Uwarunkowania źródeł finansowania inwestycji infrastruktural-nych w gminach województwa małopolskiego

Iwona Kik, Adam Nalepka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.006

Abstrakt


Problematyka badawcza artykułu koncentruje się wokół problemu ustalenia uwarunkowań określonego doboru struktury źródeł finansowania infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych przez gminy w Polsce, a więc wskazanie czynników, które skłaniają gminy do działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów inwestycyjnych z różnych źródeł, przede wszystkim zewnętrznych. Punktem wyjścia do badania uwarunkowań struktury wykorzystywanych źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych gmin był wybór cech (zmiennych) opisujących to zjawisko, prezentowanych w bogatej literaturze.

Słowa kluczowe


inwestycje komunalne; gmina; źródła finansowania.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl, dostęp 30.11.2015.

Czempas J. (2013), Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego, Wydaw-nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2010), Metody analityczne w dzia-łalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa.

Filipiak B. (2014), Adekwatność źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne”, 1–2.

Filipiak B. (2009), Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.

Galiński P. (2014), Taksonomiczna ocena zdolności gmin do finansowania inwestycji, „Finanse Komunalne”, 6.

Guziejewska B. (2008), Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Jastrzębska M. (2009), Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.

Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.

Sobczyk M. (2007), Statystyka, PWN, Warszawa.

Swianiewicz P., Łukomska J. (2015), Inwestycje Samorządów. Ranking wydatków na infra-strukturę techniczną 2014 r., 20, www.wspólnota.org.pl (05.03.2016).

Wiśniewski M. (2011), Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa .

Analizy danych ze sprawozdań, www.krakow.rio.bip.net.pl (20.11.2015).

Zawora J., Możliwości finansowania inwestycji gmin wiejskich w Polsce, „Roczniki Na-ukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, 16(6).

Zioło M. (2012), Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych, CeDeWu, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism