Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Studia Geohistorica?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Redakcja czasopisma przyjmuje do druku jedynie teksty oryginalne. Jeżeli tekst lub znaczna jego część była wcześniej publikowana w języku obcym lub w innej formie należy o tym poinformować redakcję.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich autorów nadsyłających teksty o przestrzeganie następujących zasad edytorskich.

 

Autor i tytuł

1. Obok nazwiska autora powinna być podana afiliacja instytucjonalna oraz adres e- mail do korespondencji.

2. Pod tytułem publikacji należy umieścić słowa kluczowe (key words), zarówno w języku polskim jak i języku angielskim (do 6 słów lub określeń) – więcej o tworzeniu słów kluczowych zob. poradnik Jak tworzyć słowa kluczowe?

3. W przypadku recenzji należy podać pełny opis bibliograficzny recenzowanej publikacji zawierający także informację o wydawcy, liczbie stron liczbowanych i nieliczbowanych oraz liczbie ilustracji.

 

Tekst i streszczenie

1. W tekstach należy stosować powszechnie przyjęte skróty: m.in., r. (rok), w. (wiek) itp. Stulecia podajemy cyfrą rzymską. Nazwy miesięcy powinny znajdować się w pełnym brzmieniu (XVI w., 15 lipca 1410 r.). Imiona także powinny być podawane w pełnej formie. Niedopuszczalne w tekście głównym są formy tj. J. Rutkowski, H. Łowmiański – należy podawać Jan Rutkowski, Henryk Łowmiański.

2. Nadsyłane teksty nie powinny przekraczać objętości 1 arkuszy wydawniczych. Dopuszczalne jest złamanie tej zasady po wcześniejszej dyskusji z Redakcją.

3. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim nie przekraczające jednej strony (1800 znaków). W przypadku tekstów przygotowanych w języku angielskim, streszczenie powinno być nadesłane w języku polskim.

 

Przypisy

1. W tekstach należy stosować przypisy dolne umieszczając odnośnik w tekście przed znakiem interpunkcyjnym (z wyjątkiem sytuacji skrótów kończących zdanie, np. w. (wiek), r. (rok).

2. Obowiązują następujące metody opisu bibliograficznego (przykłady):

publikacje zwarte:

- B. Czechowicz, Historia kartografii Śląska XIII–XIX w., Wrocław 2004.

[w przypadku więcej niż trzech autorów należy umieścić pierwszego autora oraz skrót i in.]

- Katalog dawnych map Rzeczypospolitej Polskiej w kolekcji Emeryka Hutten Czapskiego i w innych zbiorach, t. 1: Mapy XV i XVI wieku, oprac. W. Kret, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.

artykuły z czasopism:

- W. Grygorenko, Kartografia polska w latach 1945–1990 w potrzasku reorganizacji i cenzury, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 23 (1-2), 1991, s. 7.

[po tytule czasopisma podajemy tom lub wolumin, w nawiasie znajduje się numer zeszytu, po przecinku wpisujemy rok i stronę]

artykuły z pracy zbiorowej:

H. Rutkowski, Atlas historyczny Polski, w: Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Sto lat działalności, red. E. Wolnicz-Pawłowska, W. Zych, Warszawa 2009, s. 115–116.

strona internetowa, artykuł zamieszczony na stronie internetowej:

Geoinformacja historyczna (http://hgis.kul.lublin.pl/joomla/index.php/ recenzje-i-omowienia , dostęp: 8 listopada 2012).

B. Rok, The Commonwealth of Both Nations: A Research Perspective on the History of Culture (http://sarmatia-europaea.vot.pl/2010/11/02/012/, dostęp: 3 grudnia 2011).

3. W przypadku publikacji drugi raz już cytowanej należy podać jedynie inicjał imienia i nazwisko autora oraz skrócony tytuł (bez wielokropka): np. W. Grygorenko, Kartografia polska, s. 2.

4. Nie stosuje się skróceń typu:, dz. cyt., ibidem, op. cit.

5. Przyjmuje się stosowanie skrócenia „tamże” w wypadku, w którym zaistniałaby sytuacja, w której doszłoby do powołania się na wcześniejszy przypis np.:

39 VL, t. 1, s. 37.

40 Tamże, s. 28.

 

Ilustracje i mapy

1. Ilustracje oraz mapy powinny być dostarczone w możliwie dobrej jakości w odrębnych plikach (min. 350 dpi).

2. Orientacyjne miejsce na umieszczenie mapy lub zdjęcia winno być zaznaczone poprzez podanie numeru i tytułu ilustracji lub mapy w tekście artykułu oraz wyróżnienie tego miejsca kolorem żółtym lub czerwonym.

3. Nazwa pliku graficznego powinna korespondować z tytułem ilustracji lub mapy zamieszczonym w tekście.

4. Ilustracje i mapy powinny zostać w miarę możliwości dostosowane do wymiarów strony czasopisma, gdzie maksymalna szerokość wynosi 12, a wysokość 24 cm.

5. Wszystkie materiały powinny zostać dostosowane do czarno-białego formatu wydruku*.

(*) od 2016 r. istnieje możliwość druku kolorowego na życzenie autorów. Za druk w kolorze pobierana jest opłata w wysokości 50 zł za stronę. Finalna kwota opłaty znana jest po pozytywnej weryfikacji przez autora ostatniej złożonej wersji danego artykułu.

Bibliografia

Czasopismo zamieszcza na końcu każdego artykułu naukowego pełen spis bibliograficzny tekstów wykorzystanych przez autora/autorów. W związku z tym bardzo prosimy do załączanie pełnej bibliografii w pliku z tekstem, który wysyłacie Państwo na adres Redakcji.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Czy styl zapisu bibliograficznego został opracowany zgodnie z zasadami przedstawionymi w "Instrukcji dla Autorów"?
 2. Czy artykuł zawiera słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim?
 3. Czy do artykułu załączone zostało streszczenie w języku polskim i/lub angielskim?
 4. Czy tekst zawiera osobny wykaz cytowanej literatury oraz najważniejszych źródeł?
 5. Czy dołączona została notatka o autorze wraz z jego zaintersowaniami badawymi, afiliacją i adresem e-mail?
 

Prawa autorskie

Licencja

Autor/współautor upoważniony przez pozostałych współautorów do ich reprezentowania (autor korespondencyjny) zgłoszonego „utworu” oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa do utworu, które nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem. Utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza praw autorskich innych osób, ani nie jest ograniczony prawami na rzecz osób trzecich. Utwór nie był wcześniej publikowany pod tym samym lub innym tytułem, nie stanowi również części innej publikacji. Utwór nie jest obecnie przedmiotem postępowania w innym wydawnictwie.

Autor/Współautor zgłasza utwór do publikacji w czasopiśmie „Studia Geohistorica” i tym samym potwierdza, że:

 1. Utwór został przygotowany zgodnie z zasadami edytorskimi obowiązującymi w czasopiśmie.
 2. Utwór zawiera informacje o źródłach finansowania badań, które stanowiły podstawę jego opracowania.
 3. Wyraża zgodę na przekazanie utworu do podwójnej recenzji, na podstawie której redakcja podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu utworu do publikacji.
 4. Wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję koniecznych zmian utworu wynikających z opracowania redakcyjnego.
 5. Zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania korekty autorskiej utworu, po jego akceptacji przez redakcję. Niedokonanie korekty autorskiej w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów, traktowane będzie za zgodę na wydanie utworu w postaci przekazanej do korekty.

Autor/Współautor udziela Instytutowi Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN i Polskiemu Towarzystwu Historycznemu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu pod warunkiem jego przyjęcia do opublikowania w czasopiśmie „Studia Geohistorica”, na następujących polach eksploatacji:

 1. Utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i zapisu elektronicznego.
 2. Obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, również w sieci Internet.
 3. Włączenie utworu w skład utworu zbiorowego.
 4. Tłumaczenia na inne języki i rozpowszechniania tych tłumaczeń.

Autor/Współautor wyraża zgodę na udzielanie udostępnianie utworu przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN i Polskie Towarzystwo Historyczne na licencji:
Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe,
której pełny tekst dostępny jest na stronie internetowej: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

 


Partnerzy platformy czasopism