Zygmunt Krasiński – mistrz (?) przypisów

Maciej Szargot

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2017.0019

Abstrakt


Artykuł jest poświęcony autorskim przypisom Zygmunta Krasińskiego w dramatach i poematach. Były to objaśnienia potrzebne przede wszystkim do eksplikacji poglądów historiozoficznych poety, co czasem szkodziło ich faktograficznej zawartości. Niektóre z nich mają dużą wartość literacką. Wszystkie stwarzają dla edytora konieczność tworzenia „przypisów do przypisów”, aby wyjaśnić czytelnikowi ich charakter i sprostować zamierzone i niezamierzona błędy.


Słowa kluczowe


Zygmunt Krasiński; poematy; dramaty; przypis; historiozofia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagłajewski A., 2009, Poezja „trzeciej epoki”. O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 1836–1843, Lublin.

Bizior-Dombrowska M., 2016, Romantyczna nuda. Wielka nostalgia za niczym, Toruń.

Chojnacki H., 1998, Polska „poezja Północy”. Maria, Irydion, Lilla Weneda, Gdańsk.

Dumezil G., 2006, Bogowie Germanów. Szkice o kształtowaniu się religii skandynawskiej, tłum. A. Gronowska, Warszawa.

Edda poetycka, 1986, ze staroislandzkiego tłum. i oprac. A. Załuska-Strömberg, Wrocław.

Eliade M., 1994, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 2: Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa, tłum. S. Tokarski, Warszawa.

Fabianowski A., 1991, Myśl polityczna Zygmunta Krasińskiego, Ciechanów.

Gondowicz J., 1989, Najkrótszy słownik sekt i herezji Kościoła Wschodniego, „Literatura na Świecie”, nr 4 (213).

Górski K., 1967, Posłowie, w: Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, [reprint wydania 1835 r.], Wrocław.

Inglot M., 1987, Czytając „Nie-Boską komedię”…, „Polonistyka”, nr 7 (247).

Janion M., 1962, Zygmunt Krasiński – debiut i dojrzałość, Warszawa.

Kleiner J., 1912, Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, t. 1–2, Lwów.

Krasiński Z., 1931, Dzieła, t. 1–10, po red. L. Piwińskiego, z przedmową M. Kridla, Warszawa.

Krasiński Z., 1967, Irydion, oprac. W. Kubacki, Wrocław.

Krasiński Z., 1912, Pisma, t. 1–8, Wydanie Jubileuszowe, [oprac. J. Czubek], Kraków–Warszawa.

[Krasiński Z.], 1848, Psalmy przyszłości przez Spirydiona Prawdzickiego, Paryż.

Krawczuk A., 1986, Poczet cesarzy rzymskich. Pryncypat, Warszawa.

Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego, 1912, t. 1–3, Lwów.

Sinko T., 1988, Antyk w literaturze polskiej. Prace komparatystyczne, Warszawa.

Sokulski M., 2014, Apokaliptyczna wizja dziejów w „Nie-Boskiej komedii”, w: Zygmunt Krasiński. W świetle i cieniu myśli romantycznej, pod red. M. Strzyżewskiego, Toruń.

Szargot M., 2009, Kosmos Krasińskiego. Studia, Piotrków Trybunalski.

Tomaszewska G., 2000, Mickiewicz – Krasiński. O wyobraźni utopijnej i katastroficznej, Gdańsk.

Treugutt S., 1958, Rzymski dramat o polskim powstaniu, w: Z. Krasiński, Irydion, Warszawa.

Tronina A., 2006, Siedem pieczęci Apokalipsy, w: Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza, t. 1, pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego, Białystok.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism