Nieznane archiwum rodzinne Mochnackich

Mirosław Strzyżewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0016

Abstrakt


Archiwum rodzinne Mochnackich odziedziczone przez Martę Ławacz zawiera korespondencję, dokumenty, notatki, numery prasy, wspomnienia oraz testamenty. Wszystkie jednostki archiwalne dotyczą bezpośrednio rodziny Mochnackich, nie były wcześniej znane w całości (z wyjątkiem fragmentów z prasy), stanowią cenne źródło do dziejów rodu, dokumentują życie codzienne, uzupełniają także w znaczący sposób wiedzę o ostatnim okresie życia Kamila i Maurycego Mochnackich, powstańcach i politykach z okresu wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku. Niektóre dokumenty są w złym stanie i są mało czytelne, będą trudne do odtworzenia. Inne, zwłaszcza sygnowane przez Marię Mochnacką, zachowały się w dobrym stanie. Bardzo cenne są zwłaszcza listy Antoniego Walewskiego i Stefana Dembowskiego przysłane do rodziców po śmierci Maurycego. W artykule przedstawiono rejestr jednostek archiwalnych, który nie jest jeszcze dokładnie i w pełni opracowany, stąd też mogą w nim wystąpić zmiany w dalszej fazie opracowywania zbioru.


Słowa kluczowe


Maurycy Mochnacki; Kamil Mochnacki; Maria Mochnacka z Pągowskich; Marta Ławacz; archiwum rodzinne; wspomnienia; korespondencja; powstanie listopadowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dzieła Maurycego Mochnackiego, wydanie jedynie prawne, ogłoszone z wiedzą matki autora, 1863, t. 1: Listy Maurycego Mochnackiego i brata jego Kamila, wyszłych z wojskiem polskim do Francji w roku 1831, pisane z Paryża, Metz i Avignon do rodziców swoich w Galicji, Poznań.

Łagowski B., 1981, Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego, Kraków.

Markuszewska A., 2008, Ingerencje w pierwodruk edycji listów Kamila i Maurycego Mochnackich, w: Z warsztatu edytora dzieł romantyków, red. M. Bizior-Dombrowska, M. Lutomierski, Toruń.

Pieróg S., 1982, Maurycy Mochnacki. Studium romantycznej świadomości, Warszawa.

Przychodniak Z., 2001,Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji, Poznań.

Przychodniak Z., Trybuś K., 1996, O losach spuścizny rękopiśmiennej po Maurycym Mochnackim w świetle dokumentów Towarzystwa Literackiego w Paryżu z lat 1835–1838, w: Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, t. 3, Paryż.

Strzyżewski M., 1996, Podwójna śmierć Maurycego Mochnackiego, w: Polonistyka toruńska Uniwersytetowi w 50. rocznicę utworzenia UMK. Literaturoznawstwo, pod red. J. Kryszaka, Toruń.

Trybuś K., 1995, Tajemnicze losy spuścizny po Mochnackim, w: Nasze pojedynki o romantyzm, pod red. D. Siwickiej i M. Bieńczyka, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism