Tekstologiczna obecność piosenki w przestrzeni internetowej

Kamil Dźwinel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2016.015

Abstrakt


W artykule omówiono sposoby obecności tekstów piosenek w przestrzeni cyfrowej. Autor skupia się na wyodrębnieniu podstawowych zagadnień związanych z tekstologiczno-edytorskimi aspektami piosenek oraz możliwościami, jakie daje ich umieszczenie na platformie cyfrowej. Pod uwagę zostały wzięte teksty, w których wydobyto funkcję poetycką tekstu; wskazano także na problem wielokodowości czy intermedialności tego gatunku. Autor omawia projekt Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki (http://www.bibliotekapiosenki.pl), przybliżając jego genezę i strukturę oraz podkreślając wkład w dziedzinę elektronicznego opracowywania tekstu piosenkowego. Jednocześnie opisuje rozmaite problemy teoretyczne i praktyczne stojące przed osobami, które tworzą i edytują tego typu bazy tekstowe. Całość stanowi swoisty rekonesans wśród tekstologicznych wyzwań wiążących się z piosenką w przestrzeni internetu.


Słowa kluczowe


Cyfrowa Biblioteki Polskiej Piosenki; digitalizacja; tekstologia piosenki; biblioteki cyfrowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barańczak A., 1983, Słowo w piosence. Poetyka współczesnej piosenki estradowej, Wrocław.

Barańczak S., 1983, Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja w masowej kulturze literackiej PRL, Paryż.

Barańczak S., Piosenka i topika wolności, „Pamiętnik Literacki” 1974, z. 3.

Eco U., 2007, O bibliotece, z włoskiego przeł. A. Szymanowski, Warszawa.

Elektroniczny indeks utworów muzycznych zebranych w Dziełach Oskara Kolberga, http://kolberg.archiwistykamuzyczna.pl (dostęp: 17.02.2017).

Gajda K., 2013, Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, nowe wydanie (poprawione i rozszerzone), Poznań.

Geneza w sekcji O bibliotece, http://bibliotekapiosenki.pl/static:Geneza (dostęp: 16.02.2017).

Górski K., 2011, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Toruń.

Hejmej A., 2012, Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków.

Kazik Na Żywo, http://knz.art.pl/dyskografia/dyskografiawystep (dostęp: 16.02.2017).

Led Zeppelin, http://ledzeppelin.website.pl (dostęp: 16.02.2017).

Lembicz P., 2015, Nota redakcyjna, w: S. Staszewski, Samotni ludzie, wiersze i piosenki, Warszawa.

Maleszyńska J., 2005, O pocieszeniu jakie daje piosenka, w: W teatrze piosenki, red. I. Kiec i M. Traczyk, Poznań.

Marcinkiewicz R. (red.), 2011, Unisono w wielogłosie II. W kręgu nazw i wartości, Sosnowiec.

Osiński J. et al. (red.), 2015, Kultura rocka, t. 1–2, Toruń.

Pluty M., 2012, Zasady muzyki i notacja muzyczna, Kraków.

Staszewski S., 2015, Samotni ludzie, wiersze i piosenki, Warszawa.

Traczyk M., 2009, Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego, Poznań.

Traczyk M., 2010, Poeta czy tekściarz – i kto o tym decyduje?, w: Zostały jeszcze pieśni… Jacek Kaczmarski wobec tradycji, red. K. Gajda i M. Traczyk, [Warszawa].
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism