Zachowania nabywców wobec kompleksowych programów zdrowotnych finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Agnieszka Burnicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.011

Abstrakt


Artykuł został napisany na podstawie wybranych fragmentów pracy magisterskiej autorki pod tym samym tytułem. W dobie starzejącego się społeczeństwa ważne są zachowania zdrowotne jednostek oraz wysiłki państwa promujące prozdrowotny styl życia. Szczególnie uwzględnione zostały zagrożenia w środowisku pracy i choroby zawodowe. Badania empiryczne dotyczą efektywności zarządzania dostępem do informacji o programach zdrowotnych w powiązaniu ze świadomością ich istnienia przez ostatecznych beneficjentów.


Słowa kluczowe


UE, choroby zawodowe; programy zdrowotne; zachowania nabywców; zarządzanie informacją; zdrowie publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badanie ewaluacyjne. Ocena wpływu działań edukacyjnych realizowanych

w ramach Działania 2.3 PO KL na system ochrony zdrowia w Polsce wraz z próbą określenia potencjalnych obszarów wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej. Raport z badania. Na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Wykonawca IBC GROUP Central Europe Holding SA, Warszawa, dane na dzień 30.08.2012 r. http://www.zdrowie.gov.pl /aktualnosc-15-1945-Raport_ewaluacyjny___Ocena_ wplywu_dzialan_edukacyjnych_ realizowanych_w_ramach_Dzialania_23_PO_KL_na_system_ochrony_zdrowia_w_Polsce.html [14.02.2013].

Euro na zdrowie. Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007–2013, Materiały seminaryjne, opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, http://www.zdrowie.gov.pl/ [16.01.2011].

Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia, http://www.zdrowie.gov.pl/strona-130-Realizowane_projekty_231.html [01.05.2013]

Garbarski L., (2001), Zachowania nabywców, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Hnatyszyn-Dzikowska A., (2012), Obszary analizy ekonomicznej w ochronie zdrowia – wymiar makro- i mikroekonomiczny, [w:] A. Hnatyszyn-Dzikowska, S. Zwierzchlewski (red.), Wybrane aspekty polityki gospodarczej – wymiar makroekonomiczny i regionalny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, Piła.

Instytut Medycyny Pracy, programy profilaktyczne, http://www.programyzdrowotne.pl/proramy profilaktyczne/Default.aspx [01.05.2013].

Instytut Medycyny Pracy, programy powroty do pracy, http://www.programyzdrowotne.pl/programypowrotudopracy/Default.aspx [01.05.2013]

Liczmańska K., (2008), Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej” nr 1, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz.

Makrides L., Heath S., Farquharson J., Veinot P. L., (2007), Perceptions of workplace health: building community partnerships, „Clinical Governance: An International Journal”, Vol. 12 Iss: 3, s. 178–187, DOI: http://dx.doi.org/10.1108%2F14777270710775891

http://papi58.uci.umk.pl/www/ journals.htm?issn=1477-7274&volume=12&issue=3&articleid= 1621370&show= html [14.06.2013].

Materska K., (2007), Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa.

Piasecka A., (2008), Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych – wymiar edukacyjny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Poździoch S., (2000), System zdrowotny, [w:] A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W. C. Włodarczyk (red.), Zdrowie Publiczne. Wybrane zagadnienia, t. 1, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Versalius”, Kraków.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Warszawa, 7 września 2007 r., http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/ Strony/Dokumenty.aspx [01.03.2011].

Roman W., (2012), Podstawy zarządzania informacją, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Rydlewska-Liszkowska I., (2006), Koszty chorób zawodowych i wypadków przy pracy

w Polsce, „Medycyna Pracy”, 57 (4).

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Warszawa,

czerwca 2010 r., http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/ Dokumenty_archiwalne.aspx [01.03.2011].

Suchecka J., (2010), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska

Sp. z o.o., Kraków.

Świgoń Ś., (2012), Zarządzanie wiedzą i informacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Włodarczyk C., Poździoch S., (2000), Pojęcie i zakres zdrowia publicznego, [w:] A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W. C. Włodarczyk (red.), Zdrowie Publiczne. Wybrane zagadnienia, t. 1, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Versalius”, Kraków.

Zachowania nabywców, (2011), G. Rosa, J. Perenc (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism