Wypłaty dywidend w spółkach z udziałem zagranicznych inwestorów bezpośrednich

Michał Kupc, Krzysztof Makowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.001

Abstrakt


Dochody inwestorów bezpośrednich (głównie dywidendy) od lat stanowią istotną część ujemnego salda obrotów bieżących bilansu płatniczego. Autorzy podjęli się zadania weryfikacji wymienianych w literaturze przedmiotu czynników, wpływających na decyzje o wypłacie dywidend w przedsiębiorstwach z udziałem zagranicznego inwestora bezpośredniego, pod względem ich istotności i kierunku oddziaływania. W badaniu obejmującym lata 2012–2014, oszacowano tobitowe modele dla danych panelowych, uwzględniające m.in. finansowanie długiem. Analizę oparto na zbilansowanym panelu obejmującym 3437 jednostek.

Słowa kluczowe


dywidendy; zagraniczne inwestycje bezpośrednie; determinanty polityki dywidend przedsiębiorstw; tobitowy model dla danych panelowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Al-Malkawi H.-A.N. (2007), Determinants of Corporate Dividend Policy in Jordan: An Ap-plication of Tobit Model, „|Journal of Economic and Administrative Sciences”, 23(2), 44–70, DOI: http://dx.doi.org/10.1108/10264116200700007.

Berent T. (2013), Ogólna teoria dźwigni finansowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Goldberger A. S. (1964), Econometric Theory, Wiley, New York.

Gruszczyński M. (1997), Dynamiczne modele tobitowe, „Przegląd Statystyczny”, 4.

Gruszczyński M. (2012), Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Diffin, Warszawa.

Henningsen A. (2010), Estimating censored regression models in R using the "censReg" package. Vignette to the R package censReg, CRAN, https://cran.r-project.org/web/packages/censReg/vignettes/censReg.pdf (28.04.2016).

Horbaczewska B. (2012), Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Jabłoński B. (2014), Determinanty polityki dywidend, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Eko-nomicznego w Katowicach nr 177, Studia Ekonomiczne, Inwestycje i nieruchomości – wybrane zagadnienia, Katowice, 98–109.

Jurkowska A. (2008), Czy banki zagraniczne transferują zyski?, Zeszyty Naukowe / Uniwer-sytet Ekonomiczny w Krakowie, 778, 85–98.

Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P. (2009), Metody ilościowe w R. Aplikacje ekono-miczne i finansowe, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Kowalewski O., Stetsyuk I., Talavera O. (2007), Corporate governance and dividend policy in Poland, Wharton Financial Institutions Center Working Paper, 07-09, 1–35, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.986111.

Kowalewski O. (2012), Does Corporate Governance Determine Corporate Performance and Dividends During Financial Crisis: Evidence from Poland, Wharton Financial Institu-tions Center Working Paper, 12–14, 1–40, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2146168.

Kowerski M. (2011), Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłacie dywidend przez spółki publiczne, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie.

Lewandowski R. (2010), Dywidenda na polskim rynku giełdowym, Przegląd Organizacji, 6.

OECD (2008), OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment – fourth edition, OECD.

Tirole J. (2006), The theory of corporate finance, Princeton University Press.

Tobin J. (1958), Estimation of relationship for limited dependent variables, „Econometrica”, 26(1), 24–36, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1907382.

Verbeek M. (2004), A guide to modern econometrics, Routledge, London.

Wypych M. (2015) Koncentracja własności a wypłata dywidend na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 783–792.

Wyrobek J. (2004), Polityka dywidend w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Warto-ściowych w Warszawie w latach 1994–2002, Zeszyty Naukowe PTE, 2, 237–261.

Zyguła A. (2015), Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagra-nicznego – tendencje, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 74(1), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 229–239, DOI: http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-20.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism