W świecie pamiątek samotnika znad Arno. Refleksja nad albumem Umarli żywi Teofila Lenartowicza

Arkadiusz Krawczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0007

Abstrakt


Artykuł został poświęcony albumowi Umarli żywi Teofila Lenartowicza. Autor opisuje w nim zasób zbioru, historię jego atrybucji, stan badań. Uwagę koncentruje także na nazwie albumu i jego historycznej genealogii. Ostatni fragment tekstu stanowi szczegółowe omówienie problemu, który dotyczy odniesień do kultury renesansu.


Słowa kluczowe


Teofil Lenartowicz; album; Umarli żywi; korespondencja sztuk; archiwum

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Album Zofii z Szymanowskich Lenartowiczowej, zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, sygn. 3658/I.

Bar-Święch I., 1972, Katalog wystawy w bibliotece Jagiellońskiej. Sesja Naukowa w 150-lecie urodzin Teofila Lenartowicza, Kraków 13–14 kwietni 1972 r., Kraków (druk powielony).

Biegeleisen H., 1933, Żona poety, Warszawa.

Chlebowski P., 2009, Romantyczna „silva rerum”. O Norwidowym „Album Orbis”, Lublin.

Chrzanowski I., 1912, Z albumu Lenartowicza, „Sfinks. Czasopismo Literackie, Artystyczne i Naukowe”, z. 12.

Cyceron, 2008, Leliusz, czyli rozmowa o przyjaźni, przeł. F. Habura, Gdańsk.

Czernik J., 2014, Między indywidualizmem a kolektywizmem. Jednostka i zbiorowość w literaturze romantyzmu. Studium z historii idei, Kraków.

Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, 2007, t. 1: 1821–1860, pod red. Z. Trojanowiczowej i Z. Dambek, przy współudziale J. Czarnomorskiej, Poznań.

Katalog Rękopisów Biblioteki Narodowej Józefa Piłsudskiego, 1939, t. 2, cz. 1: Zbiory Biblioteki Rapperswilskiej, rękopisy nr 1315–2299, oprac. A. Lewak i H. Więckowska, Warszawa.

Listy Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej 1861–1893, 1978, z autografu wydała, wstępem i przypisami opatrzyła J. Rudnicka, posłowie S. Szwalbe, Warszawa.

Maślanka J., 2007, „Umarli i żywi” – album Teofila Lenartowicza, „Rocznik Biblioteki PAU i PAN w Krakowie”, R. 52.

Materiały do katalogu rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Korespondencja Teofila Lenartowicza, 1957, oprac. A. Preissner, „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”, 1 [Wrocław].

Piskurewicz J., 2013, Ośrodek kopernikański w Rzymie i jego twórczy w drugiej połowie XIX wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 3.

Seweryn Mielżyński 1804–1872, 2018, pod red. K. Gieszczyńskiej-Nowackiej, T. I. Grabskiego, M. P. Michałowskiego, A. Murawskiej i E. Siejkowskiej-Askutja, 2018.

Teofil Lenartowicz – Julia Jabłonowska. Korespondencja, 2003, oprac. i do druku podał J. Fert, Lublin.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism