Atrakcyjność inwestycyjna specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Dorota Sobol

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.009

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie najważniejszych czynników wpływających na poziom atrakcyjności inwestycyjnej specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce. Dla realizacji celu niniejszego artykułu dokonano analizy danych statystycznych dotyczących efektów funkcjonowania stref (desk research) oraz wybranych wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród inwestorów, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce oraz zarządów wszystkich czternastu funkcjonujących stref.

Słowa kluczowe


atrakcyjność inwestycyjna; specjalne strefy ekonomiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ambroziak A. A. (2009), Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Bazydło A., Smętkowski M. (2000), Specjalne strefy ekonomiczne – światowe zróżnicowanie instrumentu, [w:] Kryńska E. (red.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne – zamierzenia i efekty, Wyd. Scholar, Warszawa.

Błaszczyszyn M. (2007), Podstawy prawne Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz jej rozwój na tle innych stref ekonomicznych w Polsce, [w:] Fiedor B. (red.), Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST – PARK. Bilans pierwszej dekady, wpływ na region i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Bortlik K., Sienkiewicz M. (2009), Sposób ustalenia wartości zwolnienia podatkowego w SSE, „Przegląd Podatkowy”, 3, 16–22.

FIAS (2008), Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned, and Implications for Zone Development, The Multi – Donor Investment Climate Advisory Service of the World Bank Group, Washington, 4892.

Gonczarow W., Sbitniew A. (2000), Specjalne strefy ekonomiczne na Ukrainie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 7, 28–30.

Gӧtz M. (2009), Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Prace Instytutu Zachodniego nr 84, Poznań.

Gwiazda A. (2002), Specjalne strefy ekonomiczne – koniec przywilejów?, „Manager”, 5, 30–32.

Gauthier J.–P. (2004), An Enabling Environment and Economic Zones for Private Sector De-velopment in Bangladesh Free Zones: Performance, Lessons Learned and Implications for Zone Development, FIAS, World Bank Publications, Bangladesh.

Kaczmarek B. (2012), Współpraca przedsiębiorstw jako instrument konkurencyjnego rozwoju regionalnego na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, [w:] Adamik A. (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konku-rencyjności firm i regionu, Wyd. Difin, Warszawa.

Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wyd. TNOiK, Toruń.

Kozaczka M. (2008), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 1995–2007, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Stalowa Wola.

KPMG (2014), 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Warszawa.

Lizińska W., Kisiel R. (2008)., Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regio-nalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Lizińska W. (2012), Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Ministerstwo Gospodarki (2015), Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach eko-nomicznych – stan na 31 grudnia 2014 r., Warszawa.

Ministerstwo Gospodarki (2014), Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach eko-nomicznych – stan na 31 grudnia 2013 r., Warszawa.

Ofiarska M. (2000), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Pastusiak R. (2007), Cele polityki gospodarczej państwa realizowanej z wykorzystaniem spe-cjalnych stref ekonomicznych. Implikacje dla Polski, [w:] Filipiak B., Więcławski J. (red.), Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki, Wyd. Difin, Warszawa.

Pastusiak R. (2011), Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Skawińska E. (2009), Wybrane determinanty rozwoju klastrów biznesowych, [w:] Skawińska E., Zalewski R. I. (red.), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyj-ności regionów. Świat – Europa – Polska , Wyd. PWE, Warszawa.

Sobol D. (2010), Spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce, [w:] Maśloch P., Stankiewicz M. J. (red.), Zarządzanie w XXI wieku – Kierunki zmian, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Toruń.

Świerkocki J. (2011), Znaczenie zachęt dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, „Przegląd Organizacji”, 6, 28–32.

Sztefko J. (2007), Fundusze w specjalnej strefie ekonomicznej, „Fundusze Europejskie”, 3, 51–53.

Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 2015, nr 42, poz. 282).

Typa M. (2013), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako stymulator konkurencyjności regionów, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2, 16–25.

Weresa M. (1994), Strefy Ekonomiczne w Indiach, implikacje dla Polski, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism