Działalność translatorska Edwarda Stachury w perspektywie filologicznej

Artur Truszkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0007

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest analizie przekładów z literatury obcej dokonanych przez Edwarda Stachurę. Skupia się przede wszystkim na omówieniu filologicznych problemów związanych z działalnością translatoryczną Stachury. W pierwszej kolejności autor przedstawia zakres tej działalności. Następnie zaś omawia korpus dokumentów archiwalnych związanych z przekładami dokonanymi przez Stachurę z literatury francuskiej i hiszpańskiej. Główne zagadnienie artykułu stanowi omówienie procesu powstawania przekładów na podstawie analizy filologicznej materiału archiwalnego. Autor artykułu rekonstruuje przebieg procesu twórczego i wyróżnia trzy jego główne fazy – fazę rękopisu, fazę maszynopisu oraz fazę doskonalenia przekładu. Omawiając zjawisko wielowariantywności przełożonych przez Stachurę tekstów, autor podaje jego genezę, której upatruje w fazie doskonalenia przekładu. W toku dalszej analizy autor dowodzi, że wszystkie modyfikacje i poprawki, jakim ulegały przekłady Stachury, miały jeden cel – jak najlepszą ekwiwalencję.


Słowa kluczowe


Edward Stachura; filologia; archiwalia; krytyka tekstu; tłumaczenia; Micel Deguy; Juan Carlos Onetti; Jorge Luis Borges; tekstologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borges J. L., 1974, Antologia osobista, tłum. Z. Chądzyńska i in., Kraków.

Deguy M., 1977, Wiersz i jego wiara, wyb., układ i przekł. E. Stachura, Warszawa.

Górski K., 2011, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, wstęp M. Strzyżewski, Toruń.

Kalicki R., 2017, Robocze listy Edwarda Stachury, „Twórczość”, nr 1.

Loth R., 2006, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa.

Onetti J. C., 1977, Historia kawalera z różą i ciężarnej dziewicy z Liliputu, przeł. R. Kalicki, E. Stachura, Warszawa.

Pachocki D., 2007, Stachura totalny, Lublin.

Pachocki D., 2013, Rękopisy spoza muzealnych katalogów. Spuścizna Edwarda Stachury w zbiorach publicznych i prywatnych, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3.

Stachura E., 1974, Historia pewnego przekładu, „Literatura”, nr 13.

Stachura E., 1982, Poezja i proza, t. 1, red. Z. Fedecki, wyd. 1, Warszawa.

Stachura E., 2006, Listy do pisarzy, oprac. D. Pachocki, Warszawa.

Stachura E., 2007, Listy do Danuty Pawłowskiej, wstęp i oprac. D. Pachocki, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism