Konkurencyjność czeskiego gospodarki w świetle rankingów międzynarodowych

Justyna Łapińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2008.004

Abstrakt


W światowych rankingach konkurencyjności Republika Czeska jest oceniana wyżej niż inne kraje, które przeszły transformację systemową i stały się członkiem Unii Europejskiej. Według Światowego Forum Ekonomicznego Czechy były w 2008 r. trzydziestą trzecią gospodarką świata (na 134 kraje podlegające ocenie), według Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania, dwudziestą ósmą (oceniano 55 krajów). Korzystny wpływ na konkurencyjność gospodarki czeskiej mają takie obszary, jak: innowacje, kształcenie na poziomie podstawowym i wyższym, doskonalenie zawodowe. Pozycja Czech byłaby znacznie wyższa, gdyby nie słabości, jakie ujawniły się w niektórych z badanych kategorii. Dotyczą one przede wszystkim infrastruktury technicznej oraz otoczenia instytucjonalnego. Stosunkowo nisko oceniana jest także jakość sektora usług fi nansowych oraz stabilność makroekonomiczna. 


Słowa kluczowe


konkurencyjność; rankingi konkurencyjności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borowski J. (2008), Globalizacja, konkurencyjność i międzynarodowe strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Bossak J. W. (1984), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii, Monografie i Opracowania nr 153, SGPiS, Warszawa.

Bossak J. W., W. Bieńkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.

Bossak J. (2006), Teoria i metodologia. Krytyczna ocena stosowanych metod analizy, [w:] M. A. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Doing Business in 2009. Country profi le for Czech Republic (2008), World Bank, www.doingbusiness.org

Klusáček K., Kučera Z., Pazour M. (2008), Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Analytická část, Technologické centrum, Akedemie věd ČR, Praha.

Macias J. (2006), Konkurencyjność gospodarki – zagadnienia terminologiczne i metodologiczne, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, nr 2.

Misala J. (2007), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.

Olczyk M. (2006), Konkurencyjność – spór wokół definicji, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, nr 1.

Prusek T., Gospodarka USA zmierza do recesji, „Gazeta Wyborcza” z dnia 31.10.2008 r. The Global Competitiveness Report 2008–2009 oraz lata wcześniejsze, World Economic Forum, Geneva.

The Lisbon Review 2008. Measuring Europe’s Progress In Reform (2008), World Economic Forum, Geneva, www.weforum.org

Weresa M. A. (red.) (2006), Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

World Competitiveness Yearbook 2008 oraz lata wcześniejsze, International Management Development, Lausanne.

Zahraniční obchod České republiky 2007 (2008), Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český statistický úřad, Praha.

Żukrowska K. (2002), Konkurencyjność systemowa w procesie transformacji. Przykład Polski, [w:] J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, SGH, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism