Kreowanie klimatu inwestycyjnego na rzecz przyciągania inwestorów zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w wybranych województwach Polski

Małgorzata Jaworek, Magdalena Kuczmarska, Wiesława Lizińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.004

Abstrakt


W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące aktywności władz samorządowych wybranych województw Polski na rzecz kreowania klimatu inwestycyjnego sprzyjającego napływowi BIZ. Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej zaprezentowano skalę napływu kapitału zagranicznego do tych województw, w drugiej przedstawiono wyniki badania pn. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza, zrealizowanego w 2015 roku przez zespół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Słowa kluczowe


rozwój regionalny; klimat inwestycyjny; atrakcyjność inwestycyjna regionów; bezpośrednie inwestycje zagraniczne; władze lokalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bitzenis A. (2007), Determinants of Foreign Direct Investment: Evidence from Multinationals in the Post-Crisis Era of Bulgaria in the Late 1990s, „Southeast European and Black Sea Studiem”, 7(1), 83–111.

Cieślik A. (2005), Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Badania ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Clarke G. R.G., Habyarimana J., Ingram M., Kaplan D., Ramachandran V. (2007), An As-sessment of the Investment Climate in South Africa, The World Bank, Washington DC.

Dollar D., Hallward-Driemeier M., Mengistae T. (2005), Investment Climate and Firm Per-formance in Developing Economies, „Economic Development & Cultural Change”, 54(1), 1–31.

Dollar D., Hallward-Driemeier M., Mengistae T. (2006), Investment Climate and International Integration, „World Development”, 34(9), 1498–1516.

Domański B., Gwozdz K. (2005), Rola specjalnej strefy ekonomicznej. Spojrzenie syntetyczne, [w:] Domański B., Gwozdz K. (red.) Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995–2005, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Agencja Rozwoju Przemysłu w Mielcu, Urząd Miejski w Mielcu, Kraków – Mielec.

Domański B., Jarczewski W. (2006), Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, De-partament Gospodarki i Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Małopol-skiego, Kraków.

Dorożyński T., Urbaniak W. (2011), Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu inwesto-rów zagranicznych w województwie łódzkim, [w:] Świerkocki J. (red.), Rola bezpo-średnich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu go-spodarczego województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.

Dziemianowicz W. (2008), Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne – in-westorzy zagraniczni. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Fan Q., Reis J. G., Jarvis M., Beath A., Frauscher K. (2007), The Investment Climate in Brazil, India, and South Africa. A Comparison of Approaches for Sustaining Economic Growth in Emerging Economies, WBI Learning Resource Series, World Bank, Wash-ington D.C.

Godlewska-Majkowska H., Komor A., Turek D., Zarębski P., Czernecki M., Typa M. (2015), Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2015, Instytut Przedsiębiorstwa, SGH w War-szawie, Warszawa.

GUS (2004a), Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w latach 1993–2002, Warszawa.

GUS (2004b), Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, Warszawa.

GUS (2005), Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 ro-ku, Warszawa.

GUS (2006), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, Warszawa.

GUS (2007), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, Warszawa.

GUS (2008), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, Warszawa.

GUS (2009), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 roku, Warszawa.

GUS (2010), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 roku. Warszawa.

GUS (2011), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 roku, Warszawa.

GUS (2012), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2011 roku, Warszawa.

GUS (2013), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2012 roku, Warszawa.

GUS (2014), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2013 roku, Warszawa.

GUS (2015), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2014 roku, Warszawa.

Jaworek M. (2013), Stymulanty i destymulanty aktywności inwestycyjnej polskich przedsię-biorstw za granicą, [w:] W. Karaszewski (red.), Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą – czynniki i skutki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Jaworek M. (2008), Stymulanty i destymulanty podejmowania inwestycji bezpośrednich za granicą przez polskie przedsiębiorstwa, [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie in-westycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organi-zatora”, Toruń.

Jaworek M., Kuczmarska M. (2016), Kreowanie klimatu inwestycyjnego na rzecz przyciągania inwestorów zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 79, 665–677.

Karaszewski W. (2004a), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.

Karaszewski W. (2004b), Foreign Direct Investment Inflows in the Central and Eastern Eu-ropean Countries and the Determinants of this Investment, The 12th Annual Interna-tional Conference „Business and Economic Development in Central and Eastern Eu-rope”, Brno University of Technology, Brno.

Karaszewski W., Siemińska E., Jaworek M., Czaplewski L., Kuzel M., Szałucka M., Szóstek A., Kuczmarska M., Kokosińska M. (2015), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badania, Wydawnictwo SKOLAR, Toruń.

Kinda T. (2010), Investment Climate and FDI in Developing Countries: Firm-Level Evidence, „World Development”, 38, (4), 498–513, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.12.001.

Kisiel R., Lizińska W., Majbańska M. (2008), Rola władz samorządowych w pozyskiwaniu inwestycji krajowych i zagranicznych, „Polityka Gospodarcza”, 15–16, 209–222.

Komorowski J. (2005), Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycji w polityce rozwoju regionalnego, [w:] Kopczuk A., Proniewski M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna re-gionu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Biały-stok.

Kot J. (2001), Rozwój lokalny – jego istota, cele i czynniki, [w:] Markowsi T., Stawasz D. (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzani rozwojem miast i regionów. Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kisiel R., Lizińska W., Marks-Bielska R., Babuchowska K., Serocka I. (2015), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie warmińsko-mazurskim. Raport z badania. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn.

Lizińska W. (2012a), Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce – studium na poziomie układów terytorialnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztynie, Olsztyn.

Lizińska W. (2012b), Zmiany motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego”, 31, 673–686.

Oziewicz E. (1998), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

PAIiIZ (2005), Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce, War-szawa.

PAIiIZ (2010), Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, War-szawa.

Pavlinek P. (2004), Regional Development Implications of Foreign Direct Investment in Cen-tral Europe, „European Urban and Regional Studies”, 11(1), 47–70.

Pawlak K., Standar A., Kołodziejczak M., Kołodziejczak W. (2015), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim. Raport z badania, Wydawnictwo Uni-wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Sekkat K., Veganzones-Varoudakis M.-A. (2007), Openness, Investment Climate, and FDI in Developing Countries, „Review of Development Economics”, 11(4), 607–620.

Shiells C. R. (2003), FDI and the Investment Climate In the CIS Counties, IMF, ,,IMF Policy Discussion Paper”, 5.

Stachowiak K. (2007), Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicz-nych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.

Stępniak A., Umiński S. (1993), Polska – WE. Możliwości inwestowania na obszarze Wspól-noty, Ośrodek Badań WE i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Tarkowski M. (red.) (2015), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Konrad Adenauer Stiftung, Gdańsk.

Tatoglu E., Glaister K.W. (1998), An Analysis of Motives for Western FDI in Turkey, „Inter-national Business Review”, 7, 203–230.

UNECE (2004), Review of the implementation of OSCE commitments in the economic and environmental dimension. Investment Climate: A UNECE report, Prague.

Witkowska J. (1996), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

World Development Report. A Better Investment Climate for Everyone. The World Bank/Oxford University Press, Washington 2004.

Zorska A. (2005), Foreign Direct Investment and Transformation: Evolution and Impacts in the Polish Economy, „Eastern European Economics”, 43(4), 52–78.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism