Analiza wykorzystywania systemów informatycznych przez polskie szpitale

Krzysztof Bartczak, Agnieszka Barańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.010

Abstrakt


Systemy informatyczne są obecnie stosowane na szeroką skalę praktycznie w każdej sferze działalności człowieka. Dotyczy to także medycyny. Systemy te są obecne również podczas funkcjonowania szpitali. Omówienie zagadnień związanych z wykorzystywaniem tych systemów w polskich placówkach szpitalnych jest przedmiotem prezentowanej pracy. W jej ramach, jako metodę badawczą, zastosowano analizę danych zastanych. W wyniku tej analizy udało się dowieść, że systemy informatyczne, w tym głównie HIS, RIS, LIS, PIS oraz PACS, są stosowane w wielu polskich szpitalach, jednak skala tego jest wciąż niewystarczająca, gdyż dopiero wdrożenie ich we wszystkich szpitalach w Polsce przyniesie oczekiwane rezultaty. Każdy szpital powinien wdrażać takie systemy, gdyż przynoszą one szereg korzyści, takich jak wzrost efektywności zarządzania placówką, zmniejszenie czasu potrzebnego na realizację obsługi pacjentów czy redukcja kosztów ponoszonych w związku z realizacją leczenia.

Słowa kluczowe


systemy informatyczne; szpital; oprogramowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM, http://www.malopolskie.pl/Pliki/2012/Diagnoza_infrastruktury_ICT_w_szpitalach_w_Malopolsce.pdf (23.09.2015).

Drop B., Furtak-Niczyporuk M. (2013), Medyczne systemy elektronicznej wymiany danych w szpitalu, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, 29, 569–582.

http://ucyfrowienie.pl/ (23.09.2015).

Informatyzacja szpitali (2013), Raport Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa.

Karlińska M. (2014), Informatyzacja opieki stacjonarnej w systemie ochrony zdrowia na przykładzie warszawskich szpitali publicznych, „Studia Ekonomiczne”, 199, 99–106.

Kielar M. (2014), Informatyzacja: dobrze, ale nie za pierwszym razem, „Ogólnopolski Prze-gląd Medyczny”, 6, 56–58.

Kielar M. (2014), Informatyzacja placówek – termin (ponownie) ustalony, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, 7–8, 52–54.

Makowska M., Boguszewski R. (2013), Analiza danych zastanych – zagadnienia wstępne, [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wy-dawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Piętka E. (2004), Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, DzU, 2011, nr 113, poz. 657.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism