Edycje bajek i powiastek Stanisława Jachowicza

Marcin Lutomierski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2020.00029

Abstrakt


Stanisław Jachowicz (1796–1857) był jednym z pierwszych, obok Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, polskich pisarzy dla dzieci. Jednocześnie w kręgu badaczy literatury uznaje się go za pierwszego rodzimego bajkopisarza specjalizującego się w tworzeniu wierszowanych bajek i powiastek dla najmłodszych. W dotychczasowych badaniach nad dorobkiem Stanisława Jachowicza nie poświęcano szczególnej ani osobnej uwagi edycjom jego utworów literackich. Artykuł omawia najważniejsze dawne i współczesne zbiory bajek i powiastek poety w kontekście edytorskim i historycznoliterackim. Zawartość edycji utworów bajkopisarza jest interesującym źródłem wiedzy zarówno o tendencjach wydawania literatury dla dzieci, jak i o recepcji słynnych bajek i powiastek Jachowicza.


Słowa kluczowe


Stanisław Jachowicz; bajka; powiastka; edycje; literatura dla dzieci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cieślikowski J., 1975, Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Dunin J., 1991, Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Wrocław.

Dunin J., 2018, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX–XX wieku, oprac. i wstęp J. Ladorucki, wyd. 2, Łódź.

Jachowicz S., 1953, Bajki, wyboru dokonała dr I. Skowronkówna, Warszawa.

Janas A., 2006, Stanisław Jachowicz, Tarnobrzeg.

Kaniowska-Lewańska I., 1986, Stanisław Jachowicz. Życie, twórczość i działalność, Warszawa.

Kruszyńska E., 2003, O języku bajek i powiastek Stanisława Jachowicza, w: W kręgu folkloru, literatury i języka. Prace ofiarowane Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin, pod red. M. Jakitowicz i V. Wróblewskiej, Toruń, s. 323–329.

Lutomierski M., 2019, Augustyn Żdżarski (1794–1845), w: Ludzie TNP. Słownik biograficzny (1820–2020), pod red. M. Kamińskiej, Płock, s. 227–231

Pawelec L., 2003, Stanisław Jachowicz (1796–1857), „Nauczyciel i Szkoła”, nr 3–4.

Pochwała Stanisława Jachowicza przez Lucynę Mieroszewską, 1934, w: S. Jachowicz, Powiastki i bajki z ilustracjami, zebrał dr L. Posadzy, Poznań, s. VI–VII.

Samborska-Kukuć D., 2016, Dwie żony Stanisława Jachowicza, w: eadem, Od Puttkamerów do Konopnickich. Rewizje i rekonstrukcje biograficzne, Warszawa.

Skowronkówna I., 1952, Wstęp, w: S. Jachowicz, Pan kotek był chory, wyd. 2, Warszawa.

Szargot M., 2019, Treści religijne w wierszach dla dzieci Stanisława Jachowicza, „Tematy i Konteksty”, nr 9 (14), s. 587–590.

Winek T., 1996, Literatura dla dzieci wydana w latach 1940–1944 (Rekonesans), w: Tradycje narodowo-kulturowe w literaturze dla dzieci i młodzieży. Materiały z sesji. Jachranka, 30 XI–2 XII 1994 r., pod red. G. Skotnickiej, Warszawa, s. 61–69.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism