Magnetyczność Zygmunta Krasińskiego (opracowanie tekstologiczne Bartłomiej Kuczkowski)

Bartłomiej Kuczkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2014.011

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Gwiazda” Zygmunta Krasińskiego – dzieje tekstu, oprac. A. Markuszewska, przeł. J. Pietrzak-Thébault, „Sztuka Edycji” 2012, nr 2 (3): Autografy i edycje. Wokół tekstów Zygmunta Krasińskiego, pod red. M. Strzyżewskiego, s. 89–107.

Home D. D., 1864, Incidents in my life, New York.

http://www.spiritwritings.com/incidentsinmylife.pdf (dostęp: 22.03.2014).

Kleiner J., 1912, Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, t. 2, Lwów.

Koźmian J., 1977, List do Stanisława Egberta Koźmiana z 21 marca 1857 roku, aneks w: Z. Krasiński, Listy do Koźmianów, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., 1931, Dzieła, t. 12, red. L. Piwiński, przedmowa M. Kridl, Warszawa.

Krasiński Z., 1970, List do Adama Sołtana z 20 lipca 1838 roku, w: idem, Listy do Adama Sołtana, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., 1988, List do Bronisława Trentowskiego z 13 marca 1857 roku, w: idem, Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego, t. 2, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., 1975, List do Delfiny Potockiej 6 grudnia 1841 roku, w: idem, Listy do Delfiny Potockiej, t. 1, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., 1991, List do nieznanego adresata z ok. 11 marca 1857 roku, w: idem, Listy do różnych adresatów, t. 2, opracował i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa, s. 411–414.

Krasiński Z., 1912, Pisma. Wydanie jubileuszowe, t. 7: Pisma filozoficzne i polityczne, red. J. Czubek, Kraków–Lwów.

Loth R. (red.), 2001, Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 2: I–Me, Warszawa.

[Mycieński J.], 1897, Dwanaście listów Z. Krasińskiego 1848–1857, „Przegląd Polski”, s. 242–247.

Romantyzm. Hasła osobowe K–O, oprac. I. Śliwińska i S. Stupkiewicz, Warszawa 1969.

Sudolski Z., 1991, Nota edytorska, w: Z. Krasiński, Listy do różnych adresatów, t. 2, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Szargot M., 2000, Ziemia rozdziału – niebo połączenia. O liryce Zygmunta Krasińskiego, Katowice.

Wyjątki z listów Zygmunta Krasińskiego, t. 1, wstęp K. G[aszyński], Paryż 1860 [właśc. 1859].

Ziołowicz A., 2013, „Na brzegu nieznanej otchłani”. Z antropologii Zygmunta Krasińskiego, „Ruch Literacki”, z. 6, s. 627.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism