Listy Leopolda Méyeta do Bronisława Czarnika z lat 1893–1896 (opracowanie tekstologiczne Piotr Bordzoł)

Piotr Bordzoł

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2014.013

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abbazja, w: Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, t. 1, Warszawa 1890, s. 21.

Barbasz W. et al. (red.), 1936, Henryk Biegeleisen. Z portretem i podobizną autografu, wstęp J.

Kleiner, Lwów (z dodatkiem w postaci bibliografii Biegeleisena).

Biegeleisen H., 1884, Niewydane pisma Stacha Doliwy, „Wiadomości Bibliograficzne”, nr 3–4, s. 42–45 i 66–80.

Biegeleisen H., 1895, Kobiety w życiu Słowackiego, „Przedświt. Dwutygodnik Dla Kobiet”, nr 4, s. 29–30; nr 5, s. 41; nr 6, s. 47–48; nr 7, s. 56–57; nr 8, s. 67–68 i nr 9, s. 74–75.

Biegeleisen H., 1895, Wpływ rodziny na J. Słowackiego, „Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych” (R. 11), z. 3, s. 169–179, z. 4, s. 271–282, z. 5, s. 336–344, z. 6–7, s. 444–450.

Bordzoł P., 2011, Proza Leopolda Méyeta. Część I: Nowele, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, R. 4 (46), s. 190–212.

Bruchnalski W., 1918, Świętej pamięci dr Bronisław Czarnik, Lwów.

Czarnik B., 1883, Żywot Łukasza Górnickiego, Lwów.

Czarnik B., Żywot Łukasza Górnickiego, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, dodatek do „Gazety Lwowskiej” 1882, s. 731–754, 803–825 i 891–921

Drukiem dotąd nieogłoszona „Przedmowa” Juliusza Słowackiego do „Króla-Ducha”, „Warta” z 13 lutego 1882 roku, nr 346, s. 3471–3472.

Estreichera K. (red), 1874, Bibliografia polska XIX stulecia, t. 2, Kraków.

Fita S., 2010, Nieznane listy Władysława Bełzy do Juliana Ochorowicza, 1883–1897 (ze zbiorów Igora Strojeckiego), „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, R. 3 (45), s. 159–175.

Gazeta Cukrownicza, w: Wielka Encyklopedia PWN, t. 9, Warszawa 2002, s. 569.

Grot Z., 1937, Polski słownik biograficzny, t. 3, Kraków.

Hahn W., 1909, Kilka notatek o Euzebiuszu Słowackim (Euzebiusz Słowacki i Stanisław Starzyński), „Pamiętnik Literacki”, R. 8.

Jarowiecki J., 2008, Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945, Kraków–Wrocław.

Kesselring R., 1929, (Stach z Zamiechowa) Stanisław Doliwa hr. Starzyński. Rys biograficzny, Lwów.

Kowalewska D., 2003–2004, Stanisław Starzyński (Starzeński) h. Doliwa, w: Polski słownik biograficzny, t. 42, Warszawa–Kraków, s. 477–480.

Kurkowska G., 1992, Leopold Méyet i książki, w: Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Kolekcje wyznaniowe, Warszawa, s. 153–190.

Listy Bronisława Czarnika do Kazimierza Bartoszewicza (1891–1899) w opracowaniu Janusza Kapuścika, „Roczniki Biblioteczne” 1978, z. 1–2, s. 307–322.

Loth R., 2006, Modernizacja tekstu, w: idem, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa, s. 92–117.

Łyczywek R., 1966, Adwokat-literat-bibliofil. Leopold Méyet (1850–1912), „Palestra. Organ Naczelnej Rady Adwokackiej”, nr 9, s. 69–74.

Markuszewska A., 2012, Leopold Méyet jako edytor i wydawca listów romantyków, „Sztuka Edycji. Studia tekstologiczne i edytorskie”, nr 1 (2): Dziewiętnastowieczni edytorzy i wydawcy, pod red. A. Markuszewskiej, s. 41–47.

Méyet L., 1902, Gniazdo poety, „Gazeta Lwowska”, nr 259–269.

Méyet L., 1983, Listy do Władysława Bełzy, oprac. S. Fita, Warszawa.

Muszkowski J., 1936, Henryk Biegeleisen, w: Polski słownik biograficzny, t. 2, Kraków, s. 30–32.

Orzeszkowa E., 1955, Listy zebrane, t. 2: Do Leopolda Méyeta, oprac. E. Jankowski, Wrocław.

Ostrowska T., 1973, Polskie czasopiśmiennictwo lekarskie w XIX wieku, Wrocław.

Słowacki J., 1899, Listy. Z autografów poety wydał po raz pierwszy Leopold Méyet, t. 1–2, Lwów.

Starzyński S., Moje wspomnienia, Pamiętniki niewarte pamięci, rękopis 2290 Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Tyszkowski K., 1938, Czapelski Tadeusz, w: Polski słownik biograficzny, t. 4, Kraków, s. 164.

„Warta” z 13 lutego 1881, nr 346.

Wisłocki W. T., 1936, Bełza Stanisław, w: Polski słownik biograficzny, t. 2, Kraków, s. 413.

Wisłocki W. T., 1938, Bronisław Czarnik, w: Polski słownik biograficzny, t. 4, Kraków, s. 213.

Wiśniewska I., 2000, Formuła przyjaźni. Korespondencja między Elizą Orzeszkową a Leopoldem Méyetem, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, pod red. J. Sztachelskiej i E. Dąbrowicz, Białystok, s. 343–365.

Z autografu Juliusza Słowackiego, „Warta. Tygodnik Poświęcony Nauce, Rozrywce i Wychowaniu” z 17 września 1882 roku, nr 429.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism