Listy Zygmunta Krasińskiego do Henryka Reeve’a – problemy tekstologiczne

Agnieszka Markuszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.022

Abstrakt


Listy Zygmunta Krasińskiego do Henryka Reeve’a wymagają innych niż dotychczasowe narzędzi badawczych i rozwiązań edytorskich. Umieszczanie załączonych do korespondencji krótkich utworów narracyjnych „na marginesie” omawianej epistolografii – pomyślanej jako całość, odrębny gatunek literacki – pod treścią listu, a nie w jego obrębie, lub w osobnym tomie „dzieł zebranych”, pozbawia pisarstwo Krasińskiego specyficznej filozofii „bycia” i tworzenia, jemu tylko właściwej koncepcji poezji, tekstu, słowa i korespondencji. Proponowany w artykule odmienny, respektujący jednak osiągnięcia tradycyjnej filologii, sposób edytorskiego opracowania listów pozwala odtworzyć zamierzoną przez poetę wielodyskursywność dzieła, jego znaczeniową rozmaitość, polifonię sensów.

Słowa kluczowe


Zygmunt Krasiński; Henryk Reeve; romantyczna korespondencja; nowoczesne rozwiązania edytorskie; Jan Czubek; Paweł Hertz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Gwiazda” Zygmunta Krasińskiego – dzieje tekstu, oprac. A. Markuszewska, tłum. J. Pietrzak-Thébault, „Sztuka Edycji. Studia tekstologiczne i edytorskie” 2012, nr 2 (3): Autografy i edycje. Wokół tekstów Zygmunta Krasińskiego, red. M. Strzyżewski, s. 89–107.

Bagłajewski A., 2009, Poezja „trzeciej epoki”. O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 1836–1843, Lublin.

Biegeleisen H., 1885, Nieznany obrazek, „Prawda”, nr 51.

Correspondance de Sigismond Krasinski et de Henry Reeve, t. 1–2, oprac. i przedmowa J. Kallenbach, Paris 1902.

Czubek J., 1912, Dodatek krytyczny, w: Z. Krasiński, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, t. 3, Kraków–Warszawa.

Czubek J., 1912, Dodatek krytyczny, w: Z. Krasiński, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, t. 8, cz. 1, Kraków–Warszawa.

Danilewiczowa M., 1959, Zmienne koleje przyjaźni, w: Krasiński żywy, Londyn.

Gerstmann Z., 1912, Ballanche jako źródło niektórych pomysłów filozoficzno-społecznych Krasińskiego, „Pamiętnik Literacki”, z. 1, s. 79–104.

Hertz P., 1980, Krasiński i Reeve. Dzieje przyjaźni – dzieje korespondencji, w: Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve, t. 1, tłum. A. Olędzka-Frybesowa, opracował, wstępem, kroniką i notami opatrzył P. Hertz, Warszawa.

Janion M., 2000, Między Przeznaczeniem a Opatrznością, w: eadem, Prace wybrane, t. 2: Tragizm, historia, prywatność, Kraków, s. 227–262.

Janion M., 1962, Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa.

Kowalczykowa A., 1977, Historiozoficzne i prywatne szaleństwo u Krasińskiego, w: eadem, Romantyczni szaleńcy, Warszawa.

Krasiński Z., 1971, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., 1937, Listy wybrane, wydał, objaśnił i wstępem poprzedził T. Pini, Warszawa.

Kubacki W., 1985, Krasiński i Ballanche, „Miesięcznik Literacki”, nr 4, s. 43–57.

Kubale A., 1997, Dramat bólu istnienia w listach Zygmunta Krasińskiego, Gdańsk.

Markuszewska A., Epistolarna świadomość Krasińskiego (listy do Henryka Reeve’a), w: Krasińskiego światy zapomniane, red. M. Strzyżewski, A. Markuszewska, Toruń 2013.

Popiel M., 2007, Powieść o artyście w listach, w: eadem, Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty, Kraków, s. 127–228.

Strzyżewski M., 2007, Juliusz Słowacki, „Wiersze. Nowe wydanie krytyczne”, oprac. J. Brzozowski i Z. Przychodniak, Poznań 2005, „Pamiętnik Literacki”, z. 4, s. 191–198.

Sudolski Z., 1984, Krąg epistolarny liryki Zygmunta Krasińskiego, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3, s. 29–40.

Suszczyński Z., 2000, Listy Krasińskiego jako egzystencjalny eksperyment, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok, s. 161–170.

Szargot M., 2000, Ziemia rozdziału – niebo połączenia. O liryce Zygmunta Krasińskiego, Katowice.

Szczeglacka E., 2005, Ile dzienników pisał Krasiński w Szwajcarii? (Style romantycznej autobiografii), w: Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, E. Szczeglacka, Warszawa, s. 133–138.

Śliwińska I., S. Stupkiewicz (red.), 1969, Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 8: Romantyzm, Warszawa.

Waśko A., 2001, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków.

Weintraub W., 1977, Korespondencja Krasińskiego z Reeve’em jako dokument i literatura, w: idem, Od Reja do Boya, Warszawa.

Zawadzki A., 2001, Między fragmentem a całością: romantyczne antecedencje eseistyki nowoczesnej, w: idem, Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku, Kraków, s. 47–58.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism