Edytorstwo dzieł literackich w „polskim Londynie” (1940–1990). Zagadnienia i postulaty badawcze

Marcin Lutomierski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2015.021

Abstrakt


Londyn stanowił centrum polityczne, społeczne i kulturalne polskiego uchodźstwa, a potem emigracji. Istniały tu oficyny wydawnicze publikujące książki, jak również ukazywały się liczne czasopisma, adresowane głównie do Polaków na obczyźnie. Tak zwany polski Londyn był jednym z najważniejszych ośrodków edytorskich wychodźstwa. W tym środowisku istotne miejsce zajmowało edytorstwo dzieł literackich, rozumianych szeroko – jako poezja, dramat i proza nie tylko artystyczna, lecz także publicystyka i literatura wspomnieniowa.

Edytorstwo dzieł literackich w „polskim Londynie” jest obszarem słabo rozpoznanym w refleksji naukowej i popularyzatorskiej. Wymaga szerokich i wieloaspektowych badań filologicznych, bibliologicznych oraz historycznych. Należy bowiem pamiętać, że słowo, zwłaszcza literackie i pisane, stanowiło dla polskich uchodźców i emigrantów istotną wartość.  Artykuł dowodzi, że istnieje potrzeba nie tylko prowadzenia szerokich badań zespołowych nad edytorstwem dzieł literackich w „polskim Londynie”, lecz także popularyzacji ich wyników – przede wszystkim w postaci nowych edycji, bibliografii opracowań, referatów i wystaw dotyczących ówczesnej książki literackiej. 


Słowa kluczowe


emigracja; „polski Londyn”; badania; literatura emigracyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Big Ben [S. Kossowska], W Londynie. Książka emigracyjna, „Wiadomości” 1957, nr 49.

Czapliński C. (red.) Oświata, książka i prasa na obczyźnie, 1989, Londyn.

Danilewicz-Zielińska, 1996, Czytelnik polski w Wielkiej Brytanii, w: eadem, Książka i czytelnictwo polskie w Wielkiej Brytanii. Szkice, Warszawa.

Danilewicz-Zielińska, 1999, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939–1989, Wrocław.

Garbal Ł., 2011, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa.

Głowiński M., 1998, Świadectwa i style odbioru, w: idem, Prace wybrane, t. III: Dzieło wobec odbiorcy. Szkice komunikacji literackiej, Kraków.

Górski K., 2011, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, wstęp M. Strzyżewski, Toruń.

Grydzewski M. (zebrał i ułożył), 1946, Wiersze polskie wybrane. Antologia poezji od „Bogu rodzicy” do chwili obecnej, Londyn.

Habielski R., 1999, Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa.

Kasprzycka Z. (red.), 1948, Stulecie Wiosny Ludów 1848–1948, Londyn, „Materiały Oświatowe”, nr 1.

Kłossowski A., 2003, Książka polska na obczyźnie. XX wiek, wybrali, przygotowali do druku i wstępem poprzedzili M. A. Supruniuk, J. Tondel, Toruń.

Loth R., 2006, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa.

Lutomierski M., 2008, O powojennych edycjach dzieł romantyków w Wielkiej Brytanii, O powojennych edycjach dzieł romantyków polskich w Wielkiej Brytanii (lata 40. i 50. XX w.), w: Z warsztatu edytora dzieł romantyków, red. M. Bizior-Dombrowska, M. Lutomierski, Toruń.

Lutomierski M., 2012, Mickiewicz i okolice. Tematy romantyczne na łamach londyńskich „Wiadomości” z lat 40. i 50. XX wieku, Toruń.

M. A. Supruniuk, A. Jadowska, M. Karpińska (oprac.), Inwentarz Archiwum „Wiadomości” (1946–1981) oraz „Wiadomości Polskich, Politycznych i Literackich” (1940–1944), Nagrody „Wiadomości” (1958–1990) i Mieczysława Grydzewskiego (1939–1971), 2006, wstępem opatrzył M. A. Supruniuk, Toruń.

Moczkodan R., 2001, „Życie Akademickie” – „Kontytnety” 1949–1966. Bibliografia zawartości, Toruń.

Nowakowski Z., Terlecki T. (oprac.), 1949, O Adamie Mickiewiczu, Londyn, „Materiały Oświatowe”, nr 3.

Polonica zagraniczne, 1960 i lata kolejne, oprac. zbiorowe Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej w Warszawie, Warszawa.

Pytasz E., Pytasz M., 1985, Bednarczykowie jako wydawcy (rekonesans), w: Pisarz na obczyźnie, red. T. Bujnicki, W. Wyskiel, Wrocław.

Starnawski J., 1992, Praca wydawcy naukowego, Wrocław.

Supruniuk M. A., 2011, Dwoje drukarzy godnych ballady. Krystyna Bednarczyk (1923–2011), „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty”, z. 1–2.

Taylor-Terlecka N., 2003, Nieustający kryzys czytelniczo-wydawniczy. Sytuacja jednego pisarza na marginesie polskiego życia wydawniczego w Londynie, w: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas w Londynie, red. Z. E. Wałaszewski, R. Moczkodan, Toruń – Londyn.

Terlecki T. (red.), Literatura polska na obczyźnie 1940–1960. Praca zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, t. I–II, 1964, 1965, Londyn.

Terlecki T., 1946, Mickiewicz i my, „Wiadomości”, nr 3.

Topolska M. B., 1995, Prasa emigracyjna i ośrodki wydawnicze w W. Brytanii na tle światowym, w: Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego, t. II: Mobilizacja uchodźstwa do walki politycznej 1945–1990, red. L. Kliszewicz, Londyn.

Wałaszewski Z. E., Moczkodan R. (red.), 2003, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”. Nie zamknięty rozdział, , Toruń–Londyn.

„Wiadomości” 1946, nr 8, s. 2.

„Wiadomości” 1947, nr 14/15.

„Wiadomości” 1957, nr 51/52.

Wieniewski I., 1964, Wznowienia tekstów pisarzy polskich i obcych, w: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960. Praca zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, red. T. Terlecki, t. I, Londyn.

Wolski J., 2006, Pisanie książek bez użycia pióra, Rzeszów.

Zabielska J., 1965, Instytucje i firmy wydawnicze – oficyny drukarskie, w: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960. Praca zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, t. II, Londyn.

Zabielska J., Danilewicz M. L., Choynacka H., Bibliography of books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1 st, 1939, 1957 i lata kolejne, Vol. 1–3, London.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism