Prawne regulacje działalności archiwalnej w Polsce (stan prawny z dnia 1 stycznia 2010 r.)

Marek Konstankiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2010.004

Abstrakt


Artykuł stanowi próbą syntetycznego przedstawienia regulacji prawnych dotyczących działalności archiwalnej, obowiązujących w Polsce na początku 2010 r. Wskazane zostały najważniejsze przepisy prawne traktujące o ochronie materiałów archiwalnych, ustroju publicznych instytucji archiwalnych, oraz o kształtowaniu, opracowywaniu i udostępnianiu państwowego zasobu archiwalnego, a wreszcie określające status niepaństwowego zasobu archiwalnego. Znajdują się one w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., w ustawie z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi, a także w szeregu innych ustaw, umów międzynarodowych i rozporządzeń. Rozproszenie tych norm wśród wielu aktów prawnych oraz liczne i fragmentaryczne zmiany dokonywane w najważniejszych z nich stanowią istotne problemy polskiego prawa archiwalnego. Należy do nich także obserwowane w ostatnim czasie zjawisko wzrostu szczegółowość uregulowań dotyczących szeroko rozumianego obiegu informacji w społeczeństwie. Kwestie te warte są wzięcia pod uwagę w toczących się dyskusjach o zmianach w polskim prawie archiwalnym.

Słowa kluczowe


prawo archiwalne w Polsce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barszcz A., Głos w sprawie archiwów wyodrębnionych, Problemy Archiwistyki, 2009, nr 3 [on-line] http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/Wydawnictwa/7ab1_publ.pdf.

Grot D., Dostęp do archiwaliów a inne prawa i wolności. Stan prawny na 31 grudnia 2005 r., Archeion, t. 109, 2006.

Grot D., Dostępność archiwów państwowych (część trzecia), Problemy Archiwistyki, nr 2, 2009, http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/Wydawnictwa/8a.pdf.

Grot D., Dostępność zasobów archiwów państwowych (część czwarta), Problemy Archiwistyki, nr 3, 2009, http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/Wydawnictwa/DGrot_3.pdf.

Grot D., Regulacje prawne dotyczące udostępniania materiałów archiwalnych, Archiwista Polski, nr 4, 2000.

Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Z. Pustuła, Warszawa 2000.

Kłys S., Ochrona zbiorów archiwalnych w świetle niektórych norm prawa międzynarodowego i wewnętrznego, [w:] Czas i dokument. Studia nad procesem aktotwórczym, red. A. Wirski, Koszalin 1997.

Kot D., Autorsko-prawne zagadnienia gromadzenia i udostępniania materiałów archiwalnych, Archiwista Polski, nr 2, 2001.

Kusyk R., Digitalizacja archiwaliów. Dylematy prawne, Archeion, t. 107, 2004.

Manja D., Polskie prawo archiwalne a archiwum wyodrębnione Instytutu Pamięci Narodowej, [w:] Prawo archiwalne. Stan aktualny i perspektywy zmian, red. H. Robótka, Toruń 2007.

Nałęcz D., Dostęp do zasobu archiwalnego w społeczeństwie informatycznym, [w:] Historia – archiwistyka – ludzie. Księga pamiątkowa w pięćdziesiątą rocznicę powołania Archiwum Państwowego w Rzeszowie, red. J. Basta, G. Zamoyski, Warszawa–Rzeszów 2000.

Nałęcz D., Ochrona danych osobowych – otwarte problemy, Archeion, t. 109, 2006.

Perłakowska E., Udostępnianie dokumentacji w archiwum zakładowym i składnicy akt – stan prawny i praktyka, [w:] Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Szczecin, 12–13 września 2002 r., t. 1, red. D. Nałęcz, Toruń 2002.

Perzyna P., Polańska-Bergman M., Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – aspekty prawne funkcjonowania i udostępniania materiałów archiwalnych w latach 2000–2007, Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, t. 1, 2008.

Pęksa W., Prawo archiwalne – wprowadzenie do zagadnienia, [w:] Prawo archiwalne. Stan aktualny i perspektywy zmian, red. H. Robótka, Toruń 2007.

Pustuła Z., Ochrona prawna dokumentacji organów i jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Archiwa samorządowe w służbie mieszkańców i administracji publicznej. Referaty II Krajowego Sympozjum Archiwalnego, 28–29 września 1999 r., red. J. Porazinski, Z. Pustuła, Warszawa 1999.

Stępniak W., Archiwalia w polskim systemie prawnym ochrony dóbr kultury, Archeion, t. 82, 1987.

Szpor G., Martysz C., Wojsyk K., Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Warszawa–Kraków 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism