Jak wydawaliśmy Powieść składaną i Powieść zlepianą

Barbara Szargot, Maciej Szargot

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0003

Abstrakt


Artykuł dotyczy dwóch utworów romantycznych, funkcjonujących dotąd jedynie w postaci rzadkich pierwodruków z lat czterdziestych XIX wieku, a w 2004 roku wydanych pod jedną okładką w katowickim Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego. Powieść składana Józefa Ignacego Kraszewskiego i Placyda Jankowskiego oraz Powieść zlepiana Józefa Bogdana Dziekońskiego i Józefa Aleksandra Miniszewskiego są napisane przez spółki autorskie i mają charakter literackich eksperymentów. Artykuł omawia genezę i historię tekstów oraz problemy edytorskie, które się z nimi wiązały. Zdaje także sprawę z przyjętych przez edytorów zasad wydawniczych i tłumaczy przyjęte przez nich rozwiązania.


Słowa kluczowe


Powieść składana; Powieść zlepiana; Bogdan Dziekoński; Placyd Jankowski; Józef Ignacy Kraszewski; Józef Aleksander Miniszewski, eksperymenty literackie, edycje tekstów romantycznych, edytorstwo naukowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dąbrowski S., 1993, „Vox humana”. Biblia w liryce Tadeusza Nowaka, Lublin.

Głowiński M., 1995, Pismak 1863, w: idem, Pismak 1863 i inne szkice o różnych brzydkich rzeczach, Warszawa.

Jarosińska I., 1988, Józef Bohdan Dziekoński 1816–1855, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria III. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863, t. 2, pod red. M. Janion, M. Dernałowicz i M. Maciejewskiego, Kraków.

Kraszewski J. I., J. of Dycalp [Jankowski P.], 2004, Powieść składana, Mac Tretful J. [Miniszewski J. A.], Sójkowski J. Z. [Dziekoński J. B.], Powieść zlepiana, wstęp i oprac. B. i M. Szargotowie, Katowice.

Micińska M., 1998, Zdrada córka nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861–1914, Warszawa.

Niewiarowski A., 1964, Szkice o „Cyganerii Warszawskiej”, w: W. Szymanowski, A. Niewiarowski, Wspomnienia o cyganerii warszawskiej, zebrał i oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa.

Szargot M., 2007, Dziekoński i Kraszewski. Literatura – polityka – obyczaje, „Ruch Literacki”, nr 2.

Zamojska D., 1995, Bursz – cygan – legionista. Józef Bogdan Dziekoński 1816–1855, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism