Literatura do śpiewania. Nuty z tekstem w ofercie wydawców na ziemiach polskich w latach 1801–1875

Wojciech Tomaszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2013.008

Abstrakt


Drukowane na ziemiach polskich w XIX wieku różnego rodzaju śpiewy stanowiły istotną część ówczesnej oferty wydawniczej. Poza najczęściej publikowaną pieśnią artystyczną – wydawano także wokalne fragmenty scenicznych utworów (głównie oper i komediooper) oraz wokalne i wokalno-instrumentalne kompozycje kościelne. Najwięcej takich druków ukazywało się w Warszawie, wielokrotnie mniej w stolicach poszczególnych dzielnic. Na przestrzeni omawianych lat najwięcej publikowano pieśni (ponad 50%): w Warszawie – początkowo z tekstami Kazimierza Brodzińskiego, Franciszka Karpińskiego, Franciszka Dionizego Kniaźnina i Juliana Ursyna Niemcewicza, potem Jana Tomasza Seweryna Jasińskiego, a w końcu Jana Chęcińskiego, Teofila Lenartowicza i Józefa Bohdana Zaleskiego. W pozostałych ośrodkach pieśni publikowano głównie po 1850 roku, a ponadzaborowym zasięgiem wyróżniały się poezje Edmunda Wasilewskiego (Kraków, Wilno, Poznań), Józefa Bohdana Zaleskiego (Lwów, Kraków Poznań) oraz Jana Czeczota, Adama Mickiewicza i Stefana Witwickiego (Wilno, głównie ze względu na kompozytorską płodność Stanisława Moniuszki, zwłaszcza jego Śpiewniki domowe).

Słowa kluczowe


nuty z tekstem; edytorstwo; oferta wydawnicza w XIX wieku; opera; komedioopera; kompozycje kościelne; Kazimierz Brodziński; Franciszek Karpiński; Julian Ursyn Niemcewicz; Adam Mickiewicz; Stanisław Moniuszko

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barbag S., 1927, Polska pieśń artystyczna, w: Muzyka polska, red. M. Gliński, Warszawa.

Chodkowski A. (red.), 2001, Encyklopedia muzyki, wyd. 2 poprawione, Warszawa.

Cybulska J., 1960, Romans wokalny w Polsce w latach 1800–1830, w: J. Gabryś, J. Cybulska, Z dziejów polskiej pieśni solowej, Kraków.

Dziębowska E. (red.), 1997, Encyklopedia muzyczna PWN, t. 5, Kraków.

Elsner J., 1821, Początki muzyki a szczególniej śpiewania, Warszawa.

Elsner J., 1818, Rozprawy o metryczności i rytmiczności języka polskiego, Warszawa.

Gabryś J., 1960, Początki polskiej pieśni solowej w latach 1800–1830, w: J. Gabryś, J. Cybulska, Z dziejów polskiej pieśni solowej, Kraków.

Gabryś J., 1998, Religijna pieśń solowa w twórczości kompozytorów polskich XIX wieku, Warszawa.

Matracka-Kościelna A., 1980, Twórczość pieśniarska warszawskiego środowiska kompozytorskiego w drugiej połowie XIX w., w: Kultura muzyczna Warszawy drugiej połowy XIX wieku, red. A. Spóz, Warszawa.

Michałowski K., 1986, Poezje Mickiewicza w kompozycjach muzycznych, w: Adam Mickiewicz. Dzieła wszystkie, t. 1, cz. 4, oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław.

Mrowiec K., 1964, Polska pieśń kościelna w opracowaniu kompozytorów XIX wieku, Lublin.

Niemcewicz J. U., 1816, Śpiewy historyczne, Warszawa.

Nowak-Romanowicz A., 1995, Pieśń, w: eadem, Klasycyzm, Warszawa.

Poźniak W., 1966, Pieśń solowa po Moniuszce, w: Z dziejów polskiej kultury muzycznej, t. 2, Kraków.

Reiss J., 1948, Polska pieśń artystyczna, „Życie Śpiewacze”, nr 2.

Reiss J., 1949, Polska pieśń artystyczna, „Życie Śpiewacze”, nr 1–3 i 5–8.

Tomaszewski W., 1992, Bibliografia warszawskich druków muzycznych 1801–1850, Warszawa.

Tomaszewski W., 1997, Druki muzyczne na prowincji Królestwa Polskiego w latach 1815–1862, w: Instytucje – publiczność – sytuacje lektury. Studia z historii czytelnictwa, t. 6, red. J.

Kostecki, Warszawa.

Tomaszewski W., 2006, Edytorstwo muzyczne na ziemiach polskich w latach 1815–1875, w: Ludzie i książki. Studia historyczne, pod red. J. Kosteckiego, Warszawa.

Tomaszewski W., 1991, Muzyczny ruch wydawniczy w Warszawie w latach 1802/3–1875, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 25. Warszawa.

Tomaszewski W., 1986, Warszawskie czasopisma nutowe w latach 1801–1875, „Biblioteka Muzyczna” 1983–1984, Warszawa.

Tomaszewski W., 1992, Warszawskie edytorstwo muzyczne w latach 1772–1865, Warszawa.

Tomaszewski W., 1992, Wykaz ciągłych druków muzycznych wydanych w Warszawie w latach 1772–1865. Aneks 2, w: idem, Warszawskie edytorstwo muzyczne w latach 1772–1865, Warszawa, s. 247–253.








ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism