Ryzyko internacjonalizacji przedsiębiorstwa w warunkach turbulencji otoczenia

Ireneusz Drabik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.005

Abstrakt


W artykule przedstawiono istotę i zakres procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa, a także scharakteryzowano ogólne warunki określenia niepewności międzynarodowego otoczenia. Na powyższej podstawie dokonano identyfikacji i charakterystyki podstawowych wymiarów i rodzajów ryzyka internacjonalizacji przedsiębiorstwa w warunkach turbulencji, czyli złożoności i zmienności współczesnego otoczenia.

Słowa kluczowe


zarządzanie przedsiębiorstwem; internacjonalizacja przedsiębiorstwa; otoczenie międzynarodowe; niepewność; ryzyko

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H.Beck, War-szawa.

Bromiley Ph. i in. (2001), Risk in Strategic Management Research, [w:] Hitt M. A., Freeman R. E., Harrison J. S. (red.), The Blackwell Handbook of Strategic Management, Blackwell Business, Oxford.

Chapman Ch., Ward S. (2003), Project Risk Management. Processes, techniques, insights, Wiley, Chichester.

Crouchy M. i in. (2001), Risk Management, McGraw-Hill, New York.

Drabik I. (2015), Powiązania sieciowe a rozwój przedsiębiorczości międzynarodowej, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. XLII. Nr 3 (2015). Nauki Humani-styczno-Społeczne. Zeszyt 425, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Ko-pernika, Toruń, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.035.

Fonfara K. (red.) (2009), Zachowania przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Po-dejście sieciowe, PWE, Warszawa.

Fonfara K. (red.) (2014), Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka, WN PWN, Warszawa.

Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, War-szawa.

Gołębiowski T. (red.) (1994), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, WN PWN, Warszawa.

Gorynia M. (1993), Delimitacja systemów gospodarczych w naukach ekonomicznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2.

Gorynia M. (red.) (2005), Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa.

Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Karaszewski W., Zbonikowska M. (2012), Międzynarodowe rankingi atrakcyjności krajów pod względem inwestycji zagranicznych w ocenie największych transnarodowych korporacji, „Przegląd Organizacji”, 11.

Katsioloudes M. I., Hadjidakis S. (2007), International Business. A Global Perspective, El-sevier, Burlington, MA.

Limański A., Drabik I. (2010), Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa.

Limański A., Olak A., Drabik I. (2015), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, [w:] Racz-kowski K. (red.), Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa.

Meldrum D. H. (2000), Country risk and foreign direct investment, „Business Economics”, 35.

Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L. (red.) (2010), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Nizard G. (1998), Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organi-zacji, WN PWN, Warszawa.

Ostrowska E. (2002), Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa.

Redziak Z. (2015), Zarządzanie ryzykiem w organizacji, AON, Warszawa.

Romanowska M. (2004), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.

Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Rymarczyk J. (red.) (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.

Sajdak M. (2013), Wpływ ryzyka wewnętrznego na wybory w zakresie strategii rozwoju, [w:] Urbanowska-Sojkin E., Brzozowski M. (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Sitek E. (2012), Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych, WN PWN, Warszawa.

Sokołowska S. (2009), Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Uniwersytet Opolski, Opole.

Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przed-siębiorstwem, PWE, Warszawa.

Szóstek A. (2013), Ryzyko w procesie podejmowania decyzji o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych polskich przedsiębiorstw, [w:] Urbanowska-Sojkin E., Bartkowiak P. (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Taleb N. N. (2015), Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy, Kurhaus, Warszawa.

Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.

Urbanowska-Sojkin E. (2013), Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.

Wach K. (2008), Identyfikacja i strukturalizacja cech otoczenia przedsiębiorstw, [w:] „Orga-nizacja i Kierowanie”, 1.

White C., Fan M. (2006), Risk and Foreign Direct Investment, Palgrave MacMillan, New York, DOI: http://dx.doi.org/10.1057/9780230624832.

Wiktor J. W., Oczkowska R., Żbikowska A. (2008), Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism