Wpływ konkurencyjności na poziom wynagrodzeń w krajach Europy. Analiza z wykorzystaniem modelu trendu powierzchniowego

Edyta Łaszkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.003

Abstrakt


Celem artykułu jest określenie wpływu konkurencyjności gospodarki na poziom przeciętnych wynagrodzeń godzinowych w wybranych krajach Europy. Dodatkowo podjęto próbę identyfikacji przestrzennej tendencji rozwojowej zjawiska przy wykorzystaniu modelu trendu powierzchniowego, bazującego na współrzędnych geograficznych stolic krajów. W szerszym kontekście zawarte w pracy rozważania mają uwydatnić kwestie związane z wprowadzeniem komponentu przestrzennego w analizach zjawisk ekonomicznych.

Słowa kluczowe


wynagrodzenia; konkurencyjność; model trendu powierzchniowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chojnicki Z., Czyż T. (1975), Zastosowanie analizy trendu powierzchniowego w geografii, „Przegląd Geograficzny”, 47(2), PWN, Warszawa.

Jagiełło M. (2008), Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, Wydawnictwo Pol-tex, Warszawa.

Kłosiński K. (2004), Rozwój konkurencyjności gospodarek, [w:] Kłosiński K. (red.), Konku-rencyjność oraz rozwój w gospodarce, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Kwiatkowski E., Kucharski L. (2011), Konkurencyjność gospodarki a poziom wynagrodzeń (analiza na przykładzie polskich powiatów), Zeszyty Naukowe PTE, 9, 145–158.

Lewandowska–Gwarda K. (2013), Rola przestrzeni w badaniach ekonomicznych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia”, 44, 145–158, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.011.

Liu F. (2010), Environmental Justice Analysis. Theories, Methods, and Practice, CRC Press, Florida.

Pietrzak M. B. (2010), Problem identyfikacji struktury danych przestrzennych, „Acta Univer-sitatis Nicolai Copernici, Ekonomia”, 41, 83–98.

Schwab K., Sala–i–Martin X., i R Greenhill (2009), The Global Competitiveness Report 2009–2010, World Economic Forum, Genewa.

Suchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych prze-strzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism