Listy literackie Zygmunta Krasińskiego – główne założenia edycji w wyborze

Agnieszka Markuszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2014.007

Abstrakt


Przygotowywany w ramach pracy nad nową edycją dzieł Zygmunta Krasińskiego tom zatytułowany Listy literackie wychodzi naprzeciw formułowanym przez komentatorów twórczości romantyka postulatom, by uwydatnić literacki charakter epistolarnej spuścizny poety i ukazać go zarówno jako autora „niepokornego”, łamiącego listowe konwencje, jak i pisarza oryginalnego, tworzącego w „rytm epoki”, który poufny dyskurs autokreacyjny łączył z frazą wierszowaną i słowem poetyckim. Z kolei inny niż w poprzednich wydaniach listów Krasińskiego sposób edytorskiego opracowania epistolografii (wprowadzanie w strukturę korespondencji przesyłanych w niej wierszy i „fragmentów” oraz uznanie różnych redakcji tego samego utworu za przekazy względem siebie równoległe i równorzędne) pozwoli odtworzyć zamierzoną przez romantyka wielodyskursywność dzieła.

Słowa kluczowe


Listy literackie Zygmunta Krasińskiego; epistolografia Krasińskiego; romantyczna epistolografia; autokreacja; edytorstwo listów; poezja Krasińskiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagłajewski A., 2009, Poezja „trzeciej epoki”. O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 1836–1843, Lublin.

Bernacki L., 1911, Listy Zygmunta Krasińskiego do Stanisława Koźmiana, „Pamiętnik Literacki”, z. 1–4, s. 106–137, 298–395 i 490–541.

Dicksteinówna J., 1913, Poglądy Krasińskiego na twórczość i piękno, „Sfinks”, t. 2.

Gołaszewska M., 1984, Estetyka rzeczywistości, Warszawa.

Grabowski M., 1842–1843, Korespondencja literacka, cz. 1–2, Wilno.

Grabowski M., 1934, Listy literackie, wyd. A. Bar, Kraków.

Grzymała-Siedlecki A., 1912, Estetyka Zygmunta Krasińskiego, „Museion”, z. 2–3.

Hertz P., 1974, Kilka uwag o poezji Krasińskiego, „Znak”, nr 244.

Kamiński R. S., 1899, Nieznane dotąd listy Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej (1839–1843), „Tygodnik Ilustrowany”, nr 33, s. 648, nr 34, s. 665.

Kowalska M., 2012, Warsztat wydawniczy Ignacego Janickiego, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 1 (2): Dziewiętnastowieczni edytorzy i wydawcy, red. A. Markuszewska, s. 33–40.

Koźmian K., 1913, Korespondencja literacka Kajetana Koźmiana z Franciszkiem Wężykiem (1845–1856), zebrał, objaśnił i wstępem opatrzył S. Tomkowicz, Kraków.

Krasińśki Z., 1902, Correspondance de Sigismond Krasinski et de Henry Reeve, Vol. 1–2, préface de J. Kallenbach, Paris.

Krasiński Z., 1912, Listy do Augusta Cieszkowskiego, t. 1–2, z autografów wydał J. Kallenbach, wstępem opatrzył A. Żółtowski, Kraków.

Krasiński Z., 1975, Listy do Delfiny Potockiej, t. 1–3, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., 1930–1938, Listy do Delfiny Potockiej. 1839–1848, t. 1–3, przysposobił do druku A. Żółtowski, Poznań.

Krasiński Z., 1965, Listy do Jerzego Lubomirskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., 1971, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., 1977, Listy do Koźmianów, oprac.i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., 1912, Listy do Stanisława Egberta Koźmiana, wyd. L. B[ernacki], Lwów.

Krasiński Z., 1885, Listy do Stanisława Małachowskiego, Kraków.

Krasiński Z., 1912, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, t. 6, oprac. J. Czubek, Kraków–Warszawa.

Listy z nieznanych rękopisów. Zygmunt Krasiński i Ary Scheffer, wydał, wstępem i przypisami opatrzył L. Wellisch, Warszawa 1909.

Listy Zygmunta Krasińskiego od roku 1835 do 1844 pisane do Edwarda Jaroszyńskiego z oryginałów znalezionych niedawno w Hajsyńskim powiecie we wsi Hrużce na Podolu ogłosił Marius Gorzkowski, Kraków 1871.

Listy Zygmunta Krasińskiego, „Przegląd Polski” 1912, t. 183, s. 143–200.

Listy Zygmunta Krasińskiego, poprzedzone wstępem S. Tarnowskiego, „Przegląd Polski” 1912, t. 183.

Lyszczyna J., 2001, Krasiński–Gaszyński. Rekonstrukcja mitu poezji, w: Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia, pod red. G. Halkiewicz-Sojak i B. Burdzieja, Toruń, s. 85–93.

Lyszczyna J., Konstanty Gaszyński – pierwszy edytor listów Zygmunta Krasińskiego, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2012, nr 2 (3): Autografy i edycje. Wokół tekstów Zygmunta Krasińskiego, pod red. M. Strzyżewskiego, s. 55–57.

Łempicki Z., 1966, Romantyzm, przeł. O. Dobijanka, w: idem, Renesans, Oświecenie i romantyzm i inne studia z historii kultury, przedmową poprzedził B. Suchodolski, Warszawa, s. 132–198.

Łempicki Z., 1966, Świat książek i świat rzeczywisty. Przyczynek do ujęcia istoty romantyzmu, przeł. O. Dobijanka, w: idem, Renesans, Oświecenie i romantyzm i inne studia z historii kultury, przedmową poprzedził B. Suchodolski, Warszawa, s. 329–368

Markuszewska A., 2012, Listy Zygmunta Krasińskiego do Henryka Reeve’a – problemy tekstologiczne, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 2 (3): Autografy i edycje. Wokół tekstów Zygmunta Krasińskiego, pod red. M. Strzyżewskiego, s. 47–54.

Markuszewska A., 2014, Epistolarna świadomość Zygmunta Krasińskiego. Listy młodzieńcze do Henryka Reeve’a, w: Zygmunt Krasiński – dylematy egzystencji i biografii, pod red. M. Bizior-Dombrowskiej, Toruń, s. ??.

Mickiewicz A., 1998, Listy, t. 14–16, pod red. M. Dernałowicz, E. Jaworskiej i M. Zielińskiej, Warszawa.

Nasiłowska A., 2000, Persona liryczna, Warszawa.

Norwid C., 2008, Listy, t. 1: 1839–1854, oprac. J. Rudnicka, Lublin.

Pawlik-Świetlikowska J., 2000, Korespondencja jako tekst sylwiczny na przykładzie listów Adama Mickiewicza, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, pod red. J. Sztachelskiej i E. Dąbrowicz, Białystok, s. 45–59.

Piechota M., 2008, Sędziwy klasyk uczniem romantyka. W świetle listów Zygmunta Krasińskiego do Kajetana Koźmiana o poemacie „Stefan Czarniecki”, w: Dialogi romantyczne. Filozofia – teoria i historia – komparatystyka, pod red. E. Kasperskiego i T. Mackiewicza, Pułtusk, s. 553–569.

Pini T., 1902, Z pracowni poety, „Pamiętnik Literacki”, z. 2, s. 279–293.

Starnawski J., 1961, Stan badań nad Krasińskim i postulaty na przyszłość, „Roczniki Humanistyczne”, z. 1.

Strzyżewski M., 2012, „Dzieła literackie Zygmunta Krasińskiego. Nowe wydanie krytyczne” (założenia ogólne – metodyka pracy – cel edycji), „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 2 (3): Autografy i edycje. Wokół tekstów Zygmunta Krasińskiego, pod red. M. Strzyżewskiego, s. 5–9.

Sudolski Z., 1984, Krąg epistolarny liryki Zygmunta Krasińskiego, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3, s. 29–40.

Sudolski Z., 1971, Nota edytorska, w: Krasiński Z., Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Sudolski Z., 1977, Nota edytorska, w: Z. Krasiński, Listy do Koźmianów, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Sudolski Z., 1997, Polski list romantyczny, Kraków

Sudolski Z., 1968, Tradycje edytorskie, w: idem, Korespondencja Zygmunta Krasińskiego. Studium monograficzne, Warszawa, s. 76–131.

Sudolski Z., 1970, Wstęp, w: Z. Krasiński, Listy do Adama Sołtana, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Sudolski Z., Wstęp, w: Krasiński Z., Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Szczeglacka E., 2003, Romantyczny „homo legens”. Zygmunt Krasiński jako czytelnik polskich poetów, Warszawa.

Szczeglacka-Pawłowska E., 2012, Liryczność brulionowa Zygmunta Krasińskiego w kontekście wiersza „Bóg mi odmówił tej anielskiej miary”, „Colloquia Litteraria”, nr 2 (13), s. 19–46.

Szturc W., 2003, Jak czytali romantycy, „Pamiętnik Literacki”, z. 1, s. 26–29.

Trzy listy Z. Krasińskiego do J. Słowackiego pisane z Monachium z okoliczności choroby i śmierci K. Danielewicza, „Warta” 1879, nr 241 (listy z lat 1840–1843 ukazały się w numerach: 245, 249, 253–254, 256, 258–259 i 276–277).

Waśko A., 2001, Estetyka idealistyczna i profetyzm, w: idem, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków, s. 301–317.

Waśko A., 2001, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków.

Z nieznanych rękopisów Zygmunta Krasińskiego. Listy Krasińskiego do Reeve’a, wyd. J. Kallenbach, „Biblioteka Warszawska” 1901, t. 4, z. 1–2, s. 1–27 i 201–245.

Zawadzka D., 2000, Z listownika filomatów, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, pod red. J. Sztachelskiej i E. Dąbrowicz, Białystok, s. 33–44.

Zygmunta Krasińskiego listy o poemacie Kajetana Koźmiana „Stefan Czarniecki”, poprzedzone wstępem i życiorysem przez A. E. Koźmiana, Poznań 1859.

Życzyński H., 1920, Estetyka Zygmunta Krasińskiego, „Pamiętnik Literacki”, nr 17–18.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism