Zrównoważone rozwiązania w transporcie miejskim – kierunki rozwoju

Paweł Brzustewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.007

Abstrakt


W artykule wskazano możliwe kierunki rozwoju zrównoważonych rozwiązań w transporcie miejskim. Ich zidentyfikowanie i wdrożenie może przyczynić się do polepszenia jakości życia w mieście poprzez ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. W opracowaniu podjęto także próbę uściślenia definicji zrównoważonego transportu miejskiego oraz operacjonalizacji tego pojęcia. Osiągnięcie celu pracy wymagało analizy zagadnień z obszarów, takich jak: zarządzanie, logistyka, rozwój zrównoważony, ekologia oraz prawo. Takie podejście pozwoliło autorowi skoncentrować się w głównej mierze na rozwiązaniach pozwalających na trwałą i długookresową poprawę funkcjonowania miast.


Słowa kluczowe


transport miejski; rozwój zrównoważony; zrównoważone rozwiązania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Asian Development Bank, (2010), Sustainable Transport Initiative. Operational Plan, Mandaluyong, Phillippines.

Brzeziński A., Rezwow M., (2007), Zrównoważony transport – ekologiczne rozwiązania transportowe, [online], http://www.transeko.pl/publikacje.html [15.08.2012].

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, (2011), Zrównoważony rozwój polityki transportowej UE i sieci TEN-T (opinia rozpoznawcza na wniosek przyszłej prezydencji polskiej), Bruksela.

Friedberg J., (2009), Uwarunkowania transportowe zrównoważonego rozwoju metropolii, [w:] K. Kamieniecki (red.), Jak zapewnić rozwój zrównoważony na terenach zurbanizowanych? Metropolie, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, (2009), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa.

Komisja Wspólnot Europejskich, (2011), Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144, Bruksela.

Komisja Wspólnot Europejskich, (2007), Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, COM (2007) 551, Bruksela.

Kopta T., (2009), Raport wstępny. Ruch rowerowy w Polsce na tle innych krajów UE, GDDKiA, Warszawa–Kraków.

Ministerstwo Infrastruktury, (2005), Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025, Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, (2006), Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Warszawa.

OECD, (1996), Toward Sustainable Transportation, The Vancouver Conference 24–27 March, Vancouver, British Columbia.

Piernikarski D., (2010), Zrównoważony system transportowy: moda czy konieczność?, „Autobusy”, nr 6.

Sabat A., (2009), Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na zrównoważony rozwój, Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”, Kielce.

Saniuk S., Witkowski K., (2011), Zadania infrastruktury transportu miejskiego w logistyce miejskiej, „Logistyka”, nr 2.

Szołtysek J., (2007a), Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.

Szołtysek J., (2007b), Przesłanki osiągnięcia sukcesu przy wdrażaniu systemów dostaw ładunków w miastach (refleksje na tle dyskusji), „Transport Miejski i Regionalny”, nr 11.

The Institution of Engineers, (1999), Sustainable Transport Responding to the Challenges, Australia.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Witkowski K., (2007), Aspekt logistyki miejskiej w gospodarowaniu infrastrukturą transportową miasta, „Studia Lubuskie”, nr 3.

World Commission on Environment and Development, (1987), Our Common Future, Oxford University Press, New York.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism