Relacje semantyczne tekstu (niekoniecznie literackiego) i elementów wizualnych w książce artystycznej. Próba zarysowania problematyki

Marcin Czerwiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2020.00011

Abstrakt


Początek artykułu stanowi rekonesans po obszarze badań – przywoływane są wybrane definicje zjawiska, jakim jest książka artystyczna, a także jedna z typologii odmian książki artystycznej. Dalsza część artykułu to przegląd poszczególnych książek artystycznych, polskich i zagranicznych autorów. W każdym z przypadków omawiana jest relacja obrazu, przestrzeni i tekstu, najpełniej w dwóch pracach wrocławskiego artysty wizualnego Andrzeja Dudka-Dürera, analizowanych za pomocą semiotycznej koncepcji Willarda Bohna. Ponadto w artykule omawiane są prace z dwóch zwłaszcza nurtów: kultywującego tradycyjny, rękopiśmienny charakter książki (Małgorzata Łempicka-Brian, Krzysztof Szałek, Zbigniew Makowski, Dorota Kamisińska, Andrzej Bednarczyk) oraz nurtu książki-rzeźby (Mike Stilkey, Cara Barer, Annemarie Kloosterhof), odmiennie podchodzących do przedmiotu, jakim jest książka.


Słowa kluczowe


książka artystyczna; książka-rzeźba; semiotyka; metafora; wielomodalność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura podmiotowa

Kolekcja Polska książka artystyczna z przełomu XX i XXI wieku, http://www.kolekcja.bookart.pl/

https://www.mikestilkey.com/

https://www.themag.it/inspiration/2010/alex-queral.html

https://www.carabarer.com/about/

https://annemariekekloosterhof.com/book-art/

Literatura przedmiotowa

Art books u Grohmana, 2015, z J. Tryzno rozmawia M. Czerwiński, „Rita Baum”, nr 35, , s. 10–15.

Bohn W., 1986, The Aesthetics of Visual Poetry, 1914–1928, Cambridge.

Borowik G., 2015, Po drugiej stronie książki, „Rita Baum”, nr 35, s. 2–5.

Budzyńska M., 2015, Metafora językowa i metafora obrazowa – próba ujęcia systemowego, w: Obrazy i poznanie, pod red. M. T. Kociuby, Lublin, s. 235–248.

Carroll N., 1994, Visual Metaphor, w: Aspects of Metaphor, ed. J. Hintikki, Boston–London, s. 190–195.

Czerwiński M., 2008, Autoekfraza, czyli o statusie poezji konkretnej. Relacje pomiędzy warstwą wizualną i tekstową na wybranych przykładach z polskiej poezji konkretnej i neokonkretnej, w: Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza. Studia i szkice, pod red. D. Heck, Wrocław, s. 169–176.

Didi-Huberman G., 2011, Strategie obrazów. Oko historii 1, tłum. J. Margański, Warszawa–Kraków.

Forceville Ch., 2009, Non-Verbal and Multimodal Metaphor in a Cognitivist Framework: Agendas for Research, w: Multimodal Metaphor, eds Ch. Forceville, E. Urios-Aparisi, Berlin–New York, s. 19–42.

Gwioździk J., 2011, O sztuce książki..., „Bibliotheca Nostra: Śląski Kwartalnik Naukowy”, nr 4, , s. 9–26.

Kamisińska D., 2007, Książka miniaturowa, „Biuletyn EBIB”, nr 1, http://www.ebib.pl/2007/82/a.php?kamisinska#5.

Książka artystyczna jako obiekt oraz warsztat edukacyjny, 1998, pod red. E. Józefowskiego, Zielona Góra.

Kutkowska A., 2011, Książka artystyczna w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, „Biuletyn EBIB”, nr 6 (124), , s. 1–5.

Rypson P., 1992, Książki i strony, Warszawa.

Sokołowska Z., 2015, Książka, ciało i tekst, „Rita Baum”, nr 35, , s. 6–8.

Wilmański T., Książka i co dalej, http://uap.edu.pl/2019/01/pracownia-ksiazki-artystycznej-ksiazka-i-co-dalej/
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism