Czynniki determinujące poziom aktywności gospodarczej na przykładzie gmin o najwyższym poziomie przedsiębiorczości

Ruslan Harasym, Tomasz Skica

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.002

Abstrakt


Niniejszy artykuł podejmuje próbę zbudowania profilu polskich gmin z uwzględnieniem czynników decydujących o wyższym (w relacji do pozostałych gmin) poziomie przedsiębiorczości. Dla realizacji tego celu, autorzy wzięli pod uwagę instrumenty wspierania przedsiębiorczości wykorzystywane przed samorządy gminne, jak również rozwiązania wykorzystywane przez instytucje otoczenia biznesu. Na podstawie analizy przestrzennej (globalnej i lokalnej statystyki I Morano) przedstawiano geograficzne rozmieszczenie klastrów gmin skupiających samorządy charakteryzujące się podobnym poziomem przedsiębiorczości. Wykonane badanie zostało uzupełnione analizą czynników determinujących aktywność gospodarczą w gminach o najwyższym poziomie przedsiębiorczości.

Słowa kluczowe


aktywność gospodarcza; przedsiębiorczość; gminy o najwyższym poziomie przedsiębiorczości; instrumenty wspierania przedsiębiorczości; instytucje otoczenia biznesu (IOB); autokorelacja przestrzenna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K. (1998), Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.

Dorożyński T. (2013), Instytucje otoczenia biznesu a rozwój przedsiębiorstw – ujęcie regionalne, „Zarządzanie i Finanse”, 11(1), 135–150.

Dyrda G. (2014), Działania samorządu terytorialnego wspierające przedsiębiorczość – determinantę rozwoju lokalnego, wspierania lokalnej przedsiębiorczości (na przykładzie wybranych gmin Podkarpacia), „Gospodarka i Finanse”, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, 4, 89–99.

Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M. (2000), Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Wydawnictwo PAB-Font, Warszawa.

Gęca B. (2012), Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MŚP na przykładzie województwa lubelskiego, „Journal of Management and Finance”, 10, 233–243.

Gołębiowski G., Korolewska M. (2013), Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Raport z badań, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Kamińska A. (2012), Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubelskim, „Barometr Regionalny”, 1(23), 53–65.

Kogut-Jaworska M. (2008), Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa.

Kożuch A. (2011), Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego, [w:] Kożuch A., Noworól A. (red.), Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, Kraków, Instytut Spraw Publicznych.

Kraśnicka T. (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.

Makieła Z. (2008), Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa.

Matejun M. (2005), Ocena systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw przez przedstawicieli instytucji działających w otoczeniu biznesu, „Organizacja i Zarządzanie”, 41(958), 49–60.

Matejun M. (2012), Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w]: Adamik A. (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Warszawa, Difin.

Płoszaj A. (2015), Instytucje otoczenia biznesu w Obszarze Metropolitarnym Gdańsk – Gdynia – Sopot. Raport opracowany na zlecenie OMG-G-S, Warszawa.

Polski J. (2013), Efekty zewnętrzne, jako czynniki aglo i deglomeracyjne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 284, 142–149.

Russel P., Grycuk A. (2014), Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w tworzenie instytucji wspierających przedsiębiorczość, „Studia BAS”, 1(37), 65–83.

Saar A. (2011), Jak samorządy lokalne mogą wpływać na rozwój lokalnej przedsiębiorczości?, CeDeWu, Warszawa.

Skica T. (2009), Samorządy a rozwój przedsiębiorczości. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.

Skica T., Inglot-Brzęk E. (2017), Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy, „Samorząd Terytorialny”, 6(318), 24–54.

Skica T., Inglot – Brzęk E. (2017), Kapitał społeczny, jako czynnik determinujący skuteczność instrumentów wspierania przedsiębiorczości, „Samorząd Terytorialny”, 7–8(319–320), 57–82.

Skica T., Rodzinka J., Harasym R. (2016), The Size of Local Administration and the Level of Entrepreneurship, Abstract opublikowany w materiałach pokonferencyjnych (RSA Conference Book), „Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World” RSA Annual Conference 2016, Graz, Austria, April 2016, Regional Studies Association, 164–165.

Skica T., Rodzinka J., Harasym R. (2017), Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters, [w]: Jajuga K., Orlowski L., Staehr K. (eds), Contemporary Trends and Challenges in Finance, Wrocław, Springer Proceedings in Business and Economics, 257–269, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54885-2_24, http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-54885-2?page=2.

Skica T., Mickiewicz T., Rodzinka J. (2016), Lokalna polityka wsparcia przedsiębiorczości: Klasteryzacja, promocja, doradztwo i kapitał społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Słomińska B. (2007), Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Samorząd Terytorialny”, 3, 19–33.

Szepelska A. (2015), Działalność instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwijania przedsiębiorczości kobiet zamieszkałych obszary wiejskie województwa podlaskiego, „Przedsiębiorczość i zarządzanie. Firmy rodzinne – doświadczenie i perspektywy zarządzania”, 16(7), 367–378.

Walenia A. (2014), Rola instytucji w procesie wspierania lokalnej przedsiębiorczości (na przykładzie wybranych gmin Podkarpacia), „Gospodarka i Finanse”, 4, 61–73.

Wychowanek J. (2014), Rola samorządu terytorialnego w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Dolnego Śląska, [w]: Laskowski P. (red.), „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, 28, 151–163.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism