Politische Entwicklung, kulturelle Bedeutung und geistige Auswirkung, Bd. 1: Im Mittelalter bis zum Jahre 1401, Köln–Graz 1955.

Rutkowski H., Granica mazowiecko-litewska między Wizną a Grodnem z 1358 r., „Studia Geohistorica”, 5, 2017.

Rutkowski H., Granice administracji kościelnej, w: Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2: Komentarze, indeksy, red. H. Rutkowski, Warszawa 1998.

Rutkowski H., Granice państwowych jednostek terytorialnych, w: Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1–2, red. H. Rutkowski, Kraków 2008 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 1).

Rutkowski H., Granice państwowych jednostek terytorialnych, w: Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2: Komentarze, indeksy, red. H. Rutkowski, Warszawa 1998.

Rzepa J., Organizacja terytorialna sądownictwa kościelnego w diecezji krakowskiej do pierwszego rozbioru Polski, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 4 (3), 1957.

Stankowa M., Dawny powiat szczebrzeski. XIV–XVIII w., Warszawa 1975.

Stoksik J., Geometrzy małopolscy do końca XVIII wieku. Z dziejów geodezji i kartografii wielkoskalowej w Polsce, Kraków 2013.

Stoksik J., „Zjazdowy sąd komorniczy”: praktyka wytyczania granic przez Sąd Podkomorski, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, 17, 2011.

Studia z dziejów Rzeczypospolitej szlacheckiej, red. K. Matwijowski, Z. Wójcik, Wrocław 1968.

Szady B., Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII wieku, Lublin 2010.

Szady B., Granice jednostek administracji kościelnej. B. Diecezje poznańska i wrocławska, w: Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, red. K. Chłapowski, M. Słoń, Warszawa 2017 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 4).

Szymański J., Powstanie archidiakonatu wojnickiego i jego organizacja, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 5 (4), 1958.

Śląsk w końcu XVIII wieku, cz. 1–2, red. J. Janczak, Wrocław–Warszawa 1984.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 4: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XV–XVIII w., red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P.P. Romaniuk, Warszawa 2003.

Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, Kórnik 2002.

Urzędnicy wołyńscy XIV–XVII wieku. Spisy, oprac. M. Wolski, Kórnik 2007.

Walczak W., Spór o granice. Przynależność Mozyrowszczyzny do unickiej eparchii turowsko-pińskiej, w: Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, red. M.R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012.

Walczak W., Unicka eparchia turowsko-pińska w XVII–XVII wieku. Struktura organizacyjna, Białystok 2012.

Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1–2, red. K. Chłapowski, M. Słoń, oprac. A. Borek i in., Warszawa 2017 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 4).

Wielopolski A., Polsko-pomorskie spory graniczne w latach 1536–1555, „Przegląd Zachodni”, 10, 1954.

Wieteska J., Archidiakonat łowicki, Rzym 1966.

Wieteska J., Materiały do atlasu historycznego Polski w XVIII w. Archidiakonat pułtuski w ankiecie Michała Poniatowskiego z r. 1778, „Przegląd Historyczny”, 43 (2), 1952.

Wilkiewicz-Wawrzyńczyk A., Spory graniczne polsko-litewskie w XV–XVII w., „Wiadomości Studium Historii Prawa Litewskiego”, 1, 1938.

Wiśniowski E., Prepozytura wiślicka do schyłku XVIII wieku. Materiały do struktury organizacyjnej, Lublin 1976.

Wojciechowski S., Podziały administracyjne, w: S. Wojciechowski, Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku, Warszawa 1966.

Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku, red. W. Pałucki, oprac. S. Wojciechowski, Warszawa 1966 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 3).

Województwo płockie około 1578 r., red. S. Herbst, oprac. I. Gieysztorowa i in., Warszawa 1958.

Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1–2, red. W. Pałucki, oprac. K. Chłapowski i in., Warszawa 1993 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 2).

Województwo sieradzkie i łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1–2, red. H. Rutkowski, oprac. K. Chłapowski i in., Warszawa 1998 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 5).

Województwo smoleńskie w granicach Rzeczypospolitej 1611 (1618) – 1654 (1667), w: Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 4: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie XV–XVIII w., red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P.P. Romaniuk, Warszawa 2003.

Wojtkowiak Z., Delimitacja litewsko-kurlandzka z 1584 r., „Lituano-Slavica Posnaniensia”, 3, 1989.

Zajączkowski S.M., O kształtowaniu się granic dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do XVI w., „Slavia Antiqua”, 198, 1971.

Zawadzki W., Oficjalat pomezański w latach 1601– 1821, „Zapiski Historyczne”, 72, 2007.

Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 4, wyd. I. Sułkowska-Kurasiowa, S. Kuraś, Wrocław–Warszawa– Kraków 1969.

Гістарычны атлас Беларусі, т. 1: Беларусь ад старажытных часоў да канца XVIII ст., рэд. П. Казанецкі, В. Мікалаевіч, Варшава–Мінск 2008.

Крикун М., Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в ХV–ХVІІІ ст. Кордони воєводств у світлі джерел, Київ 1993.

Любавский М., Областное деление и местное управление Литовско-русского государства во времени издания первого Литовского статута, Москва 1892.

Спиридонов М., Закрепощение крестьянства Беларуси (XV–XVI вв.), Минск 1993.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism