Aktywne programy rynku pracy w Polsce w latach 2005-2009

Edward Dolny

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2011.010

Abstrakt


W opracowaniu dokonano analizy kształtowania się rozmiarów i struktury wydatków z Funduszu Pracy na aktywne programy rynku pracy, liczby i struktury bezrobotnych nimi objętych oraz ich efektywności zatrudnieniowej i kosztowej w Polsce w latach 2005–2009.

Słowa kluczowe


rynek pracy; polityka rynku pracy; aktywne programy rynku pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieliński J., Bober M., Sarzalska M., Zawistowski J. (2008), Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy [w:] M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, MPiPS, Warszawa.

Błędowski P. (2008), Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych – rekomendacje na podstawie doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej [w:] P. Błędowski, B. Błaszczyk, M. Fedorczuk, Cz. Kliszko, P. Kubicki, Kierunki modyfikacji rozwiązań prawno-organizacyjnych w celu zwiększania efektywności usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji, raport z badań, MPiPS, Warszawa.

European Commission (1997), European Commission Proposal for Guidelines for Member States Employment Policies, Brussels.

Fitzenberger B., Speckesser S. (2005), Employment Effects of the Provision of Specific Skills and Techniques in Germany, ZEW, Discussion Paper No. 77.

Kryńska E. (red.) (2009), Flexicurity w Polsce, diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.

Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H. (1998), Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, IPiSS, Warszawa.

Kukulak-Dolata I. (2007), Powiatowe urzędy pracy jako instytucje rynku pracy. Analiza wyników badań, w: I. Kukulak-Dolata, J. Pichla, Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy, IPiSS, Warszawa.

Szewczyk A. (2004), Informacja w walce z bezrobociem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sztanderska U. (2008), Publiczne służby zatrudnienia a wyzwania rynku pracy, [w:] Analiza funkcjonowania urzędów pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.

Wiśniewski Z, Zawadzki K. (red.) (2010), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, UMK, Toruń.

Wójcicka I., Sztandar-Sztanderska K., Zielińska M. (2008), Klienci powiatowych urzędów pracy, w: Analiza funkcjonowania urzędów pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.

Zawadzki P. W. (2006), System pośrednictwa pracy w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa, praca doktorska, maszynopis.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism