Funkcja typografii w strukturze modlitewnika "Koronki Panny… Maryey..." wydanego w Lublinie w 1644 roku

Anna Sawa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2020.00010

Abstrakt


Podstawą źródłową analizy jest modlitewnik Koronki Panny… Maryey, wedle Swiętego porządku karmelitańskiego rytmem nabożne rozmyślanie wydany w Lublinie w 1644 roku. Celem tej analizy było ustalenie zależności między strukturą tekstu głównego koronki (rozpatrywaną z językoznawczego punktu widzenia) a jego ukształtowaniem typograficznym (rodzajem pisma drukowanego użytego do składu, stopniem pisma, operowaniem światłem, rozmieszczeniem inicjałów i ozdobników itp.). Starodruk został wydany przy użyciu skromnego zasobu typograficznego, jednak drukarzowi udało się oddzielić od siebie poszczególne segmenty modlitwy, ukazać paralelność jej członów, zaakcentować prozatorską lub wierszowaną budowę tekstu.


Słowa kluczowe


starodruk; modlitewnik; struktura tekstu; typografia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antyfona, hasło w: Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, https://sxvii.pl/index.php?strona=haslo&id_hasla=3335&forma=ANTYFONA#3335 (dostęp: 1.11.2019).

Ciepiel W., 1644, Koronki Panny… Maryey, wedle Swiętego porządku karmelitańskiego rytmem nabożne rozmyślanie..., Lublin, w Drukarni Anny Wdowy, Lublin.

Daniluk M., 2002, Karmelitańska reguła, hasło w: Encyklopedia katolicka, pod red. A. Szostka, t. 8, Lublin, szp. 837–838.

Dobrzyńska T., 1978, Delimitacja tekstu pisanego i mówionego, w: Tekst. Język. Poetyka. Zbiór studiów, pod red. M. R. Mayenowej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Dziok-Strelnik I., 1997, Bibliografia starych druków lubelskich 1630–1800, Lublin.

Estreicher K., 1891–1939, Bibliografia Polska, t. 12–33, Kraków.

Górski K. et al., 1955, Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, Wrocław.

Juda M., 2002, Karta tytułowa staropolskiej książki drukowanej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 46.

Juda M., 1983, Konradowa Anna, hasło w: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XVII–XVIII, vol. 1: A–K, pod red. J. Pirożyńskiego, Kraków.

Juda M., 1983, Konrad Paweł, hasło w: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XVII–XVIII, vol. 1: A–K, pod red. J. Pirożyńskiego, Kraków.

Juda M., 2001, Pismo drukowane w Polsce XV–XVIII wieku, Lublin.

Kopeć J., 2002, Koronka, hasło w: Encyklopedia katolicka, t. 9, pod red. A. Szostka, Lublin, szp. 886–892.

Makuchowska M., 1996, O delimitacji tekstów modlitewnych, w: Tekst i jego odmiany, pod red. T. Dobrzyńskiej, Warszawa.

Repucho E., Bierkowski T., 2018, Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych, Warszawa.

Słownik polskich teologów katolickich, 1981, t. 1, pod red. H. E. Wyczawskiego, Warszawa.

Sułecki Sz., 2014, Księgozbiór klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie, Kraków.

Tutak K., 2013, O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII wieku (grafia i interpunkcja), Kraków.

Wojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Lublin.

Wojtak M., 2011, Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, Tarnów.

Zbierski T., 1978, Semiotyka książki, Wrocław.

Zieliński J., 2001, Maryja w życiu Karmelu, Kraków.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism