Dzieła Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w opracowaniu Narcyzy Żmichowskiej

Teresa Winek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0004

Abstrakt


W drugiej połowie XIX wieku pojawiło się sporo inicjatyw wydawniczych służących scalaniu i popularyzacji spuścizny literackiej wcześniejszych pokoleń. Prace nad edycją dzieł zebranych Klementyny z Tańskich Hoffmanowej są przykładem realizacji tego programu. Ukazują one pewne prawidłowości ówczesnego ruchu wydawniczego, wyróżniały się też swoistą specyfiką – z powodu niezwykłej różnorodności gatunkowej piśmiennictwa redaktorki „Rozrywek dla Dzieci”, jak też dzięki osobie wydawczyni, pisarki i zasłużonej działaczki społecznej, Narcyzy Żmichowskiej. Prace redakcyjne pod patronatem spółki warszawskich księgarzy, prowadzone bardzo szybko, doprowadziły do wydania w latach 1875–1877 dwunastu tomów, w których zgromadzono kilkadziesiąt utworów Hoffmanowej, przeznaczonych dla różnorodnych odbiorców, od rozpoczynających naukę czytania do świadomie doskonalących swą edukację kobiet.

W kolejnych częściach artykułu, korzystając z listów Żmichowskiej oraz analizując zawartość autorską tomów i ich wyposażenie edytorskie, omawiamy kulisy ówczesnej pracy wydawniczej – jeszcze mało profesjonalnej, traktowanej często jako służba społeczna. Proces tworzenia dzieł zebranych Hoffmanowej oraz ich recepcja krytyczna stanowią istotny przyczynek do dziejów polskiego edytorstwa naukowego.


Słowa kluczowe


Klementyna z Tańskich Hoffmanowa; Narcyza Żmichowska; „Rozrywki dla Dzieci”, historia polskiego edytorstwa naukowego; XIX-wieczny ruch wydawniczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borkowska G., 1993, Strategia pszczoły. Żmichowska wobec Hoffmanowej, „Teksty Drugie” 1993, z. 4–6.

Chmielowski P., 1877, [„Dzieła” Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Wydanie nowe, pod redakcją Narcyzy Żmichowskiej, z dodaniem życiorysu i objaśnień, Warszawa 1876–1877], „Biblioteka Warszawska”, t. 3.

Ilnicka M., 1877, Narcyza Żmichowska, „Bluszcz”, nr 4–16.

Stępień M., 1968, Narcyza Żmichowska, Warszawa.

Winek T., Wokół dziewiętnastowiecznych dzieł zebranych Zygmunta Krasińskiego (w druku).

Żmichowska N., 1967, Listy, t. 3: Miodogórze, do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna, Wrocław; 2009, t. 4: Rozmowy z Julią, z rękopisu wydała B. Winklowa, Warszawa; 2007, t. 5: Narcyssa i Wanda, wydały B. Winklowa i H. Żytkowicz, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism