Niezauważony dziennik duszy...

Beata Łukarska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0037

Abstrakt


Recenzja: ks. J. Sochoń, Dziennik z życia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2005.

Słowa kluczowe


intymistyka; wiek XX; dziennik; dziennik duszy; ks. Jan Sochoń

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blusiewicz A., 1985, Ogień miłości. Z przemyśleń nad recepcją „Pieśni nad pieśniami” w polskiej poezji barokowej, „Przegląd Powszechny”, z. 7–8.

Clément O., 1999, Ciało śmiertelne i chwalebne. Wprowadzenie do teopoetyki ciała, tłum. M. Żurowska, Warszawa.

Deklaracja o usprawiedliwieniu. Historia powstania, tekst deklaracji, opinie, komentarze, 2000, Bielsko-Biała.

Druga Księga Starców. Verba Seniorum, 1996, tłum. M. Kozera, wstęp M. Starowieyski i L. Regnault, oprac. M. Starowieyski, Kraków.

Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian, 2018, Warszawa.

Dziechcińska H., 1997, Wizja ciała człowieka w literaturze polskiego baroku, w: Między barokiem a Oświeceniem. Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku, pod red. K. Stasiewicz i S. Achremczyka, Olsztyn.

Faustyna Kowalska M. Błogosławiona s., 1999, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa.

Hani J., 1998, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, tłum. A. Q. Lavique, Kraków.

Jana XXIII, 2014, Dziennik duszy, w tłum. J. Ledóchowskiej, Warszawa.

Katarzyna ze Sieny św., 1987, Dialog o Bożej Opatrzności, czyli Księga Boskiej Nauki, tłum. L. Staff, Poznań.

Kierkegaard S., 1995, Bojaźń i drżenie, z oryginału duńskiego przeł. i wstępem opatrzył J. Iwaszkiewicz, Poznań.

Kijas Z. J., 2013, Różaniec, czyli ponad przymusem teraźniejszości, Kraków.

Koehler K., 2015, Zejście z Jasnej Góry? Kilka uwag o długim trwaniu sarmackiej religijności, „Teksty Drugie”, nr 1.

Levinas E., 1994, O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Kraków.

Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic). Studia komparatystyczne, 2015, pod red. A. Janek, A. Regiewicza i A. Żywiołka, Częstochowa.

Pierwsza Księga Starców. Gerontikon, 1992, Kraków.

Poznajmy Boga w Jego miłosierdziu. Rozważania o Miłosierdziu Bożym na tle litanii, 1949, Poznań.

Saint-Exupéry A. de, 1991, Mały Książę, tłum. J. Szweykowski, Warszawa.

Sochoń J. ks., 1995, U drzwi Godot. Szkice o poezji, filozofii i teologii, Warszawa.

Sochoń J. ks., 1998, Spór o rozumienie świata. Monizujące ujęcia rzeczywistości w filozofii europejskiej. Studium historyczno-hermeneutyczne, Warszawa.

Sochoń J. ks., 2004, O pocieszeniu, jakie daje literatura. Szkice i uwagi krytyczne, Warszawa.

Sochoń J. ks., 2005, Dziennik z życia, Poznań.

Wilkoń A., 2002, Dzieje języka artystycznego w Polsce. Język i style literatury barokowej, Kraków.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism