Archiwum profesora Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego jako wyzwanie edytorskie

Ewelina Tobolska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0033

Abstrakt


Tematem artykułu jest, po pierwsze, przedstawienie zasobów domowego archiwum profesora Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego, socjologa i działacza społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem zbioru listów; po drugie, wyzwań edytorskich związanych z ewentualnym wydaniem tej spuścizny. W tekście opisano bogaty zbiór korespondencji profesora Wierzbickiego, z uwzględnieniem kontaktów listownych z Jerzym Giedroyciem. Autorka starała się uwydatnić wartość pozostawionego archiwum dla zrozumienia nie tylko postaci współtwórcy toruńskiej socjologii i znaczenia podejmowanych przez niego działań społecznych, ale przede wszystkim historii nauki w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Sposób porządkowania i archiwizowania korespondencji jest rozważany jako zadanie edytorskie, ale także jako element niezbędny dla badań biograficznych, tu nad dorobkiem i postacią profesora Zbigniewa Wierzbickiego.


Słowa kluczowe


archiwum domowe; profesor Zbigniew Tadeusz Wierzbicki; prywatna korespondencja; Jerzy Giedroyc

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Garbal Ł., Szczerba D., 2009, Archiwum domowe Jana Józefa Lipskiego. Próba opisu zasobu, Warszawa.

Górski R., 2009, Archiwa osobiste. Problemy gromadzenia, opracowania i udostępniania, „Problemy Archiwistyki” 2(2),www.archiwa.gov.pl/images/docs/problemy/Problemy2_5.pdf.

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7476/1/05_B_a_ej_Kazimierczak_SPU_CIZNA_PO_HENRYKU_BERESCE_85-99.pdf.

Kaźmierczak B., 2008, Spuścizna po Henryku Beresce. Kilka uwag nad polskimi i niemieckimi zasadami opracowywania archiwów osobistych, „Biblioteka”, nr 12.

Kita M., 2013, Polski dyskurs prywatności, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1 (11).

Loth R., 2006, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa.

Marzec L., List, 2015, internetowe „Forum Poetyki”, s. 90, http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/Lucyna_Marzec_List_lato_2015.pdf.

Rosiek S., 2007, Archiwum „pisarza bez archiwum”, w: M. Prussak, P. Bem, Ł. Cybulski, Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, Warszawa.

Skwarczyńska S., 2006, Teoria listu, Białystok.

Spis zawartości archiwum Janiny Kulczyckiej-Saloni, 2000, oprac. G. P. Bąbiak i D. Dziurzyński, Warszawa.

Wyka M., 2007, Co zawiera archiwum Kazimierza Wyki, w: M. Prussak, P. Bem, Ł. Cybulski, Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism