Dziewiętnastowieczne edycje Flisu Sebastiana Fabiana Klonowica

Marta M. Kacprzak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2017.0001

Abstrakt


Flis Sebastiana Fabiana Klonowica to pierwszy utwór w historii literatury polskiej, który stanowi poetycki polskojęzyczny opis podróży odbytej przez autora (Wisłą z Warszawy do Gdańska). W XIX wieku, gdy Klonowica wysoko ceniono, wydano siedem różnych edycji Flisu w Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Lipsku, Chełmnie i Lwowie. Artykuł przedstawia środowiska i osoby odpowiedzialne za te wydania (Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, Józef Czech, Włodzimierz Drucki-Lubecki, Jan Nepomucen Bobrowicz, Kazimierz Józef Turowski, Stanisław Węclewski, Adam Dominik Bartoszewicz i Mikołaj Biernacki) oraz przyświecające im cele, analizuje konstrukcję wydań i ich założenia ideowe i edytorskie.


Słowa kluczowe


Sebastian Fabian Klonowic; literatura staropolska; recepcja w XIX wieku; edytorstwo; serie wydawnicze; podróż w literaturze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Klonowic S. F., 1829, Flis to iest: spuszczanie statkow Wisłą y inszemi rzekami do niey przypadaiącemi, [wyd. K. C. Mrongowiusz], Gdańsk.

Klonowic S. F., 1829, Flis to jest spuszczanie statkow Wisłą y inszymi rzekami do niey przypadaiącymi, w: idem, Dzieła, t. I, [wyd. J. Czech], Kraków.

Klonowic S. F., 1830, Flis albo spuszczanie statków do Gdańska i nauka żeglarska, [wyd. Redakcja „Motyla”], Warszawa.

Klonowic S. F., 1836, Flis to jest spuszczanie statków Wisłą, i inszemi rzekami do niej przypadającemi, w: idem, Dzieła, t. 1, [wyd. J. N. Bobrowicz], Lipsk, „Biblioteka Kieszonkowa Klasyków Polskich”, t. 22.

Klonowic S. F., 1858, Flis to jest spuszczanie statków Wisłą i inszemi rzekami do niej przypadającemi, w: idem, Pisma poetyczne polskie, wyd. K. J. Turowski, Kraków, „Biblioteka Polska”.

Klonowic S. F., 1862, Flis to jest spuszczanie statków Wisłą i inszemi rzekami do niej przypadającemi, wyd. S. Węclewski, Chełmno.

Klonowic S. F., 1880, Flis to jest spuszczanie statków Wisłą i inszemi rzekami do niej wpadającemi, Lwów, „Biblioteka Mrówki”, t. 79.

Klonowic S. F., 1914, Flis, Worek Judaszów i inne pisma polskie w wyborze, Warszawa.

Klonowic S. F., 1951, Flis, to jest spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi, oprac. S. Hrabec, Wrocław, „Biblioteka Narodowa” I 137.

Klonowic S. F., 1984, Flis, to jest spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi, oprac., wstęp, przypisy A. Karpiński, Warszawa.

Klonowic S. F., 2003, Flis, oprac. M. Hanczakowski, Kraków.

Armon W., 1976, Mierzyński Antoni Julian, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 21, Wrocław.

Bartoszewicz J., 1877, Historia literatury polskiej potocznym sposobem opowiedziana, t. 1, Kraków.

Barycz H., 1963, Kazimierz Józef Turowski i jego „Biblioteka Polska”, w: idem, Wśród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich, t. 1, Kraków.

Batorowska H., 1992, Jan Nepomucen Bobrowicz. Polski wydawca i księgarz w Saksonii w czasach Wielkiej Emigracji, Kraków.

Bentkowski F., 1814, Historia literatury polskiej wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, t. 1, Warszawa.

Bieńkowski W., 1983, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz. 1764–1855. W służbie umiłowanego języka, Olsztyn.

Błaszczyk L. T., 2003, Filologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816–1915, cz. 2: 1862–1915, Warszawa.

Brzuska B., 1992, Filologia klasyczna w Szkole Głównej Warszawskiej, Wrocław.

Bukowski A., 1938, Gółkowski Szczepan Józef, Polski Słownik Biograficzny, t. 4, Kraków.

Chmielowski P., 1899, Historia literatury polskiej, przedm. B. Chlebowski, t. 1, Warszawa.

Chmielowski P., 1900, Metodyka historii literatury polskiej, Warszawa.

Cieślak T., 1967, Sylwetki mazurskie i kaszubskie, Warszawa.

Czekajewska A., 1962, O listach dedykacyjnych w polskiej książce XVI wieku, „Roczniki Biblioteczne”, z. 1/2.

Czerniakowska E., 1997, Związki Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza z Warszawą, w: Protestanci i protestantyzm na Pomorzu, red. J. Iluk, D. Mariańska, Gdańsk–Koszalin.

Czerniakowska E., 1999, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz jako członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, „Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego” 1998, t. 25, Gdańsk.

[Duchińska S.], 1855, Sebastian Klonowic, „Biblioteka Warszawska”, t. 4.

Estkowski E., 1849, Kilka rysów z życia Sebastiana Klonowicza, jako wzór wytrwania w cnocie i służenia dobrej sławie nawet pod ciężarem trosk domowych i dwa wyjątki z pism jego zastosowane do szkoły, „Szkoła Polska”, z. 2.

Estreicherówna M., 1937, Czech Józef, w: Polski Słownik Biograficzny, Kraków, t. 4/1.

Fidelus M., 1971, O wydawnictwach staropolskich tekstów literackich przed rokiem 1918, „Ruch Literacki”, R. 12, z. 1.

Flis, 1835, „Przyjaciel Ludu”, R. 2, nr 18.

Gomulicki J. W., 1960, Książę-Motyl, „Stolica”, nr 20.

Gomulicki W., 1889, Z galerii oryginałów, „Kurier Warszawski”, nr 119

Gomulicki W., 1961, Książę. Z galerii oryginałów warszawskich doby wczorajszej, w: idem, Warszawa wczorajsza, Warszawa.

Grychowski A., 1961, Losy Klonowicza jako temat literacki, „Kamena”, nr 10.

Jabłoński A., 1955, Nieznane listy Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, Gdańsk.

Janas A., 2006, Kolekcja Dzikowska hr. Tarnowskich, Tarnobrzeg.

Juszyński H., 1820, Dykcjonarz poetów polskich, Kraków.

Kacprzak M. M., 2015, Edycje literatury staropolskiej w życiu Polaków XIX w. na przykładzie wydań „Zwierciadła” Mikołaja Reja., w: Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku, red. A. Chamera-Nowak, D. Jarosz, Warszawa.

Kaczmarek Z., 1996–1997, Siwicki Jan Jakub, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 37, Wrocław.

Karpiński A., 2007, Renesans, Warszawa.

Kawecka-Gryczowa A., 1974, Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje i bibliografia, Wrocław.

Kłossowski A., 1976, Polscy księgarze i wydawcy w Lipsku w XIX w., „Roczniki Biblioteczne”, z. 1–2.

Koczorowski S. P., 1936, Bobrowicz Jan Nepomucen, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 2, Kraków.

Konopka M., 1995, Adam Dominik Bartoszewicz. Redaktor, księgarz i wydawca lwowski (1838–1886), Kraków.

Korotajowa K., 1977, Drukarz i ławnik warszawski Jan Trelpiński, Warszawa.

Kotarska J., 1994, Staropolskie wiersze do czytelnika. Próba interpretacji, w: Literatura i instytucje w dawnej Polsce, red. H. Dziechcińska, Warszawa.

Krzywy R., 2001, Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich, Warszawa.

Maciejowski W. A., 1851, Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830, Warszawa.

Mańkowski A., 1938, Danielewski Ignacy, w: PSB, t. 4, Kraków.

Mikulski T., 1933, Ród Zoilów. Rzecz z dziejów staropolskiej krytyki literackiej, Kraków.

Nowak Z., 1971, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz jako zbieracz, znawca i krzewiciel piśmiennictwa staropolskiego, „Rocznik Gdański”, t. 31, z. 2.

Ocieczek R., 2002, O przedmowach w polskich książkach barokowych, w: Przedmowa w książce dawnej i współczesnej, red. R. Ocieczek, współudz. R. Ryba, Katowice.

Ocieczek R., 1990, O różnych aspektach badań literackiej ramy wydawniczej w książkach dawnych, w: O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych, red. R. Ocieczek, Katowice.

Ocieczek R., 1993, Sebastian Fabian Klonowic – poeta epoki Odrodzenia, Kielce.

Ocieczek R., 1982, „Sławorodne wizerunki”. O wierszowanych listach dedykacyjnych z XVII wieku, Katowice.

Paduch K., 2013, Jan Feliks Tarnowski i jego dzikowska biblioteka na przełomie XVIII i XIX wieku, „Saeculum Christianum”, t. 20.

Palarczykowa A., 1960–1961, Listy K.C. Mrongowiusza do Jana Feliksa Tarnowskiego, „Rocznik Gdański”.

Pigoń S., 1951, Jan Kochanowski w sądach romantyków, w: idem, Studia literackie, Kraków.

Pomnik Sebastiana Klonowicza w Katedrze Lubelskiej, 1877, „Kłosy”, nr 639.

Przyborowski J., 1878, Rok śmierci S. F. Klonowicza, „Ateneum”, t. 1.

Roguski P., 1981, Tułacz polski nad Renem. Literatura i sprawa polska w Niemczech w latach 1831–1845, Warszawa.

Rutkowska K., 2004, Malarstwo Wilhelma Leopolskiego, Warszawa.

Ryba R., 2010, Ślady staropolskich konwencji eksordialnych w przedmowach Władysława Syrokomli, w: Romantyczne przemowy i przedmowy, red. J. Lyszczyna, M. Bąk, Katowice.

Ryba R., 2002, Uwagi o funkcjonowaniu motywów narodowo-patriotycznych w przedmowach staropolskich, w: Przedmowa w książce dawnej i współczesnej, red. R. Ocieczek,współudz. R. Ryba, Katowice.

Sarnowska-Temeriusz E., 1990, Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku, w: E. Sarnowska-Temeriusz, T. Kostkiewiczowa, Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce Oświecenia, Wrocław.

Sitkowa A., 1989, Wizerunek S.F. Klonowica w „Hekatontas” S. Starowolskiego i jego naukowe oraz literackie reperkusje, w: Szkice o dawnej książce i literaturze, red. R. Ocieczek, Katowice.

Słownik pracowników książki polskiej, 1972, [red. I. Treichel], Warszawa–Łódź.

Starowolski S., 1970, Setnik pisarzów polskich albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich, tłum. i komentarz J. Starnawski, wstęp F. Bielak i J. Starnawski, Kraków.

Syrokomla W., 1856, Zgon Acerna. Chwila z XVII-go wieku, Wilno.

Szkoła Główna Warszawska (1862–1869), 1900, t. 1: Wydział Filologiczno-Historyczny, Kraków.

Tadeusiewicz H., 1972, „Motyl” (1828–1831) – warszawskie czasopismo literacko-rozrywkowe, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, nr 11/3.

Ulewicz T., 1977, O reklamie wydawniczej w pierwszej połowie XVI wieku, krakowskich impresorach-nakładcach oraz polskich listach dedykacyjnych oficyny Wietora, w: idem, Wśród impresorów krakowskich doby renesansu, Kraków.

Wiszniewski M., 1845, Historia literatury polskiej, Kraków.

Wiśniewska H., 2006, Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowica, Lublin.

Wiśniewska H., 2010, Sebastian Fabian Klonowic. Urzędnik i poeta królewskiego miasta Lublina, Lublin.

Wójcicki K. W., 1845, Historia literatury polskiej w zarysach, t. 2, Warszawa.

Wójcicki K. W., 1867, Sebastian Klonowicz, „Kłosy”, nr 106.

Wyjątki do ukształcenia serca i stylu służyć mogące. Wiązanie Polki. Flis, 1828, „Rozrywki dla dzieci”, t. 9, nr 49.

Zachariasiewicz J., 1857, Dwaj lutniści. Obrazki z naszej przeszłości, Lwów.

Zachariasiewicz J., 1862, Sebastian Klonowicz. Obraz z ciernistego żywota wieszcza. Wydanie ku uświetnieniu uroczystości odsłonienia pomnika sulmierzyckiego na d. 10 czerwca 1862 r. i uwiekopomnieniu wśród ludu pamięci poety, Chełmno.

Ziomek J., 1995, Renesans, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism