Statystyczny obraz Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego na tle wybranych obszarów metropolitalnych w Polsce według typologii OECD

Wiesława Gierańczyk, Marta Kobyłecka, Agata Kordowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.012

Abstrakt


W artykule poruszono kwestie delimitacji i zróżnicowania obszarów metropolitalnych w zakresie zagadnień demograficzno-społecznych i ekonomicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Podstawę analiz stanowiły wybrane, ujęte w statystyce publicznej obszary metropolitalne w 2010 r. Do oceny ich wewnętrznego zróżnicowania posłużono się typologią OECD, która pozwoliła w ujęciu jednostek funkcjonalnych ukazać skalę procesów suburbanizacji.


Słowa kluczowe


obszar metropolitalny; obszar wiejski; obszar miejski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmielewski J. (1995), Studium możliwości rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy. Biuro Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Wojewódzki, Warszawa.

Dziewoński K. (1971), Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań, [w:] Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, „Prace Geograficzne”, 87, IG PAN, PWN, Warszawa, 9-110.ESPON (2004), ESPON Project 1.1.1. Potentials for polycentric development. Potentials for polycentric development in Europe, NORDREGIO, Sztokholm, http://www.espon.lu/online/documentation/projects/thematic/

Gawryszewski A., Korcelli P., Nowosielska E. (1998), Funkcje metropolitarne Warszawy, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa.

Gocał T., Rakowski W. (1991), Delimitacja regionów i subregionów migracyjnych w zakresie dojazdów do pracy, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa.

Gorzelak G., Smętkowski M. (2005), Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Grabiński T., Sokołowski A. (1984), Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych, ZN AE w Krakowie, 181, 63–79.

Grzeszczak J. (1999), Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, „Prace Geograficzne”, 173, IGiPZ PAN, Continuo, Wrocław.

Heffner K. (2011), Funkcje metropolitalne stolic województw Polski Zachodniej, Opole, http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Funkcje%20metropolitalne%20stolic%20wojew%C3%B3dztw%20Polski%20Zachodniej.pdf.

Jałowiecki B. (1999), Metropolie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok.

Jałowiecki B. (2000), Społeczna przestrzeń metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Jałowiecki B., Szczepański M. S. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Jewtuchowicz A. (2004), Procesy metropolizacji a perspektywy rozwoju przestrzeni europejskiej, [w:] Szołek K., Zakrzewska-Półtorak A. (red.), Obszary metropolitalne a rozwój regionalny i lokalny, „Biblioteka Regionalistyki”, 4, 51–59.

Kołodziejski J. (2001), Kształtowanie ładu przestrzennego metropolii w procesie równoważenia rozwoju polskiej przestrzeni. Od ładu przestrzennego do ładu zintegrowanego, [w:] Kołodziejski J., Parseka T., Kształtowanie ładu przestrzennego polskich metropolii w procesie transformacji ustrojowej III RP, „Biuletyn KPZK PAN”, 193, KPZK PAN, Warszawa.

Korcelli P. (1976), Aglomeracje miejskie w systemach osadniczych. Wybrane hipotezy i perspektywy badawcze, „Przegląd Geograficzny”, 48.

Korcelli P. (1981), Regiony miejskie w systemie osadniczym Polski, [w:] K. Dziewoński,

Koreclli P. (red.) Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, „Prace Geograficzne”, 140, IGiPZ PAN, Warszawa, 189–212.

Korcelli P., Potrykowska, A., Bodzak D. (1981), Układ przestrzenny i współzależności ośrodków dojazdów do pracy, [w:]: Dziewoński, K., Korcelli. P., Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, „Prace Geograficzne”, 140, IGiPZ PAN, Warszawa, 213–233.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, MRR, 2010, Warszawa.

Kuciński K. (1990), Podstawy teorii regionu ekonomicznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Maik W. (1976), Założenia i zastosowanie koncepcji zespołów osadniczych, „Przegląd Geograficzny”, 48(2), 235–251.

Maik W. (2010), Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny jako czynnik rozwoju i integracji województwa kujawsko-pomorskiego, [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 65–73.

Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, PAN, Warszawa.

Rykiel Z. (1985), Zagadnienia regionalnych systemów osadniczych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Smętkowski M. (2007), Delimitacja obszarów metropolitalnych – nowe spojrzenie, [w:] Grzelak G., Tucholska A. (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EUROREG, Warszawa.

Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G. (2008), Obszary metropolitalne w Polsce: Problemy rozwojowe i delimitacja (Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce), Raport Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Swianiewicz P., Klimska U., (2005), Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść, „Prace i Studia Geograficzne”, 35, 45–70

Śleszyński P. (2012), Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw, Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Trafas K., Zborowski A. (2003), Krakowski Obszar Metropolitalny – metropolitalne funkcje Krakowa, Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego, Kraków.

Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Zborowski A. (2002), Commuting in southern Poland in the period of system transformations, „Biuletyn Geograficzny”, 1, 133–146.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism